Στρατηγικό σχέδιο αναδιοργάνωσης των εργασιών με στόχο την επάνοδο του στην κερδοφορία

Στρατηγικό σχέδιο αναδιοργάνωσης των εργασιών  με στόχο την επάνοδο του στην κερδοφορία


 

Στρατηγικό σχέδιο αναδιοργάνωσης των εργασιών

με στόχο την επάνοδο του στην κερδοφορία

 

  • 80 και πλέον χρόνια επιτυχημένης παρουσίας. Συνέπεια, εμπειρία και εργατικότητα
  • Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής αλεύρων και ζυμαρικών στην Κύπρο και Σερβία, με σημαντική εξαγωγική παρουσία τόσο στην Ευρώπη, όσο και στη Μέση Ανατολή
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα συνεχίσει την αναπτυξιακή πολιτική της Εταιρείας με την

υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος το οποίο περιλαμβάνει την αύξηση των εξαγωγών της Εταιρείας

  • Βασικός άξονας της στρατηγικής παραμένει η συνεχής επέκταση των παραγωγικών δραστηριοτήτων και οι εξαγωγές, αλλά και η βελτίωση της αποδοτικότητας και ανταγωνιστικότητας του Ομίλου, αποφέροντας μακροπρόθεσμα οφέλη στους μετόχους.

 

 

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 2 Αγούστου 2013 στα Κεντρικά Γραφεία του Ομίλου, οδός Τεύκρου Ανθία 16, στη βιομηχανική ζώνη Ιδαλίου, η 7η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λτδ.

Στη Συνέλευση παρευρέθηκαν πολλοί μέτοχοι, συνεργάτες, στελέχη και φίλοι της Εταιρείας καθώς και οικονομικοί παράγοντες. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το EUROΚΕΡΔΟΣ ήταν παρόν στη Γενική Συνέλευση.

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης υποβλήθηκαν ερωτήσεις από τους μετόχους, οι οποίες απαντήθηκαν από τον Πρόεδρο της Εταιρείας, Ντίνο Μιτσίδη και άλλα μέλη του Δ.Σ. Οι μέτοχοι έμειναν πλήρως ικανοποιημένοι από τις προοπτικές και το μέλλον της Εταιρείας.

 

Κατά τη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

  1. Εγκρίθηκε η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Oικονομικές Kαταστάσεις για το έτος 2012.
  2. Επανεκλέγηκαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι Χρυσόστομος Π. Μιτσίδης και Μίκης Μιχαηλίδης.
  3. Η ετήσια αμοιβή των μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε να παραμείνει η ίδια.
  4. Επαναδιορίστηκαν οι PricewaterhouseCoopers Ltd σαν ελεγκτές της εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.

Κύριος ομιλητής στη Γενική Συνέλευση ήταν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας, κ. Ντίνος Μιτσίδης, ο οποίος στην ομιλία του, μεταξύ άλλων, τόνισε και τα πιο κάτω:

Δραστηριότητες και Οικονομικά Αποτελέσματα

Κατά το 2012, η εταιρεία μας συμπλήρωσε αισίως 80 χρόνια πετυχημένης επιχειρηματικής λειτουργίας στην Κύπρο. Ο Όμιλος εταιρειών Μιτσίδη, όχι μόνο παρέμεινε ο μεγαλύτερος παραγωγός αλεύρων και ζυμαρικών στην Κύπρο, αλλά έχει πλέον καταστεί και ένας από τους μεγαλύτερους στη Σερβία, που είναι η δεύτερη χώρα στην οποία ο Ομιλος έχει παρουσία με ιδιόκτητες παραγωγικές μονάδες, μέσω της Σερβικής θυγατρικής  Mitsides Point.

Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου κατά το 2012 ανήλθαν σε 40.100.656 ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 9% σε σχέση με το 2011. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην μείωση του κύκλου εργασιών στο τμήμα παραγωγής και διάθεσης αλεύρων στη Σερβία.

Οι εξαγωγές του Ομίλου κατά το 2012 αποτελούσαν το 14,5% του συνολικού κύκλου εργασιών του.

Η ζημιά για το έτος ανήλθε σε 1.766.701ευρώ. Τα αποτελέσματα του Ομίλου επηρεάστηκαν δυσμενώς από τα αρνητικά αποτελέσματα της θυγατρικής εταιρείας στη Σερβία, της οποίας η ζημιά ανήλθε στα 1.927.223 ευρώ. Η ζημιά αυτή περιλαμβάνει συναλλαγματική ζημιά ύψους 250.000 ευρώ. Η σημαντική αύξηση στις διεθνείς τιμές των σιτηρών και η αδυναμία εξασφάλισης ικανοποιητικών ποσοτήτων σε χαμηλές τιμές κατά την περίοδο του θερισμού, λόγω μη ανανέωσης των χρηματοδοτικών πιστώσεων από τον κύριο Κυπριακό Τραπεζικό Οργανισμό με τον οποίο συνεργαζόμασταν  στη Σερβία οδήγησε σε δραστική μείωση των περιθωρίων μικτού κέρδους  και στη δημιουργία σημαντικών ζημιών, καθώς οι αυξανόμενες τιμές των σιτηρών δεν μετακυλίζονταν έγκαιρα στις τιμές των τελικών προϊόντων, λόγω έντονου ανταγωνισμού.

Το ποσοστό μικτού κέρδους του Ομίλου για το 2012 μειώθηκε στο 22,6%, έναντι 23% το 2011.

Κατά το 2012 υπήρξε ζημιά δίκαιης αξίας από επενδύσεις σε ακίνητα ύψους 117.000 ευρώ, σε σύγκριση με κέρδη δίκαιης αξίας 150.582 ευρώ το 2011, η οποία αντικατοπτρίζει την μείωση στις τιμές των ακινήτων κατά το 2012 στην Κύπρο.

Τα κέρδη από εργασίες για το έτος 2012 μειώθηκαν σε 329.592 ευρώ έναντι κερδών ύψους 770.651 ευρώ το 2011.

Κατά το 2012, η ζημιά ανά μετοχή ανήλθε σε 21,55 ευρωσέντ, σε σχέση με ζημιά ύψους 12,76 ευρωσέντ το 2011.

Ο δείκτης ρευστότητας (τρεχούμενο ενεργητικό/τρεχούμενο παθητικό) για το 2012 ανήλθε στο 1, συγκριτικά με 0,97 φορές το 2011, παρουσιάζοντας βελτίωση, παρά την σοβαρή επιδείνωση της ρευστότητας στην Κυπριακή αγορά. Ο δείκτης δανεισμού προς το σύνολο των απασχολούμενων κεφαλαίων για το 2012 αυξήθηκε στο 43,6% σε σύκριση με 41,9% το 2011. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Σερβικής θυγατρικής.

 

Μελλοντικά Σχέδια

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε στενή συνεργασία με την διεύθυνση του Ομίλου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα μηνύματα των καιρών, έχει προχωρήσει στον καταρτισμό και εφαρμογή στρατηγικού σχεδίου αναδιοργάνωσης των εργασιών του Ομίλου, τόσο στην Κύπρο όσο και στη Σερβία. Στόχος είναι η επάνοδος του Ομίλου στην κερδοφορία, καθώς και η διατήρηση των μεριδίων αγοράς στην Κύπρο και περαιτέρω αύξηση τους στο εξωτερικό.

Το στρατηγικό σχέδιο περιλαμβάνει την μείωση των παραγωγικών και λειτουργικών κόστων, με ανασχεδιασμό των παραγωγικών διαδικασιών του Τμήματος Αλευροποιίας, με στόχο την μέγιστη απόδοση του και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, με την ταυτόχρονη μείωση των λειτουργικών εξόδων.

Κατά το 2012 η εταιρεία Μιτσίδη συνέχισε την πορεία ανάπτυξης των τελευταίων χρόνων, με περαιτέρω αύξηση της γκάμας των προϊόντων που προσφέρει στην Κυπριακή αγορά, μέσω της διεύρυνσης της επιτυχημένης συνεργασίας με την Ελληνική εταιρεία Agrino (κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά ρυζιού και οσπρίων στην Ελλάδα), της οποίας τα προϊόντα αντιπροσωπεύει στην Κύπρο.

 

 

Διοικητικό Συμβούλιο

 

Κωνσταντίνος Μιτσίδης                Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Χρυσόστομος Μιτσίδης                 Εκτελεστικός Σύμβουλος

Στέλιος Μιτσίδης                               Εκτελεστικός Σύμβουλος

Μάριος Φ. Δημητριάδης                  Εκτελεστικός Σύμβουλος

Μίκης Μιχαηλίδης                              Ανεξάρτητος, Μη εκτελεστικός Σύμβουλος

Νικόλας Φ. Επιφανίου                      Ανεξάρτητος, Μη εκτελεστικός Σύμβουλος

Αχιλλέας Λ. Δημητριάδης              Ανεξάρτητος, Μη εκτελεστικός Σύμβουλος

 

Γραμματέας Εταιρείας

Μάριος Φ Δημητριάδης

 


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα