Νέο οικονομικό μοντέλο για την Κύπρο

Νέο οικονομικό μοντέλο για την Κύπρο

 

Του Νίκου Σύκα, Συμβούλου Στρατηγικής & Καινοτομίας

 

Από την ανάπτυξη νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας στις επιχειρήσεις μέχρι την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων με λιγότερο κόστος στις δημόσιες υπηρεσίες… Από τις μεταρρυθμίσεις βάθους μέχρι την επιτάχυνση των αλλαγών… Από το Υπολογιστικό Σύννεφο (Cloud Innovation) μέχρι τη βελτίωση της αποδοτικότητας… Από την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη μέχρι την ευθυγράμμιση των επιχειρηματικών  στρατηγικών με τις αξίες της κοινωνίας… Από τις βελτιωτικές αλλαγές μέχρι τις ριζοσπαστικές καινοτομίες… Από την έρευνα και την επιστήμη στα ακαδημαϊκά ιδρύματα μέχρι την τοπική και την παγκόσμια αγορά απαιτούνται σύγχρονα εργαλεία στρατηγικής και νέες μορφές καινοτομίας.

Το Σύστημα της Μετα-καινοτομίας: 1.Ενθαρρύνει το συνδυασμό ιδεών από όλους τους τύπους καινοτομίας: καινοτομία προϊόντων, καινοτομία διεργασιών, οργανωσιακή καινοτομία και επικοινωνιακή καινοτομία. Μέσα από την αλληλεπίδραση αυτή εμφανίζονται ποικίλες πιθανότητες και περισσότερες δυνατότητες. Η συνδυαστική δύναμη της Μετα-καινοτομίας φανερώνει εναλλακτικές επιλογές και νέους τρόπους δημιουργίας αξίας. 2.Συνδέει όλους τους εταίρους της καινοτομίας. Η συνεχής προσπάθεια προσαρμογής των προϊόντων στις ανάγκες και τα προβλήματα των πελατών απαιτεί μια ολιστική -διαλειτουργική, διατμηματική, διεπιστημονική- προσέγγιση.

Μέσα σε ένα δυναμικό οικοσύστημα οι καινοτομίες μεταφέρονται και πολλαπλασιάζονται. Μια καλή ιδέα μεταφέρεται από μια ομάδα σε άλλη ομάδα και από μια κατάσταση σε άλλη κατάσταση. Μια καινοτόμος πρακτική μεταφέρεται από ένα οργανισμό σε άλλο οργανισμό. Κάθε μετάδοση της ιδέας έχει τη δυνατότητα να προσθέτει αξία. Η καινοτομία σε ένα τομέα μπορεί να πυροδοτήσει την ανάπτυξη νέων καινοτομιών σε άλλους τομείς. Μια δημιουργική ιδέα ή ένα καινοτομικό γεγονός μπορούν να οδηγήσουν σε νέες ανακαλύψεις και εφευρέσεις. Η Μετα-καινοτομία, ένα δυναμικό σύστημα δημιουργίας και διάχυσης της καινοτομίας, μπορεί να επιφέρει δραματικά θετικές, μη γραμμικές, ασύμμετρες αλλαγές.

Το σύγχρονο αυτό πολυεργαλείο: 1.Βελτιώνει την ποιότητα της καινοτομίας και αναπτύσσει νέες, πιο αποτελεσματικές λύσεις. 2.Επαληθεύει την εξίσωση «κοινωνική αξία + επιχειρηματική αξία = βιωσιμότητα». 3.Μπορεί να συμβάλει στην πλοήγηση της Κύπρου στα αχαρτογράφητα νερά της επόμενης δεκαετίας.

Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε πολλά και διαφορετικά περιβάλλοντα. Παρουσιάζεται αναλυτικά (θεωρητικό πλαίσιο και τρόποι υλοποίησης) σε ένα εύχρηστο «Εγχειρίδιο Μετα-καινοτομίας».

 

Ξεκλειδώνοντας την αξία της βιωσιμότητας  

Η Μετα-καινοτομία αποτελεί το σουηδικό κλειδί με τη βοήθεια του οποίου μπορούμε να ξεκλειδώσουμε την αξία της βιωσιμότητας – τον ακρογωνιαίο λίθο ενός νέου οικονομικού μοντέλου για την Κύπρο.

Οι ανάγκες της κοινωνίας είναι μεγάλες και συνεχώς αυξάνονται. Ο σκοπός της επιχείρησης πρέπει να επαναπροσδιοριστεί. Ο νέος ρόλος της επιχείρησης είναι η δημιουργία διαμοιραζόμενης αξίας (shared value) και όχι απλά κέρδους. Η διαμοιραζόμενη αξία συνδέει την πρόοδο της κοινωνίας με τα οικονομικά οφέλη. Διεθνείς έρευνες καταδεικνύουν ότι επιχειρήσεις με κοινωνικό σκοπό είναι πιο κερδοφόρες από εκείνες που επιδιώκουν μόνο το κέρδος.

Η έννοια της διαμοιραζόμενης αξίας ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες των τοπικών κοινωνιών όπου λειτουργούν οι επιχειρήσεις αυτές. Η διαμοιραζόμενη αξία μεγαλώνει τη συνολική δεξαμενή της οικονομικής και κοινωνικής αξίας. Η αρχή της διαμοιραζόμενης αξίας είναι επίτευξη του μεγαλύτερου αντίκτυπου με το λιγότερο κόστος.

Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τις αυξανόμενες κοινωνικές ανάγκες και τις νέες προκλήσεις χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες και μεθόδους, βελτιώνοντας την αποδοτικότητά τους, επιτυγχάνοντας διαφοροποίηση και χαμηλότερο κόστος, επεκτείνοντας τις αγορές τους και δημιουργώντας νέες βιομηχανίες. Βιωσιμότητα σημαίνει καινοτομία.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να παράγουν οικονομική αξία δημιουργώντας κοινωνική αξία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τρείς τρόπους:

1.Επανασχεδιάζοντας προϊόντα και αγορές ώστε να ικανοποιούν τις τεράστιες κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες.

2.Επαναπροσδιορίζοντας την παραγωγικότητα στην αλυσίδα αξίας.

3.Ενισχύοντας το τοπικό σύμπλεγμα συνεργασιών (clusters).

Η εγγύτητα των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την κοινωνία των πολιτών διευκολύνει την αναγνώριση των προκλήσεων και ευκαιριών και το διάλογο και συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Το δημιουργικό πρόγραμμα «Τοπική Καινοτομία – Διαμοιραζόμενη Αξία» το οποίο παρουσιάζεται πιο κάτω μπορεί να μετατρέψει τους δήμους και τις κοινότητες σε μοχλούς βιώσιμης ανάπτυξης.

Μέσα από το εν λόγω σχέδιο θα μπορούν να επιδοτούνται δράσεις δημιουργίας αμοιβαίου οφέλους. Δράσεις που επιτυγχάνουν την ισορροπία μεταξύ των τριών διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης: περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική. Οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης επεκτείνονται σε τομείς όπως η στήριξη των ευάλωτων ομάδων, οι ειρηνικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες, η υγεία, η βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή, η τοπική δημιουργική οικονομία, η απασχόληση, η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων κ.ά.

Η υλοποίηση του προγράμματος «Τοπική Καινοτομία – Διαμοιραζόμενη Αξία» μπορεί να επιτευχθεί με τη βοήθεια νέων εργαλείων όπως είναι το crowdsourcing –π.χ. επιλογή των καλύτερων ιδεών και προτάσεων μέσα από διαγωνισμούς καινοτομίας– και η μέθοδος συμμετοχικής χρηματοδότησης crowdfunding. Η χρηματοδότηση του σχεδίου «Τοπική Καινοτομία – Διαμοιραζόμενη Αξία» θα προέρχεται από πολλούς χορηγούς στους οποίους θα προσφέρονται κίνητρα όπως ευκαιρίες προβολής και προώθησης των εταιριών/προϊόντων τους, οικονομικά, φορολογικά και πολεοδομικά κίνητρα, αύξηση των δικαιωμάτων ανάπτυξης κ.ά. Πρόσθετα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και οι «Επιχειρηματικοί Άγγελοι».

Σημαντικό κίνητρο για τους χορηγούς μπορεί να είναι η προβολή τους σε μεγάλες πινακίδες κάτω από τον τίτλο του έργου «Τοπική Καινοτομία – Διαμοιραζόμενη Αξία» μπροστά από τα Δημοτικά Μέγαρα και τα Γραφεία των Κοινοτικών Συμβουλίων όπως και σε άλλα κεντρικά σημεία: πλατείες, πολιτιστικά κέντρα, θέατρα, γήπεδα αθλοπαιδιών κ.ά.

Η εφαρμογή του σχεδίου «Τοπική Καινοτομία – Διαμοιραζόμενη Αξία» σε επίπεδο δήμων και συμπλεγμάτων κοινοτήτων θα ενθάρρυνε τη διάχυση των καινοτομικών αποτελεσμάτων και τη μεταφορά και πολλαπλασιασμό της διαμοιραζόμενης αξίας.

Πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης ο Δήμος Στροβόλου ο οποίος έχει καταφέρει να ξεκλειδώσει την αξία της βιωσιμότητας με αιχμή του δόρατος τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες.

Πηγή: Έντυπο Περιοδικό EUROKΕΡΔΟΣ


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα