Πολλά τα τρωτά σημεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ

Πολλά τα τρωτά σημεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ

Τους κινδύνους και τα τρωτά σημεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποδεικνύει στην εαρινή της έκθεσή η κοινή επιτροπή των ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA), Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) και Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) – ESAs

Η έκθεση της ESAs υπογραμμίζει τους κινδύνους για τη σταθερότητα του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού τομέα σε ένα περιβάλλον που υπόκειται σε πολιτικές και οικονομικές αβεβαιότητες.

Ειδικότερα, η έκθεση τονίζει ότι η παρατεταμένη περίοδος χαμηλής κερδοφορίας των τραπεζών και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες για τη δημιουργία επαρκών αποδόσεων για κάλυψη των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων τους, σε περιβάλλον χαμηλής ανάπτυξης και χαμηλής απόδοσης, εξακολουθούν να αποτελούν μείζονα πρόκληση.

Επιπλέον, σημειώνει ότι η αύξηση των αποδόσεων μπορεί να ωφελήσει τα κέρδη σε όλους τους τομείς, αλλά δημιουργεί επίσης ανησυχίες για την αποτίμηση και, βραχυπρόθεσμα, ενδέχεται να μην επαρκεί για την άμβλυνση των ανησυχιών για χαμηλή κερδοφορία.

Η έκθεση επισημαίνει επίσης τον υψηλό κίνδυνο αποτίμησης που συνδέεται με την αναζήτηση στρατηγικής απόδοσης και την αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων κινδύνου.

Οι αυξανόμενοι λειτουργικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με την πληροφόρηση και τις τεχνολογίες πληροφορικής απαιτούν όλο και περισσότερη προσοχή από τις εποπτικές αρχές, υπογραμμίζει.

 

Χαμηλή κερδοφορία χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

Σύμφωνα με την έκθεση της κοινής επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών EBA, EIOPA και ESMA, τα υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι συνεχιζόμενες υψηλές δαπάνες για δικαστικές διαμάχες, η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και η έλλειψη επικέντρωσης στις στρατηγικές για την επιστροφή στη βιώσιμη κερδοφορία επηρεάζουν τον τραπεζικό τομέα, παρά την περαιτέρω σταθερή ενίσχυση των κεφαλαιακών δεικτών.

“Η αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια απαιτεί συνολική και συντονισμένη ευρωπαϊκή αντίδραση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της εποπτικής δράσης, της προόδου στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των δευτερογενών αγορών”, υπογραμμίζει η έκθεση της Επιτροπής.

Αναφέρει επίσης ότι “οι ασφαλιστικές εταιρείες αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις που προκύπτουν από τα παρατεταμένα χαμηλά επιτόκια, ιδίως εκείνες που έχουν σημαντική έκθεση σε συμβόλαια ασφάλισης ζωής με εγγυήσεις επιτοκίων”.

Τέλος, σημειώνει ότι στη βιομηχανία κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ποσοστά απόδοσης είναι υποτονικά και παραμένουν ως επί τω πλείστον αρνητικά.

Επιπλέον, η έκθεση αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι η αυξημένη μεταβλητότητα στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων, σε συνδυασμό με τις παρατεταμένες ανησυχίες για ρευστότητα έχει αυξήσει τους κινδύνους σε σχέση με την κατάλληλη αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, σημειώνοντας ότι “οι κίνδυνοι επιδεινώνονται από την πολιτική αβεβαιότητα”.

Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με την έκθεση, η πρόσφατα παρατηρούμενη απότομη αύξηση της καμπύλης αποδόσεων, ενώ ωφελεί την κερδοφορία των τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιρειών και των συνταξιοδοτικών ταμείων, δημιουργεί πρόσθετες ανησυχίες για τις αποτιμήσεις.

Στον ασφαλιστικό τομέα, μια ξαφνική σημαντική αύξηση του επιτοκίου ενδέχεται να εκθέσει τις εταιρείες σε ένα αυξανόμενο ενδεχόμενο καθυστερήσεων, σημειώνει.


Comments

comments

Tags: europe

Σχετικά με τον Συγγραφέα