Αναιρέθηκαν αποφάσεις περί έκπτωσης αποκτήσεων μεριδίων σε αλλοδαπές εταιρίες

Αναιρέθηκαν αποφάσεις περί έκπτωσης αποκτήσεων μεριδίων σε αλλοδαπές εταιρίες

 


 

Κατά το Δικαστήριο, το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέπεσε σε πλάνη περί του δικαίου καθόσον ακύρωσε την απόφαση με την οποία η Επιτροπή κήρυξε ορισμένο ισπανικό φορολογικό καθεστώς ασύμβατο με την εσωτερική αγορά.

Το Γενικό Δικαστήριο δεν εφάρμοσε ορθώς την προϋπόθεση περί επιλεκτικού χαρακτήρα των κρατικών ενισχύσεων, βάσει της οποίας είχε την υποχρέωση να εξακριβώσει αν η Επιτροπή απέδειξε ότι το ισπανικό καθεστώς περί έκπτωσης των αποκτήσεων μεριδίων σε αλλοδαπές εταιρίες εισάγει δυσμενείς διακρίσεις. Αναιρούνται αποφάσεις του ΓΔΕΕ περί της ασυμβατότητας με το δίκαιο της ΕΕ του ισπανικού καθεστώτος περί έκπτωσης των αποκτήσεων μεριδίων σε αλλοδαπές εταιρίες.

Με τη σημερινή του απόφαση, το Δικαστήριο αναιρεί τις δύο αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου και αναπέμπει τις υποθέσεις ενώπιον αυτού.

Το Δικαστήριο κρίνει ότι, κατά την εφαρμογή της προϋπόθεσης περί επιλεκτικού χαρακτήρα – μίας εκ των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται ώστε ένα μέτρο να μπορεί να χαρακτηριστεί «κρατική ενίσχυση» κατά την έννοια του άρθρου 107, παράγραφος 1, Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης-  το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο καθόσον ακύρωσε τις επίδικες αποφάσεις της Επιτροπής για τον λόγο ότι η τελευταία δεν προσδιόρισε συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων ως των μόνων ωφελούμενων από το φορολογικό μέτρο.

Το Δικαστήριο κρίνει ότι το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο δεδομένου ότι, χωρίς να εξακριβώσει αν η Επιτροπή είχε όντως αποδείξει το κατά πόσον το οικείο μέτρο συνεπαγόταν δυσμενείς διακρίσεις, διαπίστωσε ότι το μέτρο αυτό δεν είχε επιλεκτικό χαρακτήρα για τον λόγο ότι η Επιτροπή δεν προσδιόρισε συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων ως των μόνων ωφελούμενων από το επίμαχο φορολογικό μέτρο.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα