Ενοποίηση υφιστάμενων αγορών του ΧΑΚ από 20 Απριλίου

Ενοποίηση υφιστάμενων αγορών του ΧΑΚ από 20 Απριλίου

 


Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αποφάσισε όπως προχωρήσει σε διαφοροποίηση των υφιστάμενων Αγορών του, με βάση την εξουσία που του παρέχει η Νομοθεσία του, με ημερομηνία εφαρμογής τη Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015.

Από την ημερομηνία αυτή θα τεθεί σε ισχύ η νέα Κανονιστική Απόφαση [ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί)] και οι Ρυθμιζόμενες Αγορές του Χρηματιστηρίου θα αποτελούνται από την Κύρια Αγορά και την Εναλλακτική Αγορά. Συνεπώς οι Αγορές Παράλληλη, Επενδυτικών Οργανισμών, Μεγάλων Έργων και Ποντοπόρου Ναυτιλίας καταργούνται.

Διευκρινίζεται ότι η Αγορά Ειδικής Κατηγορίας και η υποκατηγορία της, Αγορά Ειδικών Χαρακτηριστικών καταργούνται και δημιουργείται η «Αγορά Επιτήρησης», στην οποία θα μετατάσσονται εκδότες της Κύριας και της Εναλλακτικής Αγοράς, σε περίπτωση που δεν τηρούν συγκεκριμένες υποχρεώσεις τους.

Σημειώνεται ότι οι Αγορές Ομολογιών Δημοσίου, Ομολογιών Επιχειρήσεων και Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, παραμένουν ως έχουν σήμερα.

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου βασιζόμενο στις νέες Κανονιστικές Αποφάσεις ΚΔΠ 379/2014 αλλά και στα δεδομένα των εταιρειών περιλαμβανομένης της Έκθεσης Ελεγκτών στα ετήσια αποτελέσματα της κάθε εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31/12/2013, αξιολόγησε την κάθε εισηγμένη εταιρεία ξεχωριστά.  Με βάση τα πιο πάνω, το Συμβούλιο αποφάσισε όπως κατατάξει τις εταιρείες στις Αγορές ως περιέχονται στο Παράρτημα Ι πιο κάτω. Σημειώνεται ότι 31 εταιρείες θα παρουσιάζονται με σήμανση (Σ) στην Αγορά Διαπραγμάτευσης τους με βάση την παράγραφο 2.2.6 της ΚΔΠ 379/2014, (ως τροποποιήθηκε με την ΚΔΠ 69/2015), ενώ 19 εταιρείες παρουσιάζονται στην Αγορά Επιτήρησης εκ των οποίων για τις πλείστες έχει ανασταλεί η διαπραγμάτευση των τίτλων τους λόγω μη τήρησης συνεχών υποχρεώσεων τους (σημειώνεται ότι για αριθμό εταιρειών στην Αγορά Επιτήρησης, έχει ζητηθεί έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για διαγραφή των τίτλων τους).

Σημειώνεται ότι οι λόγοι για τους οποίους οι τίτλοι των συγκεκριμένων εκδοτών στο επισυναπτόμενο Παράρτημα παρουσιάζονται με σήμανση (Σ), είναι οι ακόλουθοι:

– Μη τήρηση συνεχών υποχρεώσεων από εκδότη στην Αγορά που είναι εισηγμένος, με εξαίρεση την έκδοση των Οικονομικών Καταστάσεων του (π.χ. διασπορά μετοχικού κεφαλαίου στο ευρύ κοινό)

– Στην Έκθεση Ελεγκτών επί των Οικονομικών Καταστάσεων υπάρχει γνώμη με επιφύλαξη (εκτός στις περιπτώσεις γνώμης με επιφύλαξη σε σχέση με την ικανότητα του εκδότη να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, όπου στην περίπτωση αυτή γίνεται μετάταξη των τίτλων στην Αγορά Επιτήρησης)

– Στην Έκθεση Ελεγκτών επί των Οικονομικών Καταστάσεων υπάρχει Έμφαση Θέματος.  Σημειώνεται ότι όπου γίνεται αναφορά στον επισυναπτόμενο κατάλογο Έμφαση Θέματος, αυτή αφορά σε Έμφαση θέματος στην Έκθεση Ελεγκτών επί των Οικονομικών Καταστάσεων σε σχέση με την ικανότητα του εκδότη να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, ή Έμφαση θέματος σε σχέση με σημαντική αβεβαιότητα

Σχετική ανακοίνωση αναφορικά με διαφοροποιήσεις που θα επέλθουν στους Δείκτες Τιμών, θα εκδοθεί προσεχώς.  Ανάλογες αλλαγές θα επέλθουν και στους Κανόνες Συναλλαγών ενόψει των διαφοροποιήσεων αυτών, οι οποίες θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Η ενοποίηση των υφιστάμενων αγορών και η κατάταξη των εταιρειών στις Αγορές του ΧΑΚ καθώς και νέα Κανονιστική Απόφαση (ΚΔΠ 379/2014 ως έχει τροποποιηθεί), θα τεθούν σε εφαρμογή στις 20 Απριλίου 2015 ως αναφέρεται πιο πάνω.  Από την ημερομηνία αυτή, η Κανονιστική Απόφαση 326/2009 (ως έχει τροποποιηθεί), η οποία είχε εκδοθεί αναφορικά με τις αγορές του Χρηματιστηρίου, τις συνεχείς υποχρεώσεις εκδοτών, τα δικαιώματα και τις ετήσιες συνδρομές, καταργείται.


Comments

comments

Categories: Ειδήσεις

Σχετικά με τον Συγγραφέα