ΧΑΚ: Στα €735 εκ. η συνολική κεφαλαιοποίηση της ΝΕΑΣ Αγοράς

ΧΑΚ: Στα €735 εκ. η συνολική κεφαλαιοποίηση της ΝΕΑΣ Αγοράς


Tης Ελίζας Στασοπούλου, Λειτουργού του ΧΑΚ

H NEA Αγορά του ΧΑΚ συστάθηκε το Μάρτιο του 2010. Αυτή συστάθηκε ως Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) βάσει της Οδηγίας MIFID. Εδράζεται σε απλοποιημένες προϋποθέσεις εισαγωγής και γρήγορες – ευέλικτες διαδικασίες εισαγωγής (π.χ. on – line application, αμεσότητα ανταπόκρισης ΧΑΚ κ.α.), ως καθορίζονται αποκλειστικά από το ΧΑΚ. Καθορίστηκε χαμηλό και ανταγωνιστικό κόστος εισαγωγής – παραμονής, για εκδότες σε σχέση με παρόμοιες-αντίστοιχες αγορές του εξωτερικού. Στη ΝΕΑ υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής (υπό προϋποθέσεις) και νεοσυσταθέντων εκδοτών.

Στην Αγορά αυτή του ΧΑΚ, έχουν εισαχθεί μέχρι σήμερα αξίες που εκδόθηκαν από 23 εισηγμένες εταιρείες με ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων – Εμπόριο, Ανάπτυξη νέων έργων, Τουριστικά Θέρετρα Γκολφ, Ασφαλιστικές εργασίες, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Τομέας Υδρογονανθράκων κ.α. Από τις 23 εισηγμένες εταιρείες οι 16 είναι Κυπριακές, 2 προέρχονται από την Ελλάδα, 1 από τη Μάλτα και 1 από την Ουγγαρία. Οι πλείστες εκ των Κυπριακών εταιρειών είναι κυρίως ξένων συμφερόντων με μέτοχους από το εξωτερικό, όπως από Ελλάδα (4), Ισραήλ (1), Άπω Ανατολή (4) κτλ. Στην αγορά αυτή διαπραγματεύονται και 3 εταιρικά ομόλογα εκδοτών από το Λουξεμβούργο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κύπρο.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της Αγοράς αυτής ανέρχεται σήμερα στα €735 εκ. περίπου.

Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν για εταιρείες ως αποτέλεσμα εισαγωγής τους στη ΝΕΑ, είναι μεταξύ άλλων η εκ μέρους της αξιοποίηση του μηχανισμού καθορισμού τιμής, η δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων και εύκολη πρόσβαση σε δευτερογενή αγορά, η αυξημένη αναγνωσιμότητα, η δυνατότητα ενεχυρίασης τίτλων εκ μέρους μετόχων, η ευχέρεια διενέργειας εξαγορών εταιρειών και με ανταλλαγή την παραχώρηση εισηγμένων τίτλων ως αντίτιμο, κ.α.

Με την αγορά αυτή προσφέρονται νέες επενδυτικές ευκαιρίες στην αγορά με ενδεχόμενο υψηλότερο κίνδυνο για επενδύσεις και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για το οικονομικό περιβάλλον γενικότερα, π.χ. για τις Τράπεζες, ΕΠΕΥ, Ελεγκτές, Δικηγόρους κ.α. ως Σύμβουλοι Εισαγωγής, αναλυτές κ.τ.λ.

Οι συναλλαγές στην ΝΕΑ Αγορά διενεργούνται με την ίδια μεθοδολογία όπως κι’ αυτές στις ρυθμιζόμενες αγορές, χρησιμοποιώντας το υφιστάμενο ηλεκτρονικό σύστημα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου. Η ΝΕΑ προσφέρει τα πλεονεκτήματα του φορολογικού καθεστώτος της Κύπρου, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο από εκδότες, όσο και από επενδυτές, όπως, μεταξύ άλλων μη καταβολή φόρου επί κεφαλαιουχικών κερδών, απάλειψη του φόρου επί των πωλήσεων αξιών (από τις 2/1/14), κ.α.

Στην Αγορά αυτή έχουν εγγραφεί 44 εταιρείες ως Σύμβουλοι Εισαγωγής Εταιρειών. Από αυτά, 9 είναι Ε.Π.Ε.Υ (Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών), 17 είναι Ελεγκτικά Γραφεία, 15 είναι Δικηγορικά Γραφεία, 2 είναι ΕΠΔΥ (Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών) και 1 είναι ΚΕΠΕΥ ως Σύμβουλος Εισαγωγής από Κράτος Μέλος της Ε.Ε.

Αριθμός από τους Συμβούλους αυτούς διερευνούν την περίοδο αυτή το ενδεχόμενο εισαγωγής πρόσθετων ενδιαφερομένων εταιρειών για εισαγωγή τους στη ΝΕΑ Αγορά, είτε από την Κύπρο είτε από το εξωτερικό, με επικέντρωση κυρίως σε νέους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας και καινοτομίας, προοπτική με ευρύτερες θετικές  προεκτάσεις στο να προσδίδεται πρόσθετη αξία στις εισηγμένες επιχειρήσεις και στην οικονομία της Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου του 2014 έχουν εισαχθεί οι πιο κάτω τίτλοι στην ΝΕΑ: Globo Technologies UK Ltd (Ομόλογο), Mobile & Commerce Solutions Plc, Quality & Reliability UK Ltd (Ομόλογο), TrophyResort NYRT, Universal Golf Enterprises Plc και Lanitis Golf Public Co Ltd. Επιπρόσθετα η εταιρεία Greenox Ltd (Ομόλογο) έχει εγκριθεί και αναμένεται η εισαγωγή της.

Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι, εκκρεμούν οι πιο κάτω αιτήσεις για εξέταση της αίτησης εισαγωγής τους: Asmara Investment Public Company, Majulah Investment Public Company, Woolworth Commercial Centre Plc και  NETinfo Plc.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα