Ο κλάδος των funds παρουσιάζει τεράστιες προοπτικές

Ο κλάδος των funds παρουσιάζει τεράστιες προοπτικές


Της Δήμητρας Καλογήρου, Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

 

Ο κλάδος των συλλογικών επενδύσεων (funds) παρουσιάζει τεράστιες προοπτικές, γι’ αυτό η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) έχει επεξεργαστεί σειρά αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους, οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη τόσο του κλάδου όσο και ευρύτερα της κυπριακής οικονομίας. Με τις ουσιαστικές βελτιώσεις που προωθούνται δημιουργούνται όλες οι προϋποθέσεις για διεύρυνση του τομέα, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης της οικονομίας και να εδραιώσει την Κύπρο ως διεθνές κέντρο υπηρεσιών.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το 2015 οι καθαρές πωλήσεις των ευρωπαϊκών επενδυτικών κεφαλαίων ανήλθαν στα 725 δις ευρώ, ενώ τα περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση ξεπέρασαν τα 12 τρις ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 11%. Σε διεθνές επίπεδο, τα περιουσιακά στοιχεία των επενδυτικών κεφαλαίων ανήλθαν στο τέλος του 2015 στα 40,2 τρις δολάρια, ενώ εκτιμάται ότι τα επόμενα χρόνια θα γίνουν ακόμα μεγαλύτερες επενδύσεις στον τομέα.

Οι αλλαγές που επίκεινται αποσκοπούν στη θεσμοθέτηση των εγγεγραμμένων Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) και των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ). Ήδη, η EKK προχώρησε στην σύνταξη κειμένων τροποποίησης των νόμων περί ΟΕΕ και ΔΟΕΕ, τα οποία κυκλοφόρησαν για διαβούλευση. Οι συγκεκριμένες προτάσεις ετοιμάστηκαν από την EKK, αφού προηγήθηκε έρευνα στο τί ισχύει σε άλλα ανεπτυγμένα χρηματοοικονομικά κέντρα, όπως το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Ιρλανδία και η Βρετανία.

Μέχρι σήμερα, η ΕΚΚ έχει αδειοδοτήσει 11 ΔΟΕΕ, εκ των οποίων οι 9 έχουν ήδη δραστηριοποιηθεί στη διαχείριση ΟΕΕ. Οι εν λόγω ΔΟΕΕ είναι, κυρίως, κυπριακών, ελληνικών και ρώσικων συμφερόντων, ενώ οι ΟΕΕ που τελούν υπό τη διαχείρισή τους, επενδύουν σε ένα ευρύ φάσμα περιουσιακών στοιχείων το οποίο περιλαμβάνει, κυρίως, χρηματοοικονομικά μέσα, ακίνητα και επενδύσεις στον τομέα της ναυτιλίας στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Περαιτέρω, αδειοδοτήθηκαν 4 Εταιρείες Διαχείρισης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ). Μία από αυτές έχει δραστηριοποιηθεί πλήρως και διαχειρίζεται 3 ΟΣΕΚΑ, εκ των οποίων ο ένας περιλαμβάνει 16 επενδυτικά τμήματα, τα οποία είναι εισηγμένα και στο ΧΑΚ. Οι ΟΣΕΚΑ που συστάθηκαν επενδύουν μόνο σε χρηματοοικονομικά μέσα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και κυπριακά ομόλογα.

Έχουν επίσης αδειοδοτηθεί 39 Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων με Περιορισμένο Αριθμό Προσώπων (ΟΕΕΠΑΠ) εκ των οποίων οι 12 είναι στη διαδικασία ικανοποίησης των όρων της άδειάς τους. Οι εν λόγω Οργανισμοί επενδύουν κυρίως σε χρηματοοικονομικά μέσα και σε ακίνητα στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Τέλος, η ΕΚΚ αδειοδότησε και ένα EuVECA (European Venture Capital Fund) το οποίο μπορεί να διατεθεί και σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ. Σκοπός του συγκεκριμένου ταμείου είναι να επενδύσει σε μικρομεσαίες κυπριακές επιχειρήσεις.

Ο τομέας αναμένεται να διευρυνθεί περαιτέρω στο άμεσο μέλλον. Ήδη η ΕΚΚ βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης πρόσθετων αιτήσεων για χορήγηση άδειας λειτουργίας σε οντότητες που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στον τομέα των συλλογικών επενδύσεων. Συγκεκριμένα, έχουν υποβληθεί στην ΕΚΚ 3 αιτήσεις για ΔΟΕΕ, 9 αιτήσεις για ΟΕΕ, 41 για ΟΕΕΠΑΠ και 2 για ΟΣΕΚΑ, γεγονός που καταδεικνύει το ενδιαφέρον που άρχισε να εκδηλώνεται στον συγκεκριμένο τομέα.

H δημιουργία και δραστηριοποίηση των προαναφερθέντων οργανισμών στην Κύπρο αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην οικονομία, μέσω της διοχέτευσης επενδυτικών κεφαλαίων στην πραγματική οικονομία και της δυνατότητας χρήσης τους ως εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης των εταιρειών, κάτι που είναι πολύ διαδεδομένο στο εξωτερικό. Επιπλέον, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας για υψηλού μορφωτικού επιπέδου προσωπικό, ενώ με την κάθοδο στην Κύπρο διαχειριστών επενδυτικών ταμείων θα υπάρξουν πολλαπλά παρεμφερή οικονομικά οφέλη και περαιτέρω ενίσχυση του τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα