Η Ευρώπη υιοθετεί το διεθνές πρότυπο Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας

Η Ευρώπη υιοθετεί το διεθνές πρότυπο Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας

 


Και αντιμετώπισης συμβάντων έκτακτης ανάγκης

 

Του Διαμαντή Ζαφειριάδη, Λειτουργός Τυποποίησης του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS)

 

Στις μέρες μας το άκουσμα τρομοκρατικών επιθέσεων, καταστροφών λόγω ανθρώπινης υπαιτιότητας αλλά και λόγω της εκδίκησης της φύσης αποτελεί σχεδόν καθημερινό παγκόσμιο φαινόμενο. Δυστυχώς, δεν δύναται πάντα να ελέγξουμε το μέγεθος μιας καταστροφής ούτε να αποτρέψουμε τον ερχομό της. Δύναται όμως, με επιμελή σχεδιασμό και κατάλληλη προετοιμασία, να εκτιμηθεί το μέγεθός των συνεπειών που θα επέφερε μια ενδεχόμενη καταστροφή, έτσι ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό το μέγεθος της οποιαδήποτε απώλειας. Ενώ στο παρελθόν το επίκεντρο της ανταπόκρισης σε τέτοιου είδους περιστατικά είχε εθνικό, περιφερειακό χαρακτήρα, σήμερα υπάρχει ανάγκη για μια πολυεθνική προσέγγιση.

Τα πυκνά σοβαρά συμβάντα των τελευταίων χρόνων, ήταν η αφορμή από τη Διεθνή κοινότητα για τη δημιουργία νέων μεθόδων και πρακτικών για τη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων. Για να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος τέτοιων δυσάρεστων περιστατικών, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) εξέδωσε ένα νέο πρότυπο για τη διαχείριση επιχειρησιακής συνέχειας. Το πρότυπο ISO 22301:2012, με τίτλο «Societal security – Business continuity management systems – Requirements». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζοντας την ανάγκη θέσπισης Ευρωπαϊκού προτύπου, υιοθέτησε το εν λόγω πρότυπο ως Ευρωπαϊκό.

Ως Επιχειρησιακή Συνέχεια ορίζεται η στρατηγική και τακτική ικανότητα ενός οργανισμού να σχεδιάζει και να ανταποκρίνεται σε περιστατικά ή και φυσικές καταστροφές, προκειμένου να συνεχιστούν οι λειτουργίες του σε ένα αποδεκτό προκαθορισμένο επίπεδο. Ο όρος Επιχειρησιακή Συνέχεια αναφέρεται σε όλα τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, καθώς και στα μέτρα με τα οποία εξασφαλίζεται το αναγκαίο και κατάλληλο προσωπικό, έτσι ώστε αμέσως μετά την εκδήλωση μιας διαταραχής, να διασφαλίζεται η συνέχιση των κύριων επιχειρησιακών λειτουργιών και, προοδευτικά, όλων των λειτουργιών της επιχείρησης.

Η Διαχείριση Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Management) είναι μια ολιστική διεργασία, κατά την οποία προσδιορίζονται οι ενδεχόμενες απειλές/περιστατικά για έναν Οργανισμό και η επίδρασή τους στη λειτουργία του. Ένα Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας παρέχει μία υποδομή, πάνω στην οποία βασίζονται οι λειτουργίες του Οργανισμού ως προς την ανθεκτικότητά τους σε ενδεχόμενες απειλές, αναπτύσσοντας παράλληλα τη δυνατότητα άμεσης αντίδρασης.

Αυτό το Διεθνές Πρότυπο προετοιμάζει κυβερνητικές υπηρεσίες, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς για την αποτελεσματική αντιμετώπιση δυσάρεστων περιστατικών και επιδρά στην βελτίωση της ικανότητας του χειρισμού όλων των τύπων των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Εναρμονισμένες διεθνείς οδηγίες είναι απαραίτητες για να συντονίσουν τις από κοινού προσπάθειες και να διασφαλίσουν αποτελεσματικές ενέργειες και δράσεις. Το πρότυπο ISO 22301 είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για όλα τα είδη των οργανισμών/υπηρεσιών που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να βελτιώσουν την ικανότητά τους στο χειρισμό αντιμετώπισης περιστατικών σε περίπτωση κρίσης.

Το ISO 22301:2012, αναπτύχθηκε από τη διεθνή τεχνική επιτροπή Τυποποίησης ISO TC 223 «Societal Security» και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης CEN TC 391 “Societal & Citizen Security”. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) ο οποίος είναι ο αρμόδιος φορέας για την υιοθέτηση και εφαρμογή των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων στην Κύπρο παρακολουθεί στενά το εν λόγω θέμα και  θα ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους για οποιεσδήποτε εξελίξεις.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα