Καταβολή έκτακτης ενίσχυσης στους χοιροτρόφους

Καταβολή έκτακτης ενίσχυσης στους χοιροτρόφους

 


Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές  έκτακτης ενίσχυσης στους κατόχους και διαχειριστές χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων, συνολικού ύψους €352.900,55.

Η ενίσχυση δόθηκε για τη στήριξη των χοιροτρόφων που επηρεάστηκαν από την απαγόρευση εξαγωγών  στη Ρωσία.

Δικαιούχοι συμμετοχής στο «Μέτρο Χορήγησης Προσωρινής Έκτακτης Ενίσχυσης στους Χοιροτρόφους (Μέτρο ΚΟΑ 13)» ήταν οι κάτοχοι ή διαχειριστές χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων στις οποίες εκτρέφονται χοιρομητέρες αναπαραγωγής ή/και χοίροι πάχυνσης και οι οποίες ήταν εγγεγραμμένες στο μητρώο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την ΚΔΠ 335/2002.

Η ενίσχυση αφορούσε στην περίοδο 01/01/2015 – 31/12/2015 και καθορίστηκε στη βάση του αριθμού των χοιρομητέρων που καταγράφηκαν στη Επισκόπηση Χοιροτροφίας που διενεργήθηκε από το Τμήμα Γεωργίας το Δεκέμβριο του 2015. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επισκόπησης Χοιροτροφίας η ενίσχυση ανήλθε στα €12,50/χοιρομητέρα.

Με την καταβολή του ποσού των €352.900,55 στους Χοιροτρόφους, εκταμιεύθηκε σχεδόν το 100% του κονδυλίου που είχε εγκριθεί από την ΕΕ για την Κύπρο.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα