Το COGITA έρχεται να καλύψει τα κενά στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Το COGITA έρχεται να καλύψει τα κενά στην Εταιρική Κοινωνική ΕυθύνηΜετά από δύο χρόνια επιτυχημένης διαπεριφερειακής συνεργασίας, το ΕΕ έργο COGITA είναι έτοιμο να παρουσιάσει στις δημόσιες αρχές τις κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής σχετικά με το πώς να υποστηρίξουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στο πλαίσιο των προσπαθειών τους για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), αποτελεί μέρος της ημερήσιας διάταξης τόσο για πολιτικούς αλλά και για επιχειρηματίες σε όλη την Ευρώπη. Το COGITA προωθεί ένα μοντέλο ΕΚΕ που αντιμετωπίζει κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές ανησυχίες μέσω κοινών εργαλείων. Το COGITA στοχεύει να καλύψει τα κενά που υπάρχουν σε επίπεδο πολιτικής, αφού μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει καμία απόδειξη αντίληψης για το πώς οι δημόσιες αρχές μπορούν να υποστηρίξουν την υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης έννοιας της ΕΚΕ στις ΜΜΕ.

Το έργο COGITA παρέχει πλέον στις δημόσιες αρχές ένα εγχειρίδιο σχετικά με τον τρόπο που θα μπορούσαν να στηρίξουν τις ΜΜΕ στην υιοθέτηση της ΕΚΕ. Το έργο έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία «10 Βημάτων για τη στήριξη της ΕΚΕ στις ΜΜΕ» μέσω της δημόσιας πολιτικής. Αυτές οι νέες κατευθυντήριες γραμμές παρουσιάστηκαν στο Τελικό Συνέδριο του COGITA στις 23 Οκτωβρίου στην Μπολόνια (Ιταλία).

Στοχεύοντας λοιπόν στη συνεισφορά συμβουλών σχετικά με το πώς θα μπορούσε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των δημόσιων πρωτοβουλιών για την υποστήριξη της ΕΚΕ στις ΜΜΕ, η ερευνητική ομάδα της ΕΚΕ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με συντονίστρια την Αν. Καθηγήτρια Λογιστικής Μαρία Κραμβιά – Καπαρδή, σε συνεργασία με το Κυπριακό Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας, την Ένωση Δήμων, το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Γραφείο Προγραμματισμού, έχουν αναπτύξει ένα Σχέδιο Εφαρμογής το οποίο βασίζεται στην αντιμετώπιση της πρόκλησης σχετικά με τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την προώθηση, προσέλκυση και κοινοποίηση των προσπαθειών για την εταιρική κοινωνική ευθύνη έτσι ώστε οι δημόσιες αρχές στην Κύπρο να μπορούν να προσελκύσουν της ΜΜΕ. Η ερευνητική ομάδα της Δρ. Καπαρδή έχει επίσης συνεργαστεί στενά με μια ομάδα από την PricewaterhouseCoopers με σκοπό την εκπλήρωση της αποστολής και του οράματος του.

Σύμφωνα με τις ανάγκες της Κυπριακής κοινωνίας, οι οποίες έγιναν εμφανείς μετά από ανάλυση SWOT, τα τέσσερα μέτρα που προτείνονται στο Σχέδιο Εφαρμογής που αναπτύχθηκε για το έργο COGITA προτείνουν:

  1. 1.     Τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας με σκοπό την ενημέρωση σχετικά με την Εταιρική Ευθύνη
  2. 2.     Τη συγκέντρωση όλων των τοπικών καλών πρακτικών στην Κύπρο σχετικά με την εφαρμογή της Εταιρικής Ευθύνης με σκοπό την ανάπτυξη ικανοτήτων και την ευαισθητοποίηση του κοινού
  3. 3.     Τη δημιουργία ηλεκτρονικού εργαλείου αντιστοίχησης δεδομένων το οποίο θα συμπληρώνεται από τις τοπικές αρχές με σκοπό την προσαρμογή των προσφορών και της ζήτησης σχετικά με τις ανάγκες για έργα κοινωνικού χαρακτήρα
  4. 4.     Την ανάπτυξη σεμιναρίων για τις Τοπικές Αρχές σχετικά με την Εταιρική Ευθύνη

Τα μέτρα αυτά έχουν σκοπό να τονώσουν τις προσπάθειες των Τοπικών Αρχών για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και να δομήσουν τη βιώσιμη πολιτική για τις δημόσιες συμβάσεις μέσω της παροχής πληροφοριών στο κοινό. Η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την Εταιρική Ευθύνη και την αειφόρο ανάπτυξη, όσο επίσης και η παροχή κινήτρων για την εφαρμογή τους μέσω των πράσινων συμβάσεων, θα λειτουργήσει ως ένα μέσο επηρεασμού προκειμένου να θεσπιστούν περισσότερες νομοθεσίες και κανονιστικές ρυθμίσεις για την περαιτέρω βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης αλλά και της βιωσιμότητας τόσο στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα.

 

Χρησιμοποιήστε την προσέγγιση COGITA

Με απλά λόγια, τα 10 βήματα, τα οποία ήταν μεταξύ των παραδοτέων του έργου COGITA, δίνουν μια απάντηση στο βασικό ερώτημα του έργου, σχετικά με το «Πώς μπορούν να ενθαρρυνθούν οι μακροπρόθεσμοι στρατηγικοί σχεδιασμοί της ΕΚΕ στις ΜΜΕ μέσω της δημόσιας πολιτικής;”

Τα αποτελέσματα της έρευνας του έργου COGITA δηλώνουν ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αναλαμβάνουν πολιτικές που οδηγούν στη χρήση μιας ολοκληρωμένης έννοιας της ΕΚΕ από τις ΜΜΕ, τότε θα μπορούν να συμβάλουν με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της ΕΚΕ για τόνωση της ανταγωνιστικότητας.

Τα δέκα βήματα παρέχουν ένα λεπτομερή οδηγό μέσα από τα οποία οι δημόσιες αρχές μπορούν να σχεδιάσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την ΕΚΕ. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, αρχικά θα πρέπει να αναλυθούν οι σημερινές πολιτικές ΕΚΕ στην εν λόγω περιοχή για να δημιουργηθεί ένα status quo. Τα επόμενα βήματα παρέχουν συμβουλές σχετικά με την επιλογή συγκεκριμένων τομέων δράσης της ΕΚΕ και την επιλογή των στρατηγικών μέτρων που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση της ΕΚΕ. Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν συμβουλές για την ιεράρχηση των κύριων προκλήσεων της περιοχής, για παράδειγμα περιβαλλοντικών ή κοινωνικών προκλήσεων, καθώς και τον καθορισμό μέτρων για τη βελτίωση των πολιτικών για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων μέσω της βελτίωσης της απόδοσης της ΕΚΕ στις ΜΜΕ. Τα τελικά βήματα επικεντρώνονται στην ανάπτυξη και την εκτέλεση ενός σχεδίου υλοποίησης και τη μέτρηση του αντίκτυπου των εφαρμοζόμενων μέτρων.

Οι δημόσιες αρχές που θα επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν την ολοκληρωμένη προσέγγιση COGITA μπορούν επίσης να πάρουν περαιτέρω έμπνευση από ένα μακρύ κατάλογο των καλών πρακτικών που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα COGITA.

Τα 10-βήματα του COGITA μπορεί να βρεθούν στην ιστοσελίδα του COGITA στο: http://www.cogitaproject.eu/index.php/en/10-steps-to-supporting-csr

 

Στοιχεία και πληροφορίες:

Το έργο COGITA – Εταιρική Κοινωνική και Περιβαλλοντική Ευθύνη μέσω της Δημόσιας πολιτικής, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος INTERREG IVC για τη διαπεριφερειακή συνεργασία.

Το έργο συγκεντρώνει 13 περιοχές που καλύπτουν το σύνολο της Ευρώπης με προϋπολογισμό άνω των 2,5 ευρώ Μ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο COGITA και την Τελική Εκδήλωση, επισκεφθείτε www.cogitaproject.eu ή επικοινωνήστε με την Επικεφαλής του έργου Giulia Bubbolini, στο [email protected] ή στην Κύπρο την Χριστίνα Νεοφυτίδου [email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα INTERREG IVC: http://www.interreg4c.eu/


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα