Διαδικτυακή Διεθνής Έκθεση Κύπρου

Διαδικτυακή Διεθνής Έκθεση Κύπρου

Του Αντρέα Βαρνάβα

Η προώθηση των οικονομικών συμφερόντων της Κύπρου στο εξωτερικό, με απώτερο στόχο την προσέλκυση μη κυπρογενών κεφαλαίων, τόσο από επενδυτές όσο και από καταναλωτές, είναι ένα από τα κύρια ζητούμενα, για επάνοδο της χώρας σε τροχιά ουσιαστικής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Μεταξύ των εργαλείων που αξιοποιούνται προς επίτευξη του προαναφερθέντα στόχου, στο βαθμό που αυτό γίνεται ή είναι δυνατόν να γίνει, είναι και η Διεθνής Κρατική Έκθεση Κύπρου.

Τα προβλήματα που σχετίζονται με την αξιοποίηση της φυσικής έδρας της Κρατικής Έκθεσης, είναι γνωστά και, μεταξύ άλλων, έχουν να κάνουν και με το ψηλό κόστος διαχείρισης και λειτουργίας της και, περαιτέρω, την αδυναμία προσέλκυσης επαρκούς αριθμού υποψήφιων επενδυτών / καταναλωτών από το εξωτερικό, για πρακτικούς και άλλους λόγους (προβολή, περιεχόμενο και επάρκεια Έκθεσης κ.ά.). Τα ζητήματα αυτά, είναι αλληλένδετα, με αποτέλεσμα την υποτονική ή περιστασιακή λειτουργία του θεσμού.

Ένας καινοτομικός και οικονομικά βιώσιμος τρόπος ενίσχυσης του εν λόγω θεσμού, τόσο για τον πωλητή όσο και για τον επισκέπτη / πελάτη, θα μπορούσε να είναι η πλήρως διαδικτυακή και, συνεπακόλουθα, συνεχής και αδιάλειπτη διοργάνωση του, αξιοποιώντας όλα τα σχετικά εργαλεία, όπως μία κεντρική διαδραστική ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ως ενισχυτικά εργαλεία. Υπάρχουν πρότυπα τέτοιων διαδικτυακών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως παραδείγματα. Παράλληλα και ενισχυτικά, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο, να συνεχίσει και η φυσική διοργάνωση της Έκθεσης, που να περιλαμβάνει και την προβολή της υπό αναφορά διαδικτυακής υποδομής.

Στην ιστοσελίδα που θα σχεδιαστεί και θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό, θα περιλαμβάνονται και θα προβάλλονται με σύγχρονο τρόπο (τρισδιάστατη παρουσίαση, ζωντανές συνδέσεις κ.λπ.) επιχειρήσεις και επιχειρηματίες, με τα προϊόντα, υπηρεσίες κ.ά. που προφέρουν για πώληση, επενδύσεις κ.ο.κ.. Οι επισκέπτες του χώρου αυτού, μπορεί να έχει διάφορες επιλογές, αναλόγως του βαθμού παρουσίας που θα αποφασίσει ότι θα έχει η κάθε επιχείρηση / επιχειρηματίας, από απλά στοιχεία επικοινωνίας μέχρι και τη δυνατότητα ολοκληρωμένης αγοραπωλησίας (π.χ. μέσω πιστωτικής κάρτας).

Το έργο της μελέτης, του σχεδιασμού, της δημιουργίας, της λειτουργίας και της προώθησης της υπό αναφορά διαδικτυακής υποδομής, μπορεί και πρέπει να γίνει σε συνεργασία με κατάλληλο ιδιωτικό οργανισμό ή οργανισμούς, μέσω ανοικτής διαδικασίας προσφορών. Μέρος του αρχικού κόστους, μπορεί να αναληφθεί από το Κράτος, με στόχο στη συνέχεια, το έργο να λειτουργεί από έσοδα και λελογισμένη κερδοφορία από τους συνεργάτες – πελάτες επιχειρηματίες που θα προβάλλει. Θα μπορούσε, ενδεχομένως, μια τέτοια πρωτοβουλία να ενταχθεί και το νεοφανές Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Junker.

Στο μηχανισμό προώθησης της Διαδικτυακής Κρατικής Έκθεσης, που πρέπει να τυγχάνει συντονισμού και διοίκησης από ένα και μόνο φορέα ( λ.χ. δημόσια ή και ιδιωτική εταιρεία ), για ευνόητους λόγους, μπορεί να εμπλακούν τόσο δημόσιοι όσο και ιδιωτικοί οργανισμοί, όπως τα Υπουργεία Εμπορίου και Εξωτερικών, Εμπορικά Επιμελητήρια, Αναπτυξιακές Εταιρείες, Τοπικές Αρχές και άλλοι.

Categories: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ