ΧΑΚ: Γραπτές εξετάσεις για χρηματιστηριακούς εκπροσώπους

ΧΑΚ: Γραπτές εξετάσεις για χρηματιστηριακούς εκπροσώπους

 


Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε τη διεξαγωγή γραπτής εξέτασης των προσώπων που ενδιαφέρονται όπως πιστοποιηθούν ότι κατέχουν τα προσόντα για να εγγραφούν στους ειδικούς καταλόγους χρηματιστηριακών εκπροσώπων, ή στους ειδικούς καταλόγους βοηθών χρηματιστηριακών εκπροσώπων, σύμφωνα με τον περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμο και την παράγραφο 6 της Απόφασης του Συμβουλίου του ΧΑΚ (Κ.Δ.Π. 433/2010 όπως αυτή τροποποιήθηκε).  Η εξέταση αυτή έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016 μεταξύ των ωρών 15:00-17:00 στα γραφεία του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν γραπτώς  το σχετικό ενδιαφέρον τους απ’  ευθείας προς το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου προσδιορίζοντας σαφώς για ποια  εξέταση πιστοποίησης ενδιαφέρονται να παρακαθήσουν (Χρηματιστηριακού Εκπροσώπου ή Βοηθού Χρηματιστηριακού Εκπροσώπου)  και σε ποια γλώσσα Ελληνική ή Αγγλική μέχρι την Τρίτη 31 Μαΐου 2016, το αργότερο (αρ. φαξ ΧΑΚ, 0035722570308, ή στο e-mail: [email protected]).

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι για συμμετοχή στην εξέταση αυτή, θα πρέπει να καταβάλουν  στο Χρηματιστήριο το προβλεπόμενο δικαίωμα των €85 ως έχει καθοριστεί με σχετική απόφαση του Συμβουλίου του ΧΑΚ, αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας τους, καθώς επίσης και τα πλήρη τους στοιχεία για σκοπούς άμεσης επικοινωνίας (ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και φαξ εάν υπάρχουν). Το προβλεπόμενο δικαίωμα θα μπορεί να κατατίθεται στους πιο κάτω λογαριασμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου:

 

Κατάλογος Τραπεζικών Λογαριασμών για κατάθεση οφειλών

ΌΝΟΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Τράπεζα

Swift Code

Αρ. Λογαριασμού

ΑΡ. IBAN

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ

BCYPCY2N

0120-05-020334-00

CY83-0020-0120-0000-0005-0203-3400

Άλφα Τράπεζα Λτδ (Κύπρου)

ABKLCY2N

202-101-0021061

CY92 0090 0202 0002 0210 1002 1061

Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ

HEBACY2N

106-11-033879-00

CY07 0050 0106 0001 0611 0338 7900

USB Bank

UNVKCY2N

142-8-0000603-63014

CY71-0110 0022 1428 0000 6036 3014

Για διευκόλυνση των υποψηφίων στην προετοιμασία τους, σημειώνουμε πιο κάτω τα θέματα στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι:

(α) Από τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους, τα ακόλουθα Μέρη:

• Μέρος ΙΙ (Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, Σύσταση, Σκοποί και Αρμοδιότητες),

• Μέρος VI (Μέλη του Χρηματιστηρίου και συναφή με τις Χρηματιστηριακές Συναλλαγές Επαγγέλματα),

• Μέρος VII (Πειθαρχικές Διατάξεις).

(β) Απόφαση του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για τα Μέλη, σύμφωνα με τα Άρθρα 31, 34, 35, 36 και 39 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων (Κανονιστική Διοικητική Πράξη 433/2010 όπως τροποποιήθηκε).

(γ) Απόφαση Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για τον Κώδικα Συμπεριφοράς Μελών, σύμφωνα με το Άρθρο 39 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων (Κανονιστική Διοικητική Πράξη 166/2005 όπως τροποποιήθηκε).

(δ) Κανόνες Συναλλαγών.

(ε) Κανονιστική Απόφαση αναφορικά με την εκκαθάριση συναλλαγών επί κινητών αξιών σε λογιστική μορφή.

(στ) Γενικότερα χρηματιστηριακά θέματα και τρέχουσες χρηματιστηριακές/οικονομικές εξελίξεις.

Τα σχετικά κείμενα των Νόμων / Αποφάσεων που αναφέρονται πιο πάνω, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ www.cse.com.cy, στο μενού «Νομικό πλαίσιο», «Υφιστάμενη Νομοθεσία».


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα