Άνοιξε για αιτήσεις το σχέδιο αυξημένης αναπλήρωσης για τα Ταμεία Προνοίας

Άνοιξε για αιτήσεις το σχέδιο αυξημένης αναπλήρωσης για τα Ταμεία Προνοίας

 


 


Ανοιχτό για αιτήσεις είναι από σήμερα το σχέδιο αυξημένης αναπλήρωσης για τα ταμεία προνοίας. Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, σε ανακοίνωσή του ενημερώνει τις Διαχειριστικές Επιτροπές και τα μέλη των Ταμείων Προνοίας/Συντάξεων του Ιδιωτικού Τομέα, τα οποία υπέστησαν απομείωση καταθέσεων που τηρούνταν κατά την 26η Μαρτίου 2013 στην πρώην Λαϊκή Τράπεζα και στην Τράπεζα Κύπρου σχετικά με το σχέδιο αυξημένης αναπλήρωσης.

Το Υπουργικό Συμβούλιο στις 19 Ιουλίου 2017 και 7 Δεκεμβρίου 2017 αποφάσισε την υλοποίηση Σχεδίου που σκοπό έχει την καταβολή Αυξημένης Αναπλήρωσης της Απώλειας των Συνταξιοδοτικών Δικαιωμάτων των Μελών των Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων, οι καταθέσεις των οποίων είχαν απομειωθεί. Σύμφωνα με τις πιο πάνω αποφάσεις, τα επηρεαζόμενα μέλη των εν λόγω Ταμείων θα δικαιούνται να λάβουν απευθείας την καταβολή της αυξημένης αναπλήρωσης.

Οι δικαιούχοι του Σχεδίου είναι τα Μέλη των επηρεαζόμενων Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων του Ιδιωτικού Τομέα, οι οποίοι ήταν Μέλη των Ταμείων αυτών κατά την 26η Μαρτίου 2013, ημερομηνία κατά την οποία οι καταθέσεις των Ταμείων στην Τράπεζα Κύπρου και στην πρώην Λαϊκή Τράπεζα είχαν απομειωθεί.

Το μέγιστο ποσοστό της αυξημένης κρατικής αναπλήρωσης δεν θα υπερβαίνει το 22,5% των ανασφάλιστων καταθέσεων των Ταμείων στις δύο συστημικές Τράπεζες κατά την ημερομηνία της απομείωσης, ούτως ώστε το συνολικό ποσό αναπλήρωσης να φτάνει μέχρι το 75% των καταθέσεων που αναλογούν στο κάθε μέλος.

Η καταβολή της αυξημένης κρατικής αναπλήρωσης θα υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη το ύψος των καταθέσεων που δεν έχουν απομειωθεί ή/και έχουν ήδη αναπληρωθεί από το κράτος (περιπτώσεις Ταμείων με καταθέσεις στην Πρώην Λαϊκή Τράπεζα) και το οποίο αντιστοιχεί στο 52,5% των καταθέσεων. Επίσης τον καθορισμό ανώτατου ύψους αναπλήρωσης €100.000 ανά μέλος.

Στις περιπτώσεις μελών Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων του Ιδιωτικού Τομέα που αποχώρησαν από την εργασία τους κατά την περίοδο 26/3/2013-19/7/2017, το ανώτατο όριο της συνολικής αναπλήρωσης καθορίστηκε στις €250.000.

Το ποσό της αναπλήρωσης καταβάλλεται κατά την ηλικία συνταξιοδότησης του κάθε Μέλους του Ταμείου Προνοίας και Συντάξεων του Ιδιωτικού Τομέα, σύμφωνα με τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ήτοι το 65ο έτος ηλικίας.

Για σκοπούς διασφάλισης της αγοραστικής αξίας της αυξημένης κρατικής αναπλήρωσης, το ποσό της καταβληθείσας αναπλήρωσης προς κάθε δικαιούχο μέλος θα αναπροσαρμόζεται από το 2019 και μετέπειτα με βάση τη σωρευτική μεταβολή μηνιαίου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) από την 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι τον μήνα που προηγείται της ημερομηνίας καταβολής της αυξημένης αναπλήρωσης στα δικαιούχα μέλη.

Η συμμετοχή στο Σχέδιο των επηρεαζόμενων μελών Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων του Ιδιωτικού Τομέα που έχουν λάβει μετοχές από την Τράπεζα Κύπρου θα επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι θα αφαιρείται από το ποσό της αυξημένης αναπλήρωσης η αξία των μετοχών που τους αναλογούσε αποτιμώμενη στην τιμή της μετοχής της Τράπεζας Κύπρου κατά την ημερομηνία της έγκρισης του Σχεδίου από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 19/7/2017 και η οποία ήταν €0,1632 ανά μετοχή.

 

 Διαδικασία υλοποίησης του σχεδίου

Οι Διαχειριστικές Επιτροπές των επηρεαζόμενων Ταμείων θα πρέπει να υποβάλουν στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας κατάλληλα συμπληρωμένη Αίτηση Αυξημένης Αναπλήρωσης (την οποία μπορούν να βρουν επιλέγοντας τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο Αίτηση Αυξημένης Αναπλήρωσης) που να συνοδεύεται από την Αναλυτική Κατάσταση Αξίας Μεριδίων/Δικαιωμάτων (Λογαριασμών) των μελών του Ταμείου, η οποία είναι σε μορφή excel spreadsheet (και μπορούν να βρουν επιλέγοντας τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο Αναλυτική Κατάσταση Αξίας Μεριδίων / Δικαιωμάτων Μελών Ταμείου) συμπληρωμένη με τα κατάλληλα στοιχεία.

Η εν λόγω κατάσταση είναι απαραίτητο να αποστέλλεται και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Στο Παράρτημα Ι γίνεται επεξήγηση για τον τρόπο συμπλήρωσης.

Οι Αιτήσεις Αναπλήρωσης θα πρέπει να τυγχάνουν ελέγχου και σχετικής βεβαίωσης από ανεξάρτητο ελεγκτή ( μέρος 7 Αίτησης).

Όλες οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας στην πιο κάτω διεύθυνση:

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας,

Γωνία Μιχαήλ Καραολή & Γρηγόρη Αυξεντίου,

1441 ΛΕΥΚΩΣΙΑ.

Για την εξέταση της Αίτησης είναι απαραίτητο όπως οι Διαχειριστικές Επιτροπές του Ταμείου Προνοίας/Σύνταξης έχουν εξουσιοδοτήσει την Τράπεζα Κύπρου να παρέχει πληροφόρηση στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας σχετικά με τα υπόλοιπα των λογαριασμών του Ταμείου στην Πρώην Λαϊκή Τράπεζα και στην Τράπεζα Κύπρου στις 26/03/2013.

 

Ενέργειες από κάθε δικαιούχο μέλος

Για την καταβολή οποιουδήποτε ποσού σε δικαιούχο μέλος θα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση από το επηρεαζόμενο μέλος. Σχετική Ανακοίνωση και οι Αιτήσεις που θα πρέπει να υποβάλλονται από τα μέλη των Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων του Ιδιωτικού Τομέα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας σε κατοπινό στάδιο.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2017 και 7 Δεκεμβρίου 2017, οι πληρωμές προς τα επηρεαζόμενα μέλη θα αρχίσουν το 2018, νοουμένου ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων αποδεσμεύσει τις σχετικές πιστώσεις που περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό του 2018.

Για τυχόν περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] αναφέροντας απαραίτητα το θέμα, για το οποίο απαιτούνται οι πληροφορίες/διευκρινίσεις, και τον αριθμό του τηλεφώνου τους. Πηγή: ΚΥΠΕ


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα