Η ανάδειξη της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η ανάδειξη της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής


  • Του Δρα Αντώνη Στ. Στυλιανού*

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σηματοδοτεί ουσιαστικά την έναρξη της διαδικασίας για την ανάδειξη της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αφού η θητεία της παρούσας Επιτροπής λήγει την 31η Οκτωβρίου 2014. Τονίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκπροσωπεί τα συμφέροντα της Ένωσης στο σύνολό της και όχι τα συμφέροντα των μεμονωμένων κρατών.

Η υιοθέτηση και έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας το 2009 επέφερε, μεταξύ άλλων, σημαντικές αλλαγές ως προς την διαδικασία ανάδειξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν για πρώτη φόρα στην ανάδειξη της νέας σύνθεσης της Επιτροπής και στον διορισμό του νέου Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που, αν όλα λειτουργήσουν ομαλά, θα αρχίσουν δουλεία την 1η Νοεμβρίου 2014.

Διαφαίνεται ότι η διαδικασία που προνοείται από την Συνθήκη της Λισαβόνας τυγχάνει διαφορετικής ερμηνείας από διαφορετικά όργανα και εμπλεκόμενα μέρη. Σύμφωνα με την προ-Λισαβόνας πρόνοια της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ως οριοθετείται στο Άρθρο 214(2), το Συμβούλιο, συνερχόμενο σε επίπεδο αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων, και αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, ορίζει την προσωπικότητα που προτίθεται να διορίσει ως πρόεδρο της Επιτροπής. Ο διορισμός εγκρίνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, και κατόπιν κοινής συμφωνίας με τον ορισθέντα πρόεδρο, εγκρίνει επίσης τον κατάλογο των άλλων προσωπικοτήτων που προτίθεται να διορίσει μέλη της Επιτροπής, ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με τις προτάσεις που υποβάλλει κάθε κράτος μέλος.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας τροποποίησε την διαδικασία αυτή και σύμφωνα με το Άρθρο 17(7), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αφού προβεί στις κατάλληλες διαβουλεύσεις και αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έναν υποψήφιο για το αξίωμα του Προέδρου της Επιτροπής. Ο υποψήφιος αυτός εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν. Εάν ο υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, προτείνει εντός μηνός νέον υποψήφιο, ο οποίος εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την ίδια διαδικασία. Όσον αφορά τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, το Συμβούλιο, σε κοινή συμφωνία με τον εκλεγέντα πρόεδρο, καταρτίζει τον κατάλογο των ατόμων που προτείνονται για διορισμό στην Επιτροπή και τα οποία επιλέγονται βάσει των προτάσεων των κρατών μελών. Όλα τα μέλη της Επιτροπής υπόκεινται ως σώμα σε ψήφο έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η διαφοροποίηση που επήλθε με την υιοθέτηση της Συνθήκης της Λισαβόνας αυξάνει σε σημαντικό βαθμό τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου ως προς την επιλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από την ‘έγκριση’ της πρότασης του Συμβουλίου που προνοείτο προ-Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πλέον ‘εκλέγει’ τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαδραματίζοντας έτσι έναν αναβαθμισμένο ρόλο στις διαδικασίες σύστασης της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

 * Λέκτορα Νομικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, LL.B Law Bristol, Ph.D in Law – International Law and Human Rights (Kent), Διευθυντής Μονάδας Νομικής Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας.


Comments

comments

Categories: Πολιτική

Σχετικά με τον Συγγραφέα