Μείωση κερδών για την Ελληνική Τράπεζα

Μείωση κερδών για την Ελληνική Τράπεζα

Στις 692,000 ευρώ ανέρχονται τα κέρδη που ανακοίνωσε σήμερα για το α’ τρίμηνο του 2016, η Ελληνική Τράπεζα έναντι κερδών 12,3 εκ. ευρώ το τρίμηνο του 2015.

Η μεγάλη μείωση των κερδών αποδίδεται στην υποχώρηση των καθαρών εσόδων από τόκους αλλά και την αύξηση των προβλέψεων.

Τα κέρδη που αναλογούν στους κατόχους μετοχών της μητρικής εταιρείας μειώθηκαν στο €0,3 εκ. από €11,9 εκ. το τρίμηνο του 2015.

Οι ζημιές απομείωσης και οι προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου αυξήθηκαν στα €21,6 εκ. από €13,1 εκ. το τρίμηνο του 2015.

Το σύνολο των καθαρών εσόδων του ομίλου μειώθηκε κατά 6% στα €59,7 εκ. από €63,6 εκ. το τρίμηνο του 2015.

Μειωμένα κατά 17% ήταν τα καθαρά έσοδα από τόκους, τα οποία ανήλθαν στα €37,7 εκ. από €45,3 εκ. το τρίμηνο του 2015.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 2,1% έναντι 2% τον Δεκέμβριο του 2015.

Τα μη επιτοκιακά έσοδα ανήλθαν στα €22 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 21%.

Το σύνολο των εξόδων του ομίλου μειώθηκε κατά 11% στα €37 εκ. από €41,4 εκ. το τρίμηνο του 2015. Τα έξοδα προσωπικού που αποτελούν το 56% των συνολικών εξόδων διαμορφώθηκαν στα €20,6 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 5% σε σχέση με πέρσι.

Τα διοικητικά και άλλα έξοδα μειώθηκαν κατά 27% στα €15 εκ. από €20,6 εκ.

Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 διαμορφώθηκε στο 61,9% σε σύγκριση με 65,1% το τρίμηνο του 2015.

Οι ζημιές απομείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων αυξήθηκαν στα €21,6 εκ. σε σύγκριση με €13,1 εκ.

Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων, με βάση τα πρότυπα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) μειώθηκε στο 58,3% από 59,2% τον Δεκέμβριο του 2015..

Ο δείκτης κάλυψης για τα NPLs φθάνει το 49,1%

Όσον αφορά τα οικονομικά μεγέθη, οι συνολικές μεικτές χορηγήσεις σε πελάτες ανήλθαν στα €4348 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 1 σε σχέση με το 2015. Η τράπεζα προχώρησε στην παραχώρηση νέων δανείων €84, 2 εκ. το τρίμηνο του 2016 και σε αναδιαρθρώσεις €160 εκ. ενώ διέγραψε δάνεια €65 εκ.

Οι καταθέσεις πελατών παρουσίασαν μικρή μείωση 2% στα €6 δισ.

Αναφορικά με τους κεφαλαιακές δείκτες, ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του ομίλου διαμορφώνεται στο 17,05%, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κατηγορίας 1 στο 16,74% και ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της κατηγορίας 1 (CET 1) σε 13,81%.

Αναφορικά με τις προοπτικές, σημειώνεται από την Ελληνική ότι η στρατηγική της τράπεζας επικεντρώνεται σε δύο πτυχές, την εσωτερική αναδιοργάνωση και την ανάπτυξη.

Η πτυχή της εσωτερικής αναδιοργάνωσης αφορά στην αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων ενώ η πτυχή ανάπτυξης της στρατηγικής αφορά κυρίως την αύξηση του δανεικού χαρτοφυλακίου και την προώθηση των σχέσεων με τους πελάτες. Επιπλέον η τράπεζα επανατοποθετεί τη στρατηγική της για τον τομέα διεθνούς τραπεζικής αντικατοπτρίζοντας το μεταβαλλόμενο κανονιστικό περιβάλλον.

Η τράπεζα τονίζει ότι θα στηρίξει τους πελάτες που δείχνουν προθυμία να συνεργαστούν προς την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων ενώ δεν πρόκειται να επιδείξει καμία ανοχή προς οποιονδήποτε αποδεδειγμένα μπορεί αλλά στρατηγικά δεν επιθυμεί να συνεργαστεί προς επίλυση των δανειακών του υποχρεώσεων.

Σχετικά με το στρατηγικό στόχο της ανάπτυξης, η τράπεζα τονίζει ότι υπολογίζει στην επέκταση του δανειακού τους χαρτοφυλακίου τόσο μέσω της συνεχούς στήριξης της εγχώριας αγοράς όσο και μέσω της αξιολόγησης ευκαιριών που πιθανόν να υπάρχουν εκτός Κύπρου.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα