ΑΗΚ: Σημαντικές αλλαγές λόγω νέων διατιμήσεων

ΑΗΚ: Σημαντικές αλλαγές λόγω νέων διατιμήσεων


 


Με την εφαρμογή των νέων διατιμήσεων της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου από την 1η Σεπτεμβρίου 2017, η ΑΗΚ σε σημερινή ανακοίνωση της επισημαίνει τις πιο κάτω σημαντικές αλλαγές:

 • Όλοι οι πελάτες θα μεταφερθούν αυτόματα από το Σύστημα Διαχείρισης και Τιμολόγησης Πελατών της ΑΗΚ στις αντίστοιχες νέες διατιμήσεις σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα
 • Οι πελάτες που είναι τώρα ενταγμένοι στην Διατίμηση Οικιακής Χρήσης Διπλής Εγγραφής με κώδικα 07 θα μεταφερθούν αυτόματα στη Διατίμηση Οικιακής Χρήσης Μονής Εγγραφής με κώδικα 01. Για τους πελάτες αυτούς υπάρχει εναλλακτική επιλογή της Διατίμησης με κώδικα 02, την οποία αν αποφασίσουν να επιλέξουν θα πρέπει να επισκεφτούν ένα από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΑΗΚ και να συμπληρώσουν σχετική αίτηση.
 • Στις μηνιαίες διατιμήσεις Εμπορικής και Βιομηχανικής Χρήσης με κώδικες 30, 40 και 50 έχουν τροποποιηθεί οι περίοδοι χρέωσης ως εξής:
 

Περίοδοι

Οκτώβριος – Μάιος Ιούνιος – Σεπτέμβριος
Καθημερινές Σαββατοκύριακα

& Αργίες

Καθημερινές Σαββατοκύριακα

& Αργίες

Αιχμής 16:00 – 23:00 16:00 – 23:00 9:00 – 23:00  9:00 – 23:00
Εκτός Αιχμής 23:00 -16:00 23:00 -16:00 23:00 – 9:00 23:00 – 9:00

 

Ανάλογη τροποποίηση στις περιόδους χρέωσης έγινε και στη Διατίμηση Οικιακής Χρήσης Διπλής Εγγραφής με κώδικα 02 της οποίας οι χρεώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου καθορίζονται ανάλογα με τις ώρες της ημέρας, ως εξής:

Κανονικές Περίοδοι:        09:00 – 23:00

Οικονομικές Περίοδοι:    23:00 – 09:00

Διευκρινίζεται ότι οι λογαριασμοί ηλεκτρικής ενέργειας με τις νέες διατιμήσεις θα εκδίδονται ως εξής:

 • για τους μηνιαίους πελάτες με καταγραφή των ενδείξεων των μετρητών τους από το τέλος Σεπτεμβρίου 2017 και
 • για τους διμηνιαίους πελάτες με καταγραφή των ενδείξεων των μετρητών τους από την 1η Νοεμβρίου 2017 και μετά.

 

Πόσες θα είναι οι νέες διατιμήσεις;

Οι νέες διατιμήσεις είναι 11. Σήμερα η ΑΗΚ έχει 30 διατιμήσεις και η μείωση στον αριθμό τους είναι μια

μεγάλη αλλαγή που υπηρετεί την απλοποίηση, την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια.

Οι νέες διατιμήσεις είναι:

 • τρεις για Οικιακούς Πελάτες (συμπεριλαμβάνεται και μια για συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων

καταναλωτών),

 • μια για Μικρούς Εμπορικούς,
 • μια για Μικρούς Βιομηχανικούς,
 • μια για Μικρούς Εμπορικούς/Βιομηχανικούς (STOD Χαμηλή Τάση),
 • μια για Μεγάλους Εμπορικούς/Βιομηχανικούς (STOD Μέση Τάση),
 • μια για Πολύ Μεγάλους Εμπορικούς/Βιομηχανικούς (STOD Ψηλή Τάση),
 • μια για τον Οδικό Φωτισμό,
 • μια για την Άντληση Νερού,
 • μια για τους Θερμοσυσσωρευτές.

Από πότε θα εφαρμοστούν οι νέες διατιμήσεις;

Οι νέες διατιμήσεις θα εφαρμοστούν από την 1η Σεπτεμβρίου 2017.

Τι διαφέρουν οι νέες διατιμήσεις από τις υφιστάμενες;

Οι νέες διατιμήσεις βασίζονται στη Νέα Μεθοδολογία διατιμήσεων της ΡΑΕΚ, η οποία προνοεί ότι ο κάθε καταναλωτής χρεώνεται με το πραγματικό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας τη στιγμή που την καταναλώνει.

Στην κατεύθυνση της διαφάνειας, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη δικαιότερη κατανομή του κόστους της

ηλεκτρικής ενέργειας ανάμεσα στο σύνολο των καταναλωτών.

Σημειώνεται επίσης ότι οι νέες διατιμήσεις δε συμπεριλαμβάνουν την κλιμακωτή χρέωση που εφαρμόζεται στις υφιστάμενες διατιμήσεις.

Γιατί αλλάζουν οι διατιμήσεις; Που βασίστηκε ο σχεδιασμός των νέων διατιμήσεων;

Με βάση τη Νέα Μεθοδολογία διατιμήσεων, που εκδόθηκε από την ΡΑΕΚ το 2015, η ΑΗΚ υποβάλλει τις νέες διατιμήσεις οι οποίες αντανακλούν το πραγματικό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας κάθε κατηγορίας πελατών και είναι διαφανείς για κάθε υπηρεσία που προσφέρεται. Aπό τη ΡΑΕΚ εγκρίνονται ξεχωριστά οι χρεώσεις που αφορούν στο κόστος παραγωγής, στο κόστος δικτύου και στο κόστος Προμήθειας.

Ποια θα είναι η περίοδος εφαρμογής των νέων διατιμήσεων;

Οι διατιμήσεις αποτελούνται από δύο μέρη, τη δομή και το ύψος (τιμή) τους. Ο καθορισμός των δύο μερών απαιτεί μία σύνθετη και πολύπλοκη διαδικασία.

Σε σχέση με τη δομή των διατιμήσεων, αυτή αφορά στον καθορισμό των χρονικών περιόδων (τόσο εντός της ημέρας όσο και καθόλη τη διάρκεια του έτους), κατά τις οποίες η τιμή χρέωσης της ηλεκτρικής ενέργειας θα διαφέρει και θα αντανακλά το πραγματικό κόστος παραγωγής και διάθεσης της προς τους καταναλωτές. Σύμφωνα με τη Μεθοδολογία διατιμήσεων της ΡΑΕΚ, η ΑΗΚ οφείλει να αναθεωρεί τη δομή των διατιμήσεων κάθε πέντε χρόνια.

Αναφορικά με το ύψος (τιμή) των διατιμήσεων, αυτό θα τυγχάνει αναθεώρησης κάθε χρόνο και στη βάση των εγκεκριμένων εσόδων της ΑΗΚ από τη ΡΑΕΚ. Σημειώνεται ότι οι προσαρμογές της τιμής χρέωσης στα τιμολόγια των καταναλωτών, που προκύπτουν από τη μεταβολή στην τιμή των καυσίμων για κάθε περίοδο χρέωσης, θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται όπως και σήμερα.

Τι σημαίνει διατίμηση STOD;

Τo ακρωνύμιο STOD σημαίνει Seasonal Time Οf Day και είναι διατίμηση που μεταβάλλει τη χρέωση της ενέργειας, ανάλογα με την εποχή και την ώρα της ημέρας που γίνεται η κατανάλωση. Οι διατιμήσεις STOD προς το παρόν θα εφαρμόζονται στους Μεγαλύτερους Εμπορικούς και Βιομηχανικούς Πελάτες, οι οποίοι έχουν ήδη τους κατάλληλους μετρητές. Μελλοντικά, με την εγκατάσταση μετρητών νέας τεχνολογίας, θα εφαρμοστούν και στους υπόλοιπους καταναλωτές.

Θα συνεχίσει να υπάρχει η χρέωση Μέγιστης Ζήτησης στους Μεγάλους Εμπορικούς και Βιομηχανικούς Πελάτες;

Με την εφαρμογή των νέων διατιμήσεων καταργείται η χρέωση της Μέγιστης Ζήτησης στους Μεγάλους και πολύ Μεγάλους Εμπορικούς και Βιομηχανικούς Πελάτες. Για τις κατηγορίες αυτές η διατίμηση είναι τύπου STOD και η χρέωση περιλαμβάνει μόνο χρέωση ενέργειας η οποία μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ημέρας και της εποχής. Έτσι, ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των Μεγάλων καταναλωτών μας.

Ποιες Διατιμήσεις θα έχουν αύξηση και ποιες θα έχουν μείωση στην τιμή;

Με βάση τη μεθοδολογία των νέων διατιμήσεων οι περισσότερες κατηγορίες των καταναλωτών θα

επωφεληθούν με μείωση της τάξης του 6% περίπου. Υπάρχουν όμως κατηγορίες όπως των

θερμοσυσσωρευτών, της άντλησης νερού, του οδικού φωτισμού και των μεγάλων βιομηχανικών πελατών, για τις οποίες η εφαρμογή της νέας μεθοδολογίας (κοστοστρέφεια) θα οδηγούσε σε αυξήσεις. Το Νοέμβριο του 2016 η ΑΗΚ προέβη σε Δημόσια Διαβούλευση για το θέμα και υποβλήθηκαν σχόλια από τους πελάτες της.

Ανταποκρινόμενη στα σχόλια και στις εισηγήσεις που υποβλήθηκαν, και προκειμένου να δοθεί ο χρόνος στους επηρεαζόμενους από τις αυξήσεις καταναλωτές να προσαρμοστούν με βάση τα νέα δεδομένα, η ΑΗΚ θα αναλάβει να καλύψει η ίδια τη διαφορά που προκύπτει στις πιο πάνω διατιμήσεις. Η ΑΗΚ θα συνεχίσει να καλύπτει το κόστος αυτό μέχρι τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού ή για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα.

Ποιες άλλες χρεώσεις θα υπάρχουν στον λογαριασμό ρεύματος;

Η ΑΗΚ εργάζεται σήμερα για το σχεδιασμό του νέου εντύπου τιμολόγησης με βάση τις απαιτήσεις της νέας μεθοδολογίας των διατιμήσεων. Στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης που θα ακολουθήσει μέχρι την εφαρμογή των Νέων Διατιμήσεων την 1η Σεπτεμβρίου 2017, οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται στα νέα τιμολόγια. Πέραν της χρέωσης για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα παρουσιάζεται με μεγαλύτερη ανάλυση για σκοπούς διαφάνειας, τα νέα τιμολόγια θα συμπεριλαμβάνουν χρέωση για το Ειδικό Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΑΠΕ & ΕΞΕ), για τις Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας (ΥΔΩ) και Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), όπως και σήμερα.

Πώς επηρεάζεται το τιμολόγιο του μέσου οικιακού καταναλωτή από τις νέες διατιμήσεις;

Για το μέσο οικιακό καταναλωτή (με κατανάλωση 800 κιλοβατώρες ανά διμηνία), η εφαρμογή των νέων

διατιμήσεων θα επιφέρει μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας κατά 4% περίπου.

Τι κάνει η ΑΗΚ για να μειώσει το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας;

Στην κατεύθυνση μείωσης του κόστους ενέργειας, η ΑΗΚ:

 • Στηρίζει με συγκεκριμένες δράσεις την ένταξη των ΑΠΕ στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής της Κύπρου.

Γι’ αυτό αναπτύσσει το δίκτυό της, αγοράζει την παραγόμενη ενέργεια από τα εν λόγω συστήματα και

παρέχει στήριξη στην ανάπτυξη/υλοποίηση νέων έργων ΑΠΕ.

 • Υλοποιεί το αναπτυξιακό της έργο που, μεταξύ άλλων, προβλέπει τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων της και την εγκατάσταση νέου και πιο αποδοτικού τεχνολογικού εξοπλισμού.

 • Παρέχει κάθε στήριξη που της ζητείται από το Κράτος για την όσο το δυνατό πιο γρήγορη έλευση το Φυσικού Αερίου (Φ.Α.) και χρήση του για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής.

Οι νέες διατιμήσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.eac.com.cy


Comments

comments

Tags: EAC, reuma, ΑΗΚ

Σχετικά με τον Συγγραφέα