Ποια επιδόματα δικαιούσαι; Και πως τα εξασφαλίζεις

Ποια επιδόματα δικαιούσαι; Και πως τα εξασφαλίζεις


 

Επιδόματα και βοηθήματα. Για τους πολίτες είναι μια ανακούφιση σε δύσκολες στιγμές και για το κράτος, ένας βραχνάς που χάνεται συνήθως στη γραφειοκρατία.

Υπάρχουν επιδόματα που θα ανακαλύψετε όταν βρεθείτε σίγουρα σε δύσκολες στιγμές, είτε σε περίπτωση που αρρωστήσει κανείς, είτε στην περίπτωση που χάσει τη δουλειά του ή ακόμη μετά από ένα θάνατο στην οικογένεια.

Συγκεντρώσαμε τα βασικά επιδόματα που παραχωρεί στους πολίτες της η Κυπριακή Δημοκρατία και πως μπορείτε να τα απαιτήσετε. Αν δεν το γνωρίζατε μέχρι σήμερα, υπάρχει επίδομα κηδείας και επίδομα για βοήθεια ζευγαριών να προχωρήσουν σε εξωσωματική γονιμοποίηση, όπως επίσης και ειδικό βοήθημα τοκετού σε άγαμες μητέρες.

 

Σύνταξη γήρατος

Σύνταξη γήρατος δικαιούνται όλοι οι ασφαλισμένοι του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανεξάρτητα από κατηγορία ασφάλισης, δηλαδή μισθωτοί, αυτοτελώς εργαζόμενοι και προαιρετικά ασφαλισμένοι.

Οι προϋποθέσεις για την πληρωμή σύνταξης γήρατος είναι ο ασφαλισμένος:

  • να έχει συμπληρώσει τη συντάξιμη ηλικία, δηλαδή το 65ο έτος της ηλικίας του.
  • να έχει συμπληρώσει πραγματική βασική ασφάλιση 10 τουλάχιστον ασφαλιστικών μονάδων και να έχουν παρέλθει 520 εβδομάδες από την εβδομάδα έναρξης της ασφάλισής του.

Αναβολή πληρωμής

Ο ασφαλισμένος δικαιούται να ζητήσει αναβολή έναρξης της πληρωμής της σύνταξης του μέχρι και το 68ο έτος της ηλικίας του. Σε τέτοια περίπτωση το ύψος της σύνταξης αυξάνεται κατά 0,5% για κάθε ημερολογιακό μήνα αναβολής. Το ύψος της σύνταξης Η σύνταξη γήρατος περιλαμβάνει βασική σύνταξη και συμπληρωματική σύνταξη. Το εβδομαδιαίο ποσό της βασικής σύνταξης ισούται με το 60% της εβδομαδιαίας αξίας του ετήσιου μέσου όρου ασφαλιστικών μονάδων που έχει σε πίστη του ο ασφαλισμένος στη βασική του ασφάλιση κατά την περίοδο αναφοράς, αυξανόμενο σε 80%, σε 90% ή σε 100% όταν ο δικαιούχος έχει ένα, δύο ή τρεις εξαρτωμένους, αντίστοιχα.

 

Επίδομα Ορφάνιας

Το επίδομα ορφάνιας πληρώνεται για ανήλικο παιδί όταν:

  • απεβίωσαν και οι δύο γονείς του, και ο ένας τουλάχιστον ήταν ασφαλισμένος,
  • απεβίωσε ο γονέας που το συντηρούσε αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο, κατά τον χρόνο του θανάτου του, σε περίπτωση που οι γονείς δεν συζούσαν,
  • απεβίωσε ο ένας γονέας (μητέρα ή πατέρας) και ο άλλος δεν δικαιούται σύνταξη χηρείας, ή δ. η μητέρα του, που έπαιρνε σύνταξη χηρείας, ξαναπαντρεύτηκε.

Σε ποιους πληρώνεται

Σε περίπτωση που το ορφανό είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών ή είναι ανίκανο να ενεργεί, ανεξάρτητα από ηλικία, το επίδομα πληρώνεται στο πρόσωπο που αναλαμβάνει την φροντίδα του. Στις άλλες περιπτώσεις το επίδομα πληρώνεται στο ίδιο το ορφανό.

Διαβήματα αιτητή

Για να πάρει επίδομα ορφανίας ο δικαιούχος, πρέπει να υποβάλει αίτηση πάνω σε ειδικό έντυπο που μπορεί να εξασφαλίσει από οποιοδήποτε Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή μέσω του διαδικτύου. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα πρωτότυπα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο έντυπο της αίτησης και να παραδίδεται σε οποιοδήποτε Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

 

Βοήθημα κηδείας

Το βοήθημα κηδείας πληρώνεται για θάνατο:

• ασφαλισμένου, ανεξάρτητα από κατηγορία ασφάλισης (μισθωτού, αυτοτελώς εργαζο- μένου, προαιρετικά ασφαλισμένου),

• προσώπου που είχε δικαίωμα σε σύνταξη γήρατος, σύνταξη ανικανότητας, σύνταξη χηρείας, επίδομα αγνοουμένου ή σύνταξη γονέως και παροχή λόγω θανάτου,

• ορφανού για το οποίο πληρώνεται επίδομα ορφανίας,

• προσώπου που ήταν εξαρτώμενο ασφαλισμένου ή συνταξιούχου,

• μισθωτού του οποίου ο θάνατος προήλθε από σωματική βλάβη, η οποία προκλήθηκε από επαγγελματικό ατύχημα ή καθορισμένη νόσο που οφείλεται στην απασχόλησή του.

Σε ποιους πληρώνεται

Το βοήθημα κηδείας πληρώνεται στη χήρα ή στον χήρο προσώπου που απεβίωσε ή, αν δεν υπάρχει χήρα ή χήρος, στο πρόσωπο που ανέλαβε τα έξοδα της κηδείας.

Προϋποθέσεις Οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις για την πληρωμή του βοηθήματος κηδείας για θάνατο ασφαλισμένου ή εξαρτωμένου ασφαλισμένου είναι, ο ασφαλισμένος:

• να έχει πραγματική βασική ασφάλιση ίση τουλάχιστον με το 0,50 της ασφαλιστικής μονάδας και να έχουν παρέλθει τουλάχιστον 26 εβδομάδες από την εβδομάδα έναρξης της ασφάλισής του, και

• να έχει πραγματική ή εξομοιούμενη ασφάλιση ίση τουλάχιστον με το 0,39 της ασφαλιστικής μονάδας μέσα στο σχετικό έτος εισφορών.

Όταν ασφαλισμένος αποβιώσει συνέπεια εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας, το βοήθημα κηδείας πληρώνεται, έστω και αν δεν ικανοποιούνται οι πιο πάνω προϋποθέσεις. Για θάνατο συνταξιούχου ή εξαρτώμενου συνταξιούχου είναι αρκετό να πληρωνόταν σύνταξη ή να υπήρχε δικαίωμα σε σύνταξη την ημέρα του θανάτου. Για θάνατο ορφανού για το οποίο πληρωνόταν επίδομα ορφανίας, το βοήθημα κηδείας πληρώνεται χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση.

Το ποσό του βοηθήματος

Το ποσό του βοηθήματος κηδείας καταβάλλεται υπό μορφή εφάπαξ ποσού και ισούται με το 5,6% των εκάστοτε ετήσιων βασικών ασφαλιστέων αποδοχών. Το ποσό του βοηθήματος κηδείας αναθεωρείται κάθε Ιανουάριο. Τρόπος πληρωμής Το βοήθημα κηδείας καταβάλλεται μέσω εμβάσματος σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Προθεσμία υποβολής της αίτησης

Η αίτηση για βοήθημα κηδείας πρέπει να υποβληθεί εντός δώδεκα μηνών από την ημέρα του θανάτου. Αν η αίτηση υποβληθεί αργότερα, το βοήθημα κηδείας δεν πληρώνεται. Προσφυγές Σε περίπτωση που η αίτηση για βοήθημα κηδείας απορρίπτεται, ο αιτητής δικαιούται να προσβάλει την απόφαση των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων με προσφυγή του στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εντός 15 ημερών από την ημέρα που του κοινοποιήθηκε η απόφαση. Αν ο αιτητής δεν ικανοποιηθεί από την απόφαση του Υπουργού, μπορεί να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο εντός 75 ημερών από την ημέρα που του κοινοποιήθηκε η απόφαση του Υπουργού. Ο αιτητής μπορεί, επίσης, να προσφύγει απευθείας στο Ανώτατο Δικαστήριο εντός 75 ημερών από την ημέρα που του κοινοποιήθηκε η απόφαση των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων χωρίς να προσφύγει στον Υπουργό.

 

Σύνταξη Χηρείας

Σύνταξη χηρείας δικαιούται η χήρα ασφαλισμένου, ανεξάρτητα από κατηγορία ασφάλισης, δηλαδή μισθωτού, αυτοτελώς εργαζομένου και προαιρετικά ασφαλισμένου, η οποία συζούσε με το σύζυγό της κατά τον χρόνο του θανάτου του, ή αν δεν συζούσε, συντηρούταν από αυτόν αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο. Σύνταξη χηρείας δικαιούται, επίσης, ο χήρος ασφαλισμένης γυναίκας, που είναι μόνιμα ανίκανος για αυτοσυντήρηση και συντηρούταν από τη σύζυγό του πριν αυτή αποβιώσει.

Προϋποθέσεις

Οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις για την πληρωμή της σύνταξης χηρείας έχουν ως ακολούθως:

Σε περίπτωση που ο/η σύζυγος δεν είχε συμπληρώσει τη συντάξιμη ηλικία την ημέρα που απεβίωσε πρέπει:

α. ο ασφαλισμένος να είχε συμπληρώσει πραγματική βασική ασφάλιση 3 τουλάχιστον ασφαλιστικών μονάδων και να είχαν παρέλθει 156 εβδομάδες από την εβδομάδα έναρξης της ασφάλισής του, και

β. ο ολικός αριθμός των ασφαλιστικών μονάδων πραγματικής και εξομοιούμενης βασικής ασφάλισης του ασφαλισμένου να μην είναι κατώτερος του 25% των ετών που εμπίπτουν στη σχετική περίοδο αναφοράς. Σε περίπτωση που ο/η σύζυγος απεβίωσε αφού είχε συμπληρώσει τη συντάξιμη ηλικία, πρέπει να ήταν δικαιούχος σύνταξης γήρατος, ή να εδικαιούτο σύνταξη γήρατος εάν είχε υποβάλει τη σχετική αίτηση.

Σε περίπτωση που ο θάνατος προκλήθηκε από οποιοδήποτε ατύχημα, οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις είναι, ο ασφαλισμένος:

  • α. να είχε πραγματική ασφάλιση ίση τουλάχιστον με το 0,50 της ασφαλιστικής μονάδας και να έχουν παρέλθει τουλάχιστον 26 εβδομάδες από την εβδομάδα έναρξης της ασφάλισής του, και
  • β. να είχε πραγματική ή εξομοιούμενη ασφάλιση ίση τουλάχιστον με το 0,39 της ασφαλιστικής μονάδας μέσα στο σχετικό έτος εισφορών.

Το ύψος της σύνταξης χηρείας

Η σύνταξη χηρείας περιλαμβάνει βασική σύνταξη και συμπληρωματική σύνταξη. Το εβδομαδιαίο ποσό της βασικής σύνταξης ισούται με το 60% της εβδομαδιαίας αξίας του ετήσιου μέσου όρου ασφαλιστικών μονάδων που έχει σε πίστη του ο/η αποβιώσας/σα ασφαλισμένος/η στη βασική του/της ασφάλιση κατά την περίοδο αναφοράς, αυξανόμενο στο 80%, 90% ή 100% όταν ο/η δικαιούχος έχει ένα, δύο ή τρεις εξαρτωμένους, αντίστοιχα.

Σε περίπτωση που ο αποβιώσας ή η αποβιώσασα λάμβανε σύνταξη γήρατος, με αναλογιστική μείωση, τότε το βασικό ύψος της σύνταξης χηρείας θα είναι ίσο με το βασικό ύψος της σύνταξης γήρατος του αποβιώσαντος ή της αποβιώσασας χωρίς την αύξηση των εξαρτωμένων.

Το ύψος αυτό αυξάνεται κατά 20%, 10% ή 10% όταν ο δικαιούχος έχει ένα, δύο ή τρεις εξαρτωμένους, αντίστοιχα. Το εβδομαδιαίο ποσό της συμπληρωματικής σύνταξης ισούται με το 60% της συμπληρωματικής σύνταξης γήρατος ή ανικανότητας που καταβαλλόταν ή θα καταβαλλόταν στον αποβιώσαντα εάν ήταν δικαιούχος τέτοιας σύνταξης.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, το εβδομαδιαίο ποσό της συμπληρωματικής σύνταξης ισούται με το 60% της σύνταξης ανικανότητας που θα καταβαλλόταν στον αποβιώσαντα εάν ικανοποιούσε τις σχετικές ασφαλιστικές προϋποθέσεις για τέτοια σύνταξη την ημέρα του θανάτου του.

Τον Δεκέμβριο κάθε χρόνου πληρώνεται και 13η σύνταξη ίση με το 1/12 της σύνταξης που πληρώθηκε για ολόκληρο το χρόνο.

Οι συντάξεις αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο με βάση την αύξηση του γενικού επιπέδου των μισθών/ημερομισθίων και του τιμαρίθμου. Για την περίοδο 2013-2016 η σύνταξη χηρείας δεν θα τυγχάνει οποιασδήποτε αναπροσαρμογής.

Πληρωμή εφάπαξ ποσού αντί σύνταξης

Χήρα/χήρος που δεν δικαιούται σύνταξη χηρείας, δικαιούται εφάπαξ ποσό ίσο με 15% της αξίας του συνόλου των ασφαλιστικών μονάδων πραγματικής και εξομοιούμενης βασικής ασφάλισης, που έχει σε πίστη του ο ασφαλισμένος και 9% της αξίας του συνόλου των ασφαλιστικών μονάδων πραγματικής και εξομοιούμενης συμπληρωματικής ασφάλισης, που είχε σε πίστη του ο αποβιώσας σύζυγος.

 Οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις για εφάπαξ ποσό χηρείας είναι:

α. ο αποβιώσας ή η αποβιώσασα σύζυγος, ανάλογα με την περίπτωση, κατά τον χρόνο του θανάτου του/της, εάν δεν είχε συμπληρώσει τη συντάξιμη ηλικία, να είχε συμπληρώσει βασική ασφάλιση 3 τουλάχιστον ασφαλιστικών μονάδων και να είχαν παρέλθει 156 εβδομάδες από την εβδομάδα έναρξης της ασφάλισής του/της, ή

β. ο αποβιώσας ή η αποβιώσασα σύζυγος, ανάλογα με την περίπτωση, κατά τον χρόνο του θανάτου του/της, εάν είχε συμπληρώσει τη συντάξιμη ηλικία, να είχε συμπληρώ- σει βασική ασφάλιση 6 τουλάχιστον ασφαλιστικών μονάδων και να είχαν παρέλθει 312 εβδομάδες από την εβδομάδα έναρξης της ασφάλισής του/της. Σημειώνεται ότι, χήρα ή χήρος δεν δικαιούται σε εφάπαξ ποσό χηρείας εάν δικαιούται κοινωνική σύνταξη.

 

Επίδομα ανεργίας

Επίδομα ανεργίας δικαιούνται οι ασφαλισμένοι μισθωτοί και οι προαιρετικά ασφαλισμένοι που εργάζονται στην υπηρεσία Κύπριου εργοδότη στο εξωτερικό.

Ασφαλισμένοι που είναι ηλικίας κάτω των 16 ετών ή πέραν των 63 ετών δεν δικαιούνται επίδομα. Το όριο των 63 ετών παρατείνεται μέχρι την ηλικία των 65 ετών αν ο ασφαλισμένος δεν δικαιούται σύνταξη γήρατος. Πότε ο ασφαλισμένος μπορεί να αποταθεί για επίδομα ανεργίας Ο ασφαλισμένος μπορεί να αποταθεί για επίδομα ανεργίας για τις ημέρες που είναι άνεργος, ικανός και διαθέσιμος για εργασία. Επίδομα ανεργίας καταβάλλεται και σε άνεργο ασφαλισμένο για οποιαδήποτε περίοδο παρακολουθεί μαθήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, με βάση σχέδιο εγκεκριμένο από τον Υπουργό.

Το ύψος του επιδόματος

Το ύψος του επιδόματος ανεργίας καθορίζεται με βάση τον εβδομαδιαίο μέσο όρο των πραγματικών και εξομοιούμενων ασφαλιστέων αποδοχών του ασφαλισμένου μέσα στο σχετικό έτος εισφορών. Το επίδομα ανεργίας περιλαμβάνει βασικό επίδομα και συμπληρωματικό επίδομα.

 

Επίδομα Ασθένειας

Επίδομα ασθενείας δικαιούνται οι ασφαλισμένοι μισθωτοί και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι, καθώς και οι προαιρετικά ασφαλισμένοι που εργάζονται στην υπηρεσία Κύπριου εργοδότη στο εξωτερικό.

Ασφαλισμένοι που είναι ηλικίας κάτω των 16 ετών ή πέραν των 63 ετών δεν δικαιούνται επίδομα. Το όριο των 63 ετών παρατείνεται μέχρι το 65ο έτος της ηλικίας, αν ο ασφαλισμένος δεν δικαιούται σύνταξη γήρατος.

Οι προϋποθέσεις για την πληρωμή του επιδόματος ασθενείας είναι, ο ασφαλισμένος:

• να μην εργάζεται λόγω ασθένειας και να μην πληρώνεται ολόκληρο τον μισθό/ημερο- μίσθιο από τον εργοδότη του για την περίοδο της ασθένειάς του,

• να έχει πραγματική ασφάλιση ίση τουλάχιστον με το 0,50 της ασφαλιστικής μονάδας και να έχουν παρέλθει τουλάχιστον είκοσι έξι (26) εβδομάδες από την εβδομάδα έναρξης της ασφάλισής του, και

• να έχει πραγματική ή εξομοιούμενη ασφάλιση ίση τουλάχιστον με το 0,39 της ασφαλιστικής μονάδας μέσα στο σχετικό έτος εισφορών.

 

Σύνταξη ανικανότητας

Σύνταξη ανικανότητας δικαιούνται οι ασφαλισμένοι μισθωτοί και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι, καθώς και οι προαιρετικά ασφαλισμένοι στην υπηρεσία Κύπριου εργοδότη στο εξωτερικό, που δεν έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 63 ετών.

Οι προϋποθέσεις για την πληρωμή της σύνταξης ανικανότητας είναι, ο ασφαλισμένος:

• να ήταν ανίκανος για εργασία για 156 τουλάχιστον ημέρες και

• να προβλέπεται ότι θα παραμείνει μόνιμα ανίκανος για εργασία, δηλαδή να μην μπορεί να κερδίζει από εργασία που εύλογα αναμένεται να εκτελεί πέραν του 1/3 του ποσού που συνήθως κερδίζει υγιής εργαζόμενος της ίδιας επαγγελματικής κατηγορίας και μόρφωσης στην ίδια περιφέρεια, ή πέραν του 1/2 του ποσού αυτού αν είναι ηλικίας μεταξύ 60-63 ετών, και

• να πληροί τις σχετικές ασφαλιστικές προϋποθέσεις. Οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις είναι, ο ασφαλισμένος:

• να έχει συμπληρώσει πραγματική βασική ασφάλιση 3 τουλάχιστον ασφαλιστικών μονά- δων και να έχουν περάσει 156 εβδομάδες από την ημέρα έναρξης της ασφάλισής του,

• να έχει εβδομαδιαίο μέσο όρο πραγματικής και εξομοιούμενης βασικής ασφάλισης ίσο τουλάχιστον με το 25% των ετών που εμπίπτουν στη σχετική περίοδο αναφοράς, και

• να έχει πραγματική ή εξομοιούμενη ασφάλιση μέσα στο σχετικό έτος εισφορών ίσο τουλάχιστον με το 0,39 της ασφαλιστικής μονάδας ή ο μέσος όρος τέτοιας ασφάλισης κατά τα 2 τελευταία συμπληρωμένα έτη εισφορών πριν από το έτος παροχών να μην είναι κατώτερος του 0,39 της ασφαλιστικής μονάδας

Σε περίπτωση που η ανικανότητα προκλήθηκε από οποιοδήποτε ατύχημα (εργατικό ή όχι) οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις θεωρούνται ότι ικανοποιούνται αν ο ασφαλισμένος ικανοποιεί τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για επίδομα ασθενείας.

 

Επίδομα Μητρότητας

Επίδομα μητρότητας δικαιούνται οι ασφαλισμένες μισθωτές και οι αυτοτελώς εργαζόμενες, καθώς και οι προαιρετικά ασφαλισμένες στην υπηρεσία Κύπριου εργοδότη στο εξωτερικό, οι οποίες αναμένουν τοκετό ή έχουν υιοθετήσει παιδί οι ίδιες και ο σύζυγός τους, μέσα στα δώδεκα πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού.

Οι προϋποθέσεις για την πληρωμή του επιδόματος μητρότητας είναι:

• η ασφαλισμένη να είναι με άδεια μητρότητας και να μην λαμβάνει ολόκληρο τον μισθό ή το ημερομίσθιό της από τον εργοδότη της, και

• να έχει πραγματική βασική ασφάλιση, ίση τουλάχιστον με το 0,50 της ασφαλιστικής μονάδας και να έχουν παρέλθει τουλάχιστον είκοσι έξι (26) εβδομάδες από την εβδομάδα έναρξης της ασφάλισής της, και

• να έχει πραγματική ή εξομοιούμενη ασφάλιση, ίση τουλάχιστον με το 0,39 της ασφαλιστικής μονάδας μέσα στο σχετικό έτος εισφορών.

Η ασφαλισμένη δικαιούται να πληρωθεί επίδομα κατά κανόνα για δεκαοκτώ (18) εβδομάδες. Η περίοδος των δεκαοκτώ (18) εβδομάδων μπορεί να αρχίσει από οποιαδήποτε εβδομάδα μεταξύ της 9ης και της 2ης εβδομάδας πριν από την εβδομάδα του αναμενόμενου τοκετού, κατ’ επιλογή τής αιτήτριας, και λήγει με την εξάντληση της χρονικής περιόδου των 18 εβδομάδων.

 

Βοήθημα Τοκετού

Το βοήθημα τοκετού καταβάλλεται στη μητέρα, είτε είναι η ίδια ασφαλισμένη είτε ο σύζυγός της, ανεξάρτητα από κατηγορία ασφάλισης (μισθωτοί, αυτοτελώς εργαζόμενοι, προαιρετικά ασφαλισμένοι).

Οι προϋποθέσεις για την πληρωμή του βοηθήματος τοκετού είναι:

• να έγινε ο τοκετός. Το βοήθημα τοκετού πληρώνεται για τη γέννηση ζωντανού παιδιού, ή παιδιού που γεννιέται νεκρό ύστερα από κύηση 28 τουλάχιστον εβδομάδων, και

• κατά την ημερομηνία του τοκετού η ίδια ή ο σύζυγος της: α. να έχει πραγματική βασική ασφάλιση ίση τουλάχιστον με το 0,50 της ασφαλιστικής μονάδας και να έχουν παρέλθει τουλάχιστον είκοσι έξι (26) εβδομάδες από την εβδομάδα έναρξης της ασφάλισής του/της, και β. να έχει πραγματική ή εξομοιούμενη ασφάλιση ίση τουλάχιστον με το 0,39 της ασφαλιστικής μονάδας μέσα στο σχετικό έτος εισφορών.

Το ποσό του βοηθήματος Το ποσό του βοηθήματος τοκετού καταβάλλεται υπό μορφή εφάπαξ ποσού και ισούται με 6% του ετήσιου ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών. Το βοήθημα τοκετού αναθεωρείται κάθε Ιανουάριο.

 

Σημαντικά εξάλλου είναι τα επιδόματα που παρέχονται σε άτομα με αναπηρίες όπως:

Πηγή: Περιοδικό EUROΚΕΡΔΟΣ


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα