Εκσυγχρονισμός των τελών που καταβάλλονται στον Έφορο Εταιρειών

Εκσυγχρονισμός των τελών που καταβάλλονται στον Έφορο Εταιρειών


 

Για πτωχεύσεις και εκκαθάρισης εταιρειών

 

 

Τον εκσυγχρονισμό των τελών και δικαιωμάτων που καταβάλλονται στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη αναφορικά με διαδικασίες πτώχευσης φυσικών προσώπων και εκκαθάρισης εταιρειών συζητήθηκε σήμερα στην Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών είναι όπως τα νέα τέλη συνάδουν τόσο με το πνεύμα του νέου πλαισίου Αφερεγγυότητας του οποίου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος, όσο και με τις σύγχρονες πρακτικές αφερεγγυότητας άλλων χωρών.

Σύμφωνα με το προσχέδιο κανονισμών, ο υπολογισμός των νέων τελών και δικαιωμάτων πτώχευσης και εκκαθάρισης αποσκοπεί στη λειτουργία του Επίσημου Παραλήπτη πάνω σε κοστοστρεφή βάση. Συγκεκριμένα καθορίζεται ένα πάγιο ποσό για κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Επίσημου Παραλήπτη πάνω στο οποίο προστίθεται ένα ποσό το οποίο αντιστοιχεί στα επιπλέον μεταβλητά κλιμακωτά δικαιώματα του Επίσημου Παραλήπτη.

Τα δικαιώματα αυτά υπολογίζονται ανάλογα με την περίπτωση που έχει να αντιμετωπίσει ο Επίσημος Παραλήπτης όπως για παράδειγμα, ρευστοποίηση ή μεταβίβαση περιουσίας χρεώστη, με φθίνουσα ποσοστά ανάλογα με την αυξανόμενη αξία της πτωχευτικής ή εκκαθαριστικής πράξης.

Συγκεκριμένα, σήμερα ο νόμος περί πτωχεύσεων προβλέπει για ρευστοποίηση ή και μεταβίβαση περιουσίας χρεώστη ή πτωχεύσαντα την καταβολή πάνω στο ενεργητικό που ρευστοποιήθηκε ή πιστώθηκε από τον Επίσημο Παραλήπτη ποσοστό 11%, ενώ με τα προτεινόμενα νέα τέλη προβλέπεται η καταβολή πάγιου ποσού για λειτουργικά έξοδα του Επίσημου Παραλήπτη σε σχέση με την ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων ύψους €550 και για την μεταβίβαση ύψους €250.

Επιπλέον, προβλέπονται μεταβλητά κλιμακωτά δικαιώματα επίσημου παραλήπτη τα οποία σήμερα για τις πρώτες €100.000 είναι €11.000 ενώ στα νέα τέλη προβλέπεται ποσό €10.000 συν πάγιο.

Από τις €100.001 μέχρι €200.000 προβλέπεται στα νέα τέλη ποσό €17.000 συν πάγιο (ισχύοντα τέλη €22.000), από €200.001 – €500.000 ποσό €32.000 συν πάγιο (ισχύοντα τέλη €55.000), από €500.001-€1.000.000 ποσό €47.000 συν πάγιο (ισχύοντα τέλη €110.000), από €1.000.001-€10.000.000 ποσό €227.000 συν πάγιο (ισχύοντα τέλη €1,100.000) και για ποσά πέρα των €10.000.000 ποσοστό 1%.

Σε σχέση με συγκριτικά τέλη εταιρειών, για ρευστοποίηση ή και μεταβίβαση περιουσίας εταιρείας σε εκκαθάριση προβλέπεται σήμερα η καταβολή πάνω στο ενεργητικό που ρευστοποιήθηκε ή πιστώθηκε από τον Επίσημο Παραλήπτη ποσοστό 11%, ενώ με τα προτεινόμενα νέα τέλη προβλέπεται η καταβολή πάγιου ποσού για λειτουργικά έξοδα του Επίσημου Παραλήπτη για την ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων ύψους €750 και για την μεταβίβαση ύψους €250.

Επιπλέον, προβλέπονται για τις εταιρείες μεταβλητά κλιμακωτά δικαιώματα επίσημου παραλήπτη τα οποία ανέρχονται στα ίδια ποσά με την πτώχευση ατόμων τόσο για τα υφιστάμενα τέλη όσο και για τα νέα τέλη.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα