Ενημέρωση από ΚPMG για την εγκύκλιο 178 του Τμήματος Φορολογίας

Ενημέρωση από ΚPMG για την εγκύκλιο 178 του Τμήματος Φορολογίας

 

Των Χάρη Χαραλάμπους, Ειρήνης Λαγού Μούντη

 

Στον απόηχο της ερμηνευτικής εγκυκλίου 178 του Τμήματος Φορολογίας αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών σε νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στη Δημοκρατία

 

Σε μία συστηματική προσπάθεια πάταξης φαινομένων φοροδιαφυγής και ενίσχυσης της φοροεισπρακτικής ικανότητας της Δημοκρατίας, στα μέσα του 2013 το Τμήμα Φορολογίας δημοσίευσε την ερμηνευτική εγκύκλιο ΦΠΑ 178. Η εγκύκλιος αυτή αποσαφήνιζε τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούνται προκειμένου για την υποχρεωτική επιβολή και απόδοση ΦΠΑ στη Δημοκρατία επί της αξίας συγκεκριμένων  υπηρεσιών, σε αντιδιαστολή με το βασικό κανόνα του τόπου παροχής υπηρεσιών (τόπος εγκατάστασης του λήπτη των υπηρεσιών).

 

Σύνοψη των βασικότερων σημείων της ΕΕ 178

Η ΕΕ 178 κάνει ενδεικτική αναφορά στις ακόλουθες υπηρεσίες για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση απόδοσης ΦΠΑ στη Δημοκρατία υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις:

– Ελεγκτικές υπηρεσίες (audit)

– Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων και ετοιμασίας λογαριασμών (accounting/book keeping)

– Υπηρεσίες εντολοδόχων διευθυντών (directors fees)

– Υπηρεσίες εντολοδόχου γραμματέα (secretary fees)

– Διοικητικές υπηρεσίες σχετικά με την υποβολή φορολογικών δηλώσεων ή την ικανοποίηση άλλων φορολογικών υποχρεώσεων επιχείρησης εγκατεστημένης στη Δημοκρατία (tax compliance, κλπ)

– Υπηρεσίες εγγεγραμμένου γραφείου (registered office fees)

Βασικές προϋποθέσεις για την απόδοση ΦΠΑ στη Δημοκρατία αναφορικά με τις υπηρεσίες που προαναφέρθηκαν είναι ο λήπτης των υπηρεσιών (α) να διατηρεί εγκατάσταση στη Δημοκρατία (π.χ. ύπαρξη ανθρώπινου δυναμικού και εξοπλισμού ή άσκηση διεύθυνσης και ελέγχου), (β) να λαμβάνει τις υπηρεσίες σε σχέση με τις φορολογικές ή/και άλλες εκ του νόμου απορρέουσες υποχρεώσεις της εγκατάστασής του στη Δημοκρατία και (γ) να λαμβάνει τις υπηρεσίες με σκοπό την αποκλειστική τους αξιοποίηση από την επιχειρηματική του εγκατάσταση στη Δημοκρατία.

 

Πρακτική αξιοποίηση της ΕΕ 178

Στα δύο χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από τη δημοσίευση της εγκυκλίου ΦΠΑ 178 μέχρι και σήμερα η εμπειρία μάς έδειξε ότι το περιεχόμενό της δεν έχει γίνει ακόμα απόλυτα κατανοητό σε μεγάλο αριθμό Κύπριων εμπορευόμενων. Συχνά γινόμαστε αποδέκτες ερωτήσεων του τύπου «Γιατί πρέπει να χρεώσω κυπριακό ΦΠΑ για ελεγκτικές ή λογιστικές υπηρεσίες που παρείχα εφόσον τιμολογώ πρόσωπο εγκατεστημένο εκτός της Δημοκρατίας» ή «ποια διεύθυνση θα πρέπει να αναγράψω σε τιμολόγιο που εκδίδω προς πελάτη μου που διατηρεί εγκατάσταση τόσο στη Δημοκρατία όσο και σε άλλα Κράτη Μέλη αναφορικά με υπηρεσίες εγγεγραμμένου γραφείου που του παρέχω στη Δημοκρατία» ή «οι υπηρεσίες εντολοδόχων μετόχων που παρέχω καλύπτονται από την εγκύκλιο 178 και εάν ναι, είναι φορολογητέες ή εξαιρούμενες στη Δημοκρατία». Είναι προφανές ότι τέτοιου είδους ερωτήματα δεν μπορούν να διευκρινιστούν πλήρως από την εγκύκλιο 178 αφενός λόγω της ενδεικτικής αναφοράς των υπηρεσιών που καλύπτει αφετέρου λόγω της συμπυκνωμένης γνώσης που περιέχει σε σχέση με τους κανόνες προσδιορισμού του τόπου παροχής υπηρεσιών.

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα η KPMG μελέτησε σε βάθος τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στα πλαίσια της εγκυκλίου 178 και ετοίμασε σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο. Το εν λόγω φυλλάδιο περιλαμβάνει 76 είδη υπηρεσιών(όπως π.χ. liquidation fees, certificate of incumbency, κ.ά.), διευκρινίζοντας τη φορολογική τους μεταχείριση (εάν δηλαδή καλύπτονται από τις πρόνοιες της εγκυκλίου 178 ή εάν ισχύει ο βασικός κανόνας προσδιορισμού του τόπου παροχής υπηρεσιών). Το φυλλάδιο της KPMG απευθύνεται κυρίως σε παροχείς υπηρεσιών θεματοφύλακα, λογιστικά και ελεγκτικά γραφεία, δικηγορικά γραφεία, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επηρεάζεται από τις πρόνοιες της εγκυκλίου 178.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Χάρη Χαραλάμπους, Διοικητικό Σύμβουλο, KPMG Ltd, στο τηλέφωνο 22209260 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Η Ειρήνη Λαγού Μούντη είναι Manager, KPMG Ltd ([email protected])

 

Οι απόψεις και γνώμες που διατυπώνονται στο παρόν είναι αυτές του συγγραφέα και δεν εκπροσωπούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις και γνώμες της KPMG International ή Οίκων Μελών της KPMG. Η επωνυμία της KPMG και το λογότυπο της KPMG είναι εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα της KPMGInternationalCooperative, Ελβετικού Οργανισμού.

Categories: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ