Υπερψηφίστηκε έκθεση του Ν. Συλικιώτη για την πολιτική συνοχής

Υπερψηφίστηκε έκθεση του Ν. Συλικιώτη για την πολιτική συνοχής


Η έκθεση του Ευρωβουλευτή του ΑΚΕΛ, Νεοκλή Συλικιώτη, με θέμα “Επένδυση για εργασία και ανάπτυξη: προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην ΕΕ”, υπερψηφίστηκε, μετά από πολλές διεργασίες, από την πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών στην Επιτροπή Ενέργειας, Βιομηχανίας και Έρευνας του ΕΚ.

Στην έκθεση υπογραμμίζεται πως η οικονομική κρίση έχει πλήξει περαιτέρω την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της ΕΕ, δημιουργώντας μεγαλύτερες ανισότητες.  Υπενθυμίζεται δε ότι από την έναρξη της κρίσης πάνω από 3,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας έχουν χαθεί μονάχα στον τομέα της μεταποίησης στην ΕΕ.

Τονίζεται λοιπόν πως απαιτείται να προωθηθούν νέα μέτρα ώστε να ενισχυθεί η πολιτική συνοχής της ΕΕ, έχοντας ως προτεραιότητα την μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, την προώθηση της ανάπτυξης και  την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ανάγκη στήριξης του βιομηχανικού τομέα, αντιμετώπισης της ανεργίας καθώς και προώθησης μέτρων για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις πιστώσεις για τους κατασκευαστές. Επίσης υπογραμμίζεται η σημασία που έχει η  προώθηση της Έρευνας και Καινοτομίας και τονίζεται  πως για να είναι δυνατές οι καινοτόμες και παραγωγικές ερευνητικές δραστηριότητες, είναι αναγκαίο να αυξηθεί περαιτέρω η χρηματοδότηση για την έρευνα και ανάπτυξη σε προγράμματα όπως το Ορίζοντας 2020.

Σημαντική αναφορά στην έκθεση αποτελεί η έκκληση για περισσότερες δημόσιες επενδύσεις. Εξίσου σημαντική είναι η αναφορά στη ανάγκη στήριξης των ΜμΕ, και δη στην ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες τους στο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και να προωθηθούν μέτρα για διευκόλυνση της πρόσβασης τους στην χρηματοδότηση.

Ο κ. Συλικιώτης συμπεριέλαβε επίσης στην έκθεση του πρόταση για προώθηση μιας βιομηχανικής στρατηγικής χωρίς αποκλεισμούς, απώτερος στόχος της οποίας θα είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας, η βιώσιμη ανάπτυξη και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.  Υπογραμμίζει, επίσης, ότι τα έργα και οι επενδύσεις που προωθούνται από τα ταμεία της ΕΕ θα πρέπει να αποσκοπούν στη δημιουργία νέων ποιοτικών και βιώσιμων θέσεων εργασίας, στόχο τον οποίο πρέπει να έχουν και τα κράτη μέλη, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί η ανεργία, ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους, καθώς και να μπορέσουν οι περιφέρειες να αναπτύξουν υγιείς και βιώσιμες οικονομίες.

Όσον αφορά τις επενδύσεις υπογραμμίζεται επίσης πως τα έργα  πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος, να υποστηρίζουν την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, να προάγουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης.


Comments

comments

Categories: Πολιτική

Σχετικά με τον Συγγραφέα