Ε.Κ: Διοικητικό πρόστιμο €138.000 στην Tradefinancials Ltd

Ε.Κ: Διοικητικό πρόστιμο €138.000 στην Tradefinancials Ltd

 


 

Διοικητικό πρόστιμο €138.000 επέβαλε στην ΚΕΠΕΥ B.O. Tradefinancials Ltd, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Συνολικό διοικητικό πρόστιμο ύψους €138.000 επέβαλε στην ΚΕΠΕΥ B.O. Tradefinancials Ltd η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για μη συμμόρφωση της εταιρείας με νομοθεσίες της Επιτροπής.

Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με ανακοίνωση, στη συνεδρία του ημερομηνίας 06 Ιουνίου 2016, αποφάσισε την επιβολή προστίμου ύψους €3.000 για τη μη συμμόρφωση με το άρθρο 28(1) του Ν.144(Ι)/2007 καθότι, δεν τηρούσε, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της, την προϋπόθεση χορήγησης άδειας λειτουργίας του άρθρου 18(2)(α) του Ν.144(Ι)/2007 και των παραγράφων 4(1)(στ) και 14 της Οδηγίας 1, αφού δεν εφάρμοσε κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για να εξασφαλίζεται επαρκώς η συμμόρφωσή της με τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του Ν.144(Ι)/2007 και της Οδηγίας 1 και ούτε συμπεριέλαβε τις εν λόγω πολιτικές και διαδικασίες στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Επιτροπή, το Εγχειρίδιο Διαδικασιών που έχει καταρτίσει και εφαρμόζει σε σχέση με τις πληροφορίες που απευθύνει και χορηγεί στους πελάτες ή πιθανούς πελάτες, δεν περιείχε τις διαδικασίες που η Εταιρεία ακολουθεί στην πράξη.

Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών που έχει καταρτίσει και εφαρμόζει σε σχέση με τον έλεγχο συμβατότητας περιείχε εν μέρει διαδικασίες, οι οποίες όμως ήταν ελλιπείς και όχι σε συνάρτηση με αυτά που η Εταιρεία εφαρμόζει στην πράξη.

Δεν ήταν δυνατό να δοθεί στην ΕΚΚ πρόσβαση στα αρχεία που η Εταιρεία τηρεί για τις πληροφορίες που απευθύνονται στους πελάτες (περιλαμβανομένων των διαφημιστικών ανακοινώσεων) και τις πληροφορίες που χορηγούνται στους πελάτες προκειμένου να ελεγχθεί η επάρκεια και η οργάνωση τους.

Επίσης, η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο ύψους €20.000 για μη συμμόρφωση με το άρθρο 28(1) του Ν.144(Ι)/2007 καθότι, δεν τηρούσε, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της, την προϋπόθεση χορήγησης άδειας λειτουργίας του άρθρου 18(2)(δ) του Ν.144(Ι)/2007 και της παραγράφου 16(3) της Οδηγίας 1, αφού δεν λάμβανε εύλογα μέτρα για να αποφεύγεται κάθε αδικαιολόγητη επιδείνωση του λειτουργικού κινδύνου κατά την ανάθεση δραστηριοτήτων ή επιχειρησιακών λειτουργιών σε τρίτους. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία δεν επόπτευε επαρκώς τις υπό ανάθεση δραστηριότητες της υποστήριξης και προώθησης σε παροχέα υπηρεσιών στο Ισραήλ και ούτε είχε αποτελεσματική πρόσβαση στα αρχεία που συνοδεύονται των εν λόγω δραστηριοτήτων.

Επιπλέον, πρόστιμο ύψους €30.000 επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για μη συμμόρφωση της εταιρείας με το άρθρο 36(1) του Ν.144(Ι)/2007 καθότι, δεν ενεργούσε δίκαια, με εντιμότητα και επαγγελματισμό, ώστε να εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των πελατών της σε σχέση με την παραχώρηση ωφελημάτων (trading benefits) και τις πρακτικές που εφάρμοζε εντός του πλαισίου αυτού.

Επίσης, η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο ύψους €30.000 για μη συμμόρφωση με το άρθρο 36(1)(α) του Ν.144(Ι)/2007 και την παράγραφο 6, υποπαραγράφοι (1), (2) και (8), της Οδηγίας 2 καθότι, οι πληροφορίες που περιλαμβάνονταν στο διαδικτυακό της τόπο, οι πληροφορίες που απευθύνονταν στους πελάτες μέσω του online λογαριασμού τους και οι πληροφορίες από τις διαφημιστικές της ανακοινώσεις δεν ήταν ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές, σύμφωνα με το άρθρο 36(1)(α) του Ν.144(Ι)/2007 και η Εταιρεία δεν διασφάλισε ότι αυτές πληρούν τους όρους της παραγράφου 6, υποπαράγραφοι (2) και (8), ως απαιτεί η παράγραφος 6(1) της Οδηγίας 2.

Πρόστιμο ύψους €15.000 επέβαλε η Επιτροπή για μη συμμόρφωση της εταιρείας με το άρθρο 36(1)(β) του Ν.144(Ι)/2007 καθότι, οι πληροφορίες που χορηγούσε στους πιθανούς πελάτες της δεν ήταν κατάλληλες, σε κατανοητή μορφή, ώστε αυτοί να είναι ευλόγως σε θέση να κατανοούν τη φύση και τους κινδύνους της προσφερόμενης επενδυτικής υπηρεσίας και του συγκεκριμένου τύπου του προτεινόμενου χρηματοοικονομικού μέσου. Ειδικότερα, η Εταιρεία δεν παρείχε στους πιθανούς πελάτες της κατά τη σύναψη επιχειρηματικής σχέσης κατάλληλη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση.

Τέλος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επέβαλε πρόστιμο ύψους €40.000 για μη συμμόρφωση με το άρθρο 36(1)(δ) του Ν.144(Ι)/2007 και τις παραγράφους 15 και 16 της Οδηγίας 2 καθότι, δεν αντλούσε από τους πελάτες ή πιθανούς πελάτες της τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τη γνώση και την πείρα τους στον επενδυτικό τομέα σε σχέση με το συγκεκριμένο τύπο προσφερόμενου χρηματοοικονομικού μέσου, ώστε να εκτιμήσει κατά πόσον η προτεινόμενη επενδυτική υπηρεσία ή το χρηματοοικονομικό μέσο είναι συμβατό με τον πελάτη. Επίσης ο τρόπος που η Εταιρεία εφάρμοζε την αξιολόγηση συμβατότητας στην πράξη είχε ως αποτέλεσμα να αξιολογούνται τα προϊόντα ως συμβατά για όλους τους πελάτες και να μην δίνεται η απαιτούμενη προειδοποίηση μη συμβατότητας του προϊόντος.

Για τη λήψη της απόφασής της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έλαβε υπόψη της, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους παράγοντες, όπως είναι το ύψος των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία, τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία της ΕΚΚ συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες του Νόμου και των σχετικών Οδηγιών, τη λήψη διορθωτικών μέτρων/ενεργειών εκ μέρους της εταιρείας. Πηγή: ΚΥΠΕ


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα