Σημαντική εξέλιξη τα μέτρα Ντράγκι

Σημαντική εξέλιξη τα μέτρα Ντράγκι

 


Του Δρα Αντώνη Στ. Στυλιανού

Η ανακοίνωση του διευρυμένου προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων από τον Μάριο Ντράγκι εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την οικονομική και νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την ευρωζώνη. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η ΕΚΤ θα διευρύνει τις αγορές περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτές ομόλογα που εκδίδονται από κεντρικές κυβερνήσεις, ειδικούς φορείς-εκδότες χρεογράφων και ευρωπαϊκούς οργανισμούς που βρίσκονται στην ζώνη των 19 χωρών που έχουν υιοθετήσει το Ευρώ. Οι αγορές αυτές θα ανέρχονται σε 60 δισεκατομμύρια ευρώ μηνιαίως, ενώ προβλέπεται ότι θα διενεργούνται τουλάχιστον μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016.

Κεντρικός στόχος του διευρυμένου αυτού προγράμματος είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών προκειμένου μάλιστα να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι μιας ιδιαίτερα μεγάλης περιόδου χαμηλού πληθωρισμού. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει την συνεχιζόμενη αγορά τίτλων που έχουν εκδοθεί έναντι περιουσιακών στοιχείων (ABSPPs) και αγορά καλυμμένων ομολογιών (CBPP3), αλλά και την αγορά κινητών αξιών που έχουν συνομολογηθεί σε ευρώ, αφής στιγμής αυτά πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια που έχει θέσει η ΕΚΤ.

Τα κριτήρια που τίθενται από την ΕΚΤ είναι τα ακόλουθα τέσσερα: α) Οι ευρω-αξίες αυτές θα πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια αποδεκτών εξασφαλίσεων για τα εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία για την συμμετοχή τους στην διενέργεια πράξεων νομισματικής πολιτικής στο ευρωσύστημα β) εκδίδονται από οντότητα που λειτουργεί στη ζώνη του ευρώ (π.χ. κυβερνήσεις, ειδικούς φορείς-εκδότες χρεογράφων και ευρωπαϊκούς οργανισμούς) γ) έχουν μια βέλτιστη αξιολόγηση από ένα εξωτερικό οργανισμό αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας (ECAI) στη βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 3 (CQS3) για τον εκδότη ή τον εγγυητή, νοουμένου ότι η εγγύηση είναι αποδεκτή σύμφωνα με την Κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ, της 20ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (ΕΚΤ/2011/14), όπως τροποποιήθηκε και δ) οι αξίες που δεν ικανοποιούν το επίπεδο CQS3 θα είναι επιλέξιμες, εφόσον το ελάχιστο όριο πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος δεν εφαρμόζεται για τον σκοπό της καταλληλότητας των ασφαλειών τους. Σε σχέση με τα Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης που βρίσκονται σε πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας (όπως η Κύπρος και η Ελλάδα), η επιλεξιμότητα τους θα αναστέλλεται και θα επαναλαμβάνεται μόνο εφόσον υπάρχουν θετικά αποτελέσματα αξιολογήσεων.

Το πρόγραμμα αναμένεται να αρχίσει τον Μάρτιο του 2015 και σκοπός του, πέραν της σταθερότητας που επιχειρείται να επιτύχει, είναι η επάνοδος των ρυθμών πληθωρισμού σε επίπεδα κοντά στο 2%. Εν μέσω της αποδοχής ότι το οικονομικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον διέρχεται μιας πρωτόγνωρης κατάστασης, το πρόγραμμα κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό, ειδικά για τις χώρες που βρίσκονται σε πρόγραμμα οικονομικής στήριξης.

Τονίζεται ότι οι αγορές περιουσιακών στοιχείων θα γίνονται ανάλογα με το μερίδιο συμμετοχής των εθνικών κεντρικών τραπεζών στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι η υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να σταματήσουν οι μεταρρυθμίσεις, οι οποίες ούτως ή άλλως θα πρέπει να συνεχιστούν με στόχο την εξυγίανση των οικονομιών των κρατών μελών και την αναδιάρθρωση των τομέων εκείνων που χρήζουν βελτίωσης.

Αντώνης Στ. Στυλιανού, Λέκτορας Νομικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, LL.B Law Bristol, Ph.D in Law – International Law and Human Rights (Kent), Διευθυντής Μονάδας Νομικής Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα