ΧΑΚ: Συνεχίζεται η αναστολή των τίτλων της Louis Plc

ΧΑΚ: Συνεχίζεται η αναστολή των τίτλων της Louis Plc

 


 

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης του ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2016, ανακοίνωσε σήμερα τη συνέχιση αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Louis Plc για επιπλέον δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι και τις 12 Δεκεμβρίου 2016 λόγω μη υποβολής της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης, για το έτος που έληξε στις 31/12/2015 και της Τριμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 31/3/2016. Η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 185 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου καθώς και με βάση τη σχετική Απόφαση Πολιτικής του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου (Εγκύκλιος αρ. 3-2015, ημερ. 13/7/2015 με θέμα «Πολιτική ΧΑΚ αναφορικά με την αναστολή και διαγραφή αξιών στις Αγορές του ΧΑΚ»).

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η εν λόγω εταιρεία δεν έχει επίσης υποβάλει την Εξαμηνιαία Οικονομική της Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2016.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι σε περίπτωση που εντός των δύο μηνών δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της πιο πάνω εταιρείας, τότε η εν λόγω αναστολή θα αρθεί.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα