Απαραίτητος πλέον ο απολογισμός βιωσιμότητας

Απαραίτητος πλέον ο απολογισμός βιωσιμότητας

 


Για τον “απολογισμό βιωσιμότητας” που βοηθά μια επιχείρηση να εντοπίζει έγκαιρα τα προβλήματα της -πριν αυτά γίνουν δυσάρεστες εκπλήξεις- αλλά και να ανακαλύπτει ευκαιρίες πριν τους ανταγωνιστές της, μίλησε στο EUROΚΕΡΔΟΣ ο Διευθύνων Σύμβουλος της FBRH Consultants, Σάιμον Πιτσιλλίδης. Η FBRH ιδρύθηκε το 2001 και εξειδικεύεται στις υπηρεσίες επικοινωνίας και στρατηγικής, με πελάτες μεγάλες εταιρίες και οργανισμούς σε Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα.

Παράλληλα, ο κ. Πιτσιλλίδης εξηγεί πως το Global Reporting Initiative αποτελεί σήμερα το πλέον διαδεδομένο, διεθνώς, πρότυπο για τους απολογισμούς βιωσιμότητας.

 

Για ποιους λόγους χρειάζεται μια επιχείρηση να δημοσιεύει απολογισμό βιωσιμότητας;

Το να χτιστεί, να οικοδομηθεί μια επιχείρηση δεν ήταν ποτέ εύκολο, πρέπει να γίνονται τα πάντα για να διατηρείται και να αυξάνεται η αξία της. Γι’ αυτό ακριβώς η δημοσίευση απολογισμού βιωσιμότητας (ή αλλιώς απολογισμού ΕΚΕ) κρίνεται απαραίτητη όχι μόνο για την επιχείρηση, που εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων της και την μακροπρόθεσμη κερδοφορία της, αλλά και για τη συνολική οικονομία της χώρας στην οποία εδράζεται. Επιπλέον, σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία2014/95/ΕΕ, για την οποία μπορούμε να πούμε περισσότερα παρακάτω, οι μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός της ΕΕ οφείλουν να δημοσιοποιούν συγκεκριμένες, μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες, γύρω από τις δραστηριότητές τους.

Ας μην ξεχνάμε, ζούμε στην εποχή της πληροφορίας, των απεριόριστων δυνατοτήτων ανταλλαγής και μεταφοράς πληροφοριών. Η απόλυτη διαφάνεια θεωρείται πλέον δεδομένη, γι’ αυτό και η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης, διαφάνειας, ειλικρίνειας μεταξύ μιας επιχείρησης και των επενδυτών, των πελατών, των μετόχων, των εργαζομένων της, διαφόρων ΜΚΟ ή τοπικών κοινοτήτων γίνεται επιτακτική ανάγκη για την επιβίωση και την μακροπρόθεσμη ευημερία της σε αυτή την ψηφιακή εποχή – όπως και η υπεύθυνη και ευσυνείδητη αντιμετώπιση των επιδράσεων της λειτουργίας της στο περιβάλλον.

 

Τι ακριβώς λέει η Κοινοτική Οδηγία 2014/95/ΕΕ; Ποιες επιχειρήσεις οφείλουν να δημοσιεύουν απολογισμούς βιωσιμότητας;

Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2014/95/ΕΕ οι μεγάλες επιχειρήσεις εντός της ΕΕ (επιχειρήσεις και όμιλοι με περισσότερους από 500 εργαζόμενους) οφείλουν να δημοσιοποιούν συγκεκριμένες, μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες με στόχο να παρέχεται στους επενδυτές και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη μια πληρέστερη εικόνα της εξέλιξης, των επιδόσεων, της θέσης και του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων τους. Οι εν λόγω επιχειρήσεις οφείλουν να δημοσιοποιούν τις πολιτικές, τους κύριους κινδύνους και τα αποτελέσματά τους γύρω από περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα ή θέματα σχετικά με τους εργαζομένους τους, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την καταπολέμηση της διαφθοράς, μεταξύ άλλων. Η οδηγία αυτή τέθηκε σε ισχύ στις 5 Δεκεμβρίου 2014 και οι χώρες της ΕΕ πρέπει να την ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου 2016.

 

Γιατί το Global Reporting Initiative παρέχει το πιο κατάλληλο πλαίσιο για την κατάρτιση ενός απολογισμού βιωσιμότητας;

Η βιωσιμότητα καθίσταται διαρκώς περισσότερο σημείο αναφοράς των αλλαγών που συντελούνται στις σημερινές επιχειρήσεις, στις αγορές και στην ίδια την κοινωνία, στην κατεύθυνση μιας πραγματικά βιώσιμης παγκόσμιας οικονομίας, γι’ αυτό κάθε επιχείρηση χρειάζεται αξιόπιστους συμμάχους σε αυτό το καινούργιο περιβάλλον. Το Global Reporting Initiative (GRI) βρέθηκε στην πρωτοπορία των απολογισμών βιωσιμότητας ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 και αποτελεί σήμερα το πλέον διαδεδομένο, διεθνώς, πρότυπο για τους απολογισμούς βιωσιμότητας. Το 80% των 250 μεγαλύτερων επιχειρήσεων παγκοσμίως δημοσιεύουν απολογισμούς ΕΚΕ σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του GRΙ και, συνολικά, περισσότεροι από 5.000 οργανισμοί σε περισσότερες από 90 χώρες έχουν ακολουθήσει τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του GRΙ για τους απολογισμούς βιωσιμότητάς τους. Επιπλέον, το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ (UNGlobal Compact), το οποίο η Κοινοτική Οδηγία που προανέφερα προτείνει να ακολουθηθεί από τις επιχειρήσεις ως κατευθυντήρια γραμμή στην κατάρτιση των απολογισμών τους, έχει υιοθετήσει τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του GRI ως συνιστώμενο πλαίσιο κατάρτισης απολογισμών βιωσιμότητας.

 

Πώς καταρτίζεται σε γενικές γραμμές ένας απολογισμός βιωσιμότητας σύμφωνα με το GRIG4;

Ακολουθώντας τέσσερα βασικά βήματα:

α) Εντοπισμός των επιδράσεων που έχει η λειτουργία της επιχείρησης στο περιβάλλον και στα ενδιαφερόμενα μέρη της (stakeholders). Από τη στιγμή που ιδρύεται μια επιχείρηση, θα έχει επιδράσεις και στο περιβάλλον και στα ενδιαφερόμενα μέρη της. Ποιες είναι αυτές; Ο ουσιαστικός διάλογος με τα σημαντικότερα ενδιαφερόμενα μέρη της και η σε βάθος ενημέρωσή τους πάνω στα ουσιώδη θέματα γύρω από τη λειτουργία της θα προσφέρουν στην επιχείρηση ανεκτίμητη πληροφόρηση πάνω στις επιδράσεις των πολιτικών της και της λειτουργίας της.

β) «Ότι δεν μπορείς να μετρήσεις δεν μπορείς να διαχειριστείς, ό, τι δεν μπορείς να διαχειριστείς δεν μπορείς να αλλάξεις»: Οι στόχοι της επιχείρησης πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, επιτεύξιμοι, σχετικοί, περιορισμένοι χρονικά (με άλλα λόγια, SMART: το ακρωνύμιο του Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-Bound).

γ) Ανάληψη δράσης. Η επιχείρηση πρέπει να θέσει στόχους για να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές και να αυξήσει τις θετικές επιδράσεις της στο περιβάλλον και τα ενδιαφερόμενα μέρη της αντιμετωπίζοντας αυτές τις επιδράσεις ανοιχτά, υπεύθυνα και ευσυνείδητα.

δ) Απολογισμός. Η επιχείρηση συντάσσει έναν απολογισμό πάνω στη συνεχή βελτίωση της απόδοσής της (CPI: Continuous Performance Improvement) μπαίνοντας σε έναν κύκλο σχεδιασμού/εντοπισμού προβλημάτων, ανάπτυξης πιθανών λύσεων, αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των λύσεων, προσαρμογής βάσει των βελτιωμένων λύσεων (Plan-Do-Check-Adjustcycle).

 

Ποιο το όφελος για μια επιχείρηση από έναν απολογισμό βιωσιμότητας;

Διαρκώς περισσότερο τόσο μεμονωμένα άτομα όσο και επιχειρήσεις ανά την υφήλιο επιλέγουν υπηρεσίες και προϊόντα στη βάση της κοινωνικής υπευθυνότητας μιας επιχείρησης, λαμβάνοντας υπ’ όψη όχι μόνο τις σωστές πρακτικές της συγκεκριμένης επιχείρησης αλλά και αυτές των προμηθευτών της. Μέσω ενός απολογισμού ΕΚΕ μια επιχείρηση αξιοποιεί ένα πλαίσιο που της επιτρέπει να εντοπίζει και να διαχειρίζεται κινδύνους, αξιοποιώντας ταυτόχρονα ευκαιρίες – και, πάνω απ’ όλα, να συνεισφέρει στη δημιουργία μιας βιώσιμης παγκόσμιας οικονομίας. Ο απολογισμός βιωσιμότητας βοηθά μια επιχείρηση να εντοπίζει έγκαιρα προβλήματα πριν αυτά γίνουν δυσάρεστες εκπλήξεις αλλά και να ανακαλύπτει ευκαιρίες πριν τους ανταγωνιστές της, να αποκτά πρόσβαση σε καινούργιες αγορές και πελάτες και να προσελκύει ευκολότερα χρηματοδότηση. Επιπλέον, θα προσελκύει, θα κινητοποιεί και θα κρατά τους εργαζόμενούς της βελτιώνοντας ταυτόχρονα τη φήμη της, αποκτώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απέναντι σε επιχειρήσεις που ακόμα δεν έχουν μπει στη διαδικασία των απολογισμών βιωσιμότητας και χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης και σεβασμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη της – αποδεικνύοντας ότι γνωρίζει τις ενδεχόμενες αρνητικές επιδράσεις της λειτουργίας της και ότι λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για να τις μειώσει.

 

Ποια είναι η FBRH;

Η FBRH είναι η μοναδική εταιρία στην Κύπρο που είναι Certified Training Partner και Organizational Stakeholder του GRI. Από το 2008 έχουμε διαχειριστεί (προετοιμασία και επικοινωνία) 30 απολογισμούς ΕΚΕ μεγάλων επιχειρήσεων βάσει των Κατευθυντήριων Οδηγιών του GRI. Συνδυάζουμε τη λεπτομερή, εξειδικευμένη γνώση του πλαισίου GRI-G4 με πολύχρονη εμπειρία στην έρευνα, την επικοινωνία, τη στρατηγική, τη διαφήμιση, τις τεχνολογίες αιχμής, το marketing και παρέχουμε τα κατάλληλα εργαλεία για εταιρική επικοινωνία που αξιοποιεί όλα τα σύγχρονα μέσα(όπως social media κ.α.).

 

Πώς ξεκινά μια επιχείρηση με τον απολογισμό της;

Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση θα ξεκινήσει τη διαδικασία του απολογισμού βιωσιμότητας με την παρακολούθηση του διήμερου πιστοποιημένου σεμιναρίου FBRH GRI Certified Master class από την Ομάδα ΕΚΕ της, μέσα από το οποίο της παρέχονται όλες οι απαιτούμενες γνώσεις για να ξεκινήσει και να ολοκληρώσει τον απολογισμό βιωσιμότητάς της. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την εξής ιστοσελίδα www.fbrh.eu/en/start-csr/csr-certified-training

 

 

Eταιρικό Προφίλ

Η FBRH Consultants Ltd ιδρύθηκε το 2001 και εξειδικεύεται στις υπηρεσίες επικοινωνίας και στρατηγικής, με πελάτες μεγάλες εταιρίες και οργανισμούς σε Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα. Από το 2008 προσφέρει και την υπηρεσία εκπόνησης απολογισμών βιωσιμότητας/Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και έχει έκτοτε υλοποιήσει (project management) πέραν των 30 έργων/απολογισμών ΕΚΕ για εταιρίες στην Ελλάδα και την Κύπρο, με βάση το Global Reporting Initiative (GRI).

Από το 2015 η FBRH Consultants είναι ο μοναδικός Certified Training Partner της GRI στην Κύπρο. Αυτή της η ιδιότητα καθιστά την FBRH Consultants τη μοναδική εταιρία στην Κύπρο που δύναται να διεξαγάγει πιστοποιημένα από την GRI σεμινάρια G4. Η FBRH Consultants έχει συνάψει τη σχετική συμφωνία με την GRI και βρίσκεται στη διαδικασία πιστοποίησης από την GRI και για το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου υπάρχουν μόνον δυο GRI Certified Training Partners.

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο επιχειρησιακό περιβάλλον, η FBRH Consultants ξεχωρίζει λόγω του μοναδικού συνδυασμού υπηρεσιών που προσφέρει, οι οποίες βασίζονται σε πολύχρονη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση σε: Επικοινωνία, Στρατηγική, Βιωσιμότητα/Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Τεχνολογικές λύσεις.

Η FBRH Consultants διαμορφώνει κατ’ αυτό τον τρόπο μια στέρεα βάση για μια σωστή επικοινωνιακή στρατηγική που προσδίδει αξία στο έργο και τις δραστηριότητες των πελατών της, βάση την οποία διατηρεί ακέραια από την ημέρα της ίδρυσής της.

Για μια πληρέστερη ενημέρωση και μια συνολικότερη εικόνα της FBRH Consultants και των υπηρεσιών που παρέχει μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.fbrh.eu


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα