Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Δημόσιες Διαβουλεύσεις


Του Δρα Αντώνη Στ. Στυλιανού*

Ο εγκαινιασμός του θεσμού δημοσίων διαβουλεύσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας και των Υπουργών της Κυβέρνησης αποτελεί πρωτοποριακή για τα Κυπριακά δεδομένα εφαρμογή της συμμετοχικής δημοκρατίας, που στόχο έχει την ενθάρρυνση της συμμετοχικότητας των πολιτών στα θέματα που τους απασχολούν. Οι δημόσιες διαβουλεύσεις τονίζουν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα δρώμενα της Κυπριακής Πολιτείας και οριοθετούν το πλαίσιο που ορίζει την συμμετοχική δημοκρατία.

Η συμμετοχική δημοκρατία αποτελεί έννοια προωθημένης δημοκρατικής διακυβέρνησης που φέρνει τον πολίτη πιο κοντά στα κέντρα λήψεως αποφάσεων σε σειρά ζητημάτων που τον αφορούν. Όπως η έννοια της συμμετοχικής δημοκρατίας επικράτησε στις δράσεις και πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά στο πρόσφατο παρελθόν, αυτή εισαγάγεται πλέον από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Αναστασιάδη, συμφώνως με το προεκλογικό του πρόγραμμα, για πρώτη φορά στην Κύπρο με στόχο να αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα του κυπριακού κοινωνικού μοντέλου.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η έννοια της συμμετοχικής δημοκρατίας, ουσιαστική παράμετρος της οποίας αποτελεί και η δημόσια διαβούλευση επί συγκεκριμένων τομέων, το Άρθρο 10(3) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι «κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης» και ότι «οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά και εγγύτερα στους πολίτες.»

Η Κυπριακή πολιτική τάξη πρέπει να αντιληφθεί ότι η συμμετοχή στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων αποτελεί πλέον δικαίωμα των πολιτών, υπό την μορφή της αρχής της επικουρικότητας, που πρέπει να ρυθμίζει, όπως, κατ’ αναλογία, στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη, τις σχέσεις των θεσμών με τους πολίτες του Κράτους. Πολύ ορθά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει εισάξει την έννοια αυτή στην κυπριακή πραγματικότητα, δίνοντας τον λόγο στον πολίτη και στην κοινωνία των πολιτών, αναπτύσσοντας έτσι περαιτέρω το δημοκρατικό μας πολίτευμα.

Η έννοια της δημόσιας διαβούλευσης άπτεται ενός εξίσου σημαντικού τομέα των δημοκρατικά ευνομούμενων πολιτευμάτων που αφορά στην διαφάνεια των πράξεων της διοικήσεως, έννοια συνυφασμένη με την δημοκρατία και της εξ αυτής απορρεουσών συνισταμένων που ορίζουν τα δημοκρατικά πολιτεύματα. Η δημόσια διαβούλευση, ως τέτοια ορισθείσα, υποβοηθά την κοινωνική συνοχή, τον δημοκρατικό διάλογο και την εύρυθμη λειτουργία των οργανωτικών δομών του κράτους, υποστηρίζοντας παράλληλα τις απαραίτητες εκείνες για την λειτουργία του κράτους οργανωτικές δομές που εξυπηρετούν τον πολίτη και τα συμφέροντα αυτού.

Οι δομημένες δημόσιες διαβουλεύσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει θεωρούνται, στα σύγχρονα δημοκρατικά πολιτεύματα, απαραίτητες για την οριοθέτηση πολιτικών και την εξυπηρέτηση των καλώς νοουμένων συμφερόντων της κοινωνίας στο σύνολό της. Από την πολιτική της κορυφής προς τη βάση που ακολουθείτο τα προηγούμενα χρόνια, εισερχόμαστε πλέον, σε πραγματικό χρόνο, στην πολιτική της βάσης προς την κορυφή, μειώνοντας έτσι το όποιο δημοκρατικό έλλειμμα που υπήρχε τις προηγούμενες δεκαετίες και πρωτοπορώντας στην εισαγωγή θεσμών και εννοιών που στοχεύουν στην ενδυνάμωση των δημοκρατικών αρχών που ορίζουν την Πολιτεία μας.

 

 * Λέκτορα Νομικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, LL.B Law Bristol, Ph.D in Law – International Law and Human Rights (Kent), Διευθυντής Μονάδας Νομικής Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας.


Comments

comments

Categories: Πολιτική

Σχετικά με τον Συγγραφέα