Με διάταγμα «φεύγει» το κράτος από τον Συνεργατισμό

Με διάταγμα «φεύγει» το κράτος από τον Συνεργατισμό

Διαδικασία σταδιακής μείωσης της συμμετοχής του κράτους στο Συνεργατισμό στο 25% μέχρι τον Ιούνιο του 2020, μέσω της έκδοσης μετοχών, προβλέπει το Διάταγμα για ανακεφαλαιοποίηση της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας που εξέδωσε ο Υπουργός Οικονομικών.

Με το Διάταγμα υλοποιείται η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2015 για ανακεφαλαιοποίηση της ΣΚΤ μέσω της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου κατά €175 εκ.

Σύμφωνα με το Διάταγμα, η κάλυψη της αύξησης θα γίνει εξ ολοκλήρου από το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης, έναντι της απόκτησης συμμετοχής στην ιδιοκτησιακή δομή της ΣΚΤ, για την ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης.

Στο Διάταγμα προβλέπεται ότι μέχρι τις 31 Μαρτίου 2016 θα πρέπει να υποβληθεί στον Υπουργό Οικονομικών έκθεση αποτίμησης της αξίας της μετοχής της ΣΚΤ και των συνδεδεμένων με αυτήν Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων και εντός τριάντα ημερών από την υποβολή της έκθεσης αποτίμησης και όχι αργότερα από την 30η Απριλίου 2016 θα εκδοθεί νέο Διάταγμα, το οποίο θα καθορίζει το ποσοστό συμμετοχής και τα δικαιώματα κάθε μετόχου στην ΣΚΤ, καθώς και την ονομαστική αξία των μετοχών της.

Με την έκδοση του Διατάγματος στις 30 Απριλίου 2016 το ποσοστό συμμετοχής της ΣΚΤ στην ιδιοκτησιακή δομή κάθε ΣΠΙ θα ανέρχεται στο 100% ενώ έκαστη Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών των ΣΠΙ θα αποκτήσει ποσοστό συμμετοχής στην ιδιοκτησιακή δομή της ΣΚΤ με βάση την αποτίμηση που θα γίνει.

Η ΣΚΤ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και θα λάβει τις απαιτούμενες εγκρίσεις έτσι ώστε να είναι δυνατή ενδεχόμενη εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου από τον Ιούνιο του 2017.

Η ΣΚΤ θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να προετοιμαστεί για μια πιθανή εισαγωγή των μετοχών της στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ή στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑΚ, εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών της στην κύρια αγορά.

Μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2018, η ΣΚΤ εισάγει στο ΧΑΚ μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, μετοχές, η αξία των οποίων ανέρχεται στο 25% του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

Στην περίπτωση που η διάθεση των μετοχών πραγματοποιηθεί μέσω δημόσιας πρόσκλησης, τότε οι υφιστάμενοι μέτοχοι, εκτός της Δημοκρατίας και του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης, έχουν το πρώτο δικαίωμα για αγορά των μετοχών αναλόγως του ποσοστού που διατηρούσαν πριν την έκδοση των νέων μετοχών, ενώ ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το 25% του συνολικού ποσοστού έκδοσης θα διατεθεί στο κοινό και το υπόλοιπο ποσοστό σε περιορισμένο κύκλο προσώπων μέσω ιδιωτικής προσφοράς.

Ακολούθως, η ΣΚΤ θα πρέπει να προχωρήσει σε επιπρόσθετες εκδόσεις νέων μετοχών σε ποσοστό 25% του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, μέχρι την 30η Ιουνίου 2019 και ποσοστό 25% του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου όχι αργότερα από την 30η Ιουνίου 2020.

Μετά την εισαγωγή της τελευταίας έκδοσης, το συνδυασμένο υπόλοιπο της συμμετοχής της Δημοκρατίας και του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης στην ιδιοκτησιακή δομή της ΣΚΤ δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 25%.

Το Διάταγμα καθορίζει ότι στην περίπτωση που η ΣΚΤ παρουσιάσει κεφαλαιακά ελλείμματα, σε σχέση με τις εκάστοτε εποπτικές απαιτήσεις, μεταξύ Δεκεμβρίου 2016 και Σεπτεμβρίου 2018, η διαδικασία εισαγωγής της ΣΚΤ στο ΧΑΚ, μέσω της έκδοσης νέων μετοχών, δύναται να αρχίσει νωρίτερα.

Σύμφωνα με το Διάταγμα, η ΣΚΤ δεν θα προχωρήσει σε εισαγωγή των μετοχών της στο ΧΑΚ στην περίπτωση που η Δημοκρατία και το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης διαθέσουν τις μετοχές τους στη ΣΚΤ, πριν από την 30η Ιουνίου 2020.

Διευκρινίζεται ακόμα ότι οι μετοχές της Δημοκρατίας και του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης διατίθενται με ιδιωτική προσφορά προς δυνητικούς επενδυτές περιλαμβανομένων διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, μεγάλων συνεργατικών ή εμπορικών τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών, επενδυτικών ή συνταξιοδοτικών ταμείων, καθώς και σε άλλο μεγάλο θεσμικό επενδυτή στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την ελαχιστοποίηση των απωλειών του φορολογούμενου η επίτευξη τιμής διάθεσης ίσης ή μεγαλύτερης της τιμής αποτίμησης.

Σε ό,τι αφορά τη Διοίκηση του Συνεργατισμού, το Διάταγμα καθορίζει ότι η Επιτροπεία της ΣΚΤ απαρτίζεται από έντεκα μέλη εκ των οποίων οι δύο θα είναι εκτελεστικά μέλη, δύο μη εκτελεστικά μέλη και επτά μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη.

Η επιτροπεία των ΣΠΙ θα απαρτίζεται από τρία εκτελεστικά μέλη, τα οποία προέρχονται από το προσωπικό της ΣΚΤ, το αργότερο μέχρι την 29 Φεβρουαρίου 2016.

Βάσει του Διατάγματος, ο Υπουργός με τη σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Τράπεζας και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών διορίζει τα μη εκτελεστικά και τα μη εκτελεστικά-ανεξάρτητα μέλη της Επιτροπείας της ΣΚΤ. Ο διορισμός των μελών της Επιτροπείας της ΣΚΤ επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΣΚΤ. Επίσης, η Επιτροπεία της ΣΚΤ έχει εξουσία να διορίζει, να παύει και να αντικαθιστά τα μέλη της Επιτροπείας των ΣΠΙ και ο διορισμός τους τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από την Κεντρική Τράπεζα, σύμφωνα με κριτήρια της ικανότητας και καταλληλότητας που η Κεντρική Τράπεζα καθορίζει.

Εξάλλου, όλο το προσωπικό των ΣΠΙ θα μεταφερθεί στη ΣΚΤ μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2016.

Οι συνολικές ετήσιες αποδοχές της ανώτερης διεύθυνσης καθώς και οποιουδήποτε άλλου μέλους του προσωπικού της ΣΚΤ και κάθε ΣΠΙ δεν υπερβαίνουν το 80% των ετήσιων αποδοχών Γενικού Διευθυντή, όπως αυτές καθορίζονται στον εκάστοτε περί Προϋπολογισμού της Δημοκρατίας Νόμο.

Τέλος, όλα τα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία των ΣΠΙ θα μεταφερθούν, βάσει το Διατάγματος, στη ΣΚΤ μέχρι την 30η Ιουνίου 2016.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα