Η ΕΚ ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της Falcon Brokers

Η ΕΚ ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της Falcon Brokers

Στην απόφαση να ανακαλέσει εν όλω την άδεια λειτουργίας της Κυπριακής Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) «Falcon Brokers Ltd», κατέληξε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ).

Συγκεκριμένα, σε χθεσινή ανακοίνωση η ΕΚΚ αναφέρει ότι, κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2016, αποφάσισε, δυνάμει των άρθρων 25(1)(β) και 26(4)(β) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει (‘ο Νόμος’), να ανακαλέσει εν όλω την άδεια λειτουργίας της Κυπριακής Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών με αριθμό άδειας ΚΕΠΕΥ 128/10 της εταιρείας «Falcon Brokers Ltd», καθότι δεν συμμορφώνεται με το άρθρο 28(1) του Νόμου αφού δεν τηρεί, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της, την προϋπόθεση χορήγησης άδειας λειτουργίας του άρθρου 18(2)(ι) του Νόμου (‘Οργανωτικές απαιτήσεις – κεφάλαια πελατών’).

Σημειώνει ότι “η εταιρεία οφείλει να παύσει να παρέχει επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες και να τακτοποιήσει, εντός τριών (3) μηνών, τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες που δεν επιτρέπεται πλέον να παρέχει”.

Η ΕΚΚ αναφέρει ότι “έχει καλέσει την εταιρεία να προβεί σε αλλαγές στο διαδικτυακό της τόπο ή/και σε οποιοδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο έτσι ώστε, οποιεσδήποτε αναφορές για αδειοδότηση και εποπτεία της από την ΕΚΚ, να διαγραφούν”.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα