Χρυστάλλα Γιωρκάτζη: Παραμένουμε ενώπιον μεγάλων προκλήσεων

Χρυστάλλα Γιωρκάτζη: Παραμένουμε ενώπιον μεγάλων προκλήσεων

 


 


Της Νατάσας Ευριπίδου

 

Δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού την ώρα που υπάρχουν σοβαρές προκλήσεις στη χώρα, τονίζει μεταξύ άλλων σε αποκλειστική συνέντευξη στο Ευρωκέρδος, η Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, Χρυστάλλα Γιωρκάτζη. Αποκαλύπτει τους κινδύνους που εξακολουθούν να αποτελούν τροχοπέδη στη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης ενώ σκιαγραφεί τη σημερινή κατάσταση της οικονομίας και τις ευθύνες των τραπεζικών ιδρυμάτων και του Συνεργατισμού. Σχολιάζει παράλληλα, την υψηλή ανεργία, τους αυξημένους κινδύνους που ασκούν ανοδικές πιέσεις στα επιτόκια και τα υψηλά επίπεδα των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων και το συσσωρευμένο ιδιωτικό χρέος.

Ο πλήρης εκσυγχρονισμός της κυπριακής οικονομίας, τονίζει, αναμένεται να επέλθει με τη συνεχιζόμενη εφαρμογή οριζόντιων πολιτικών, καθώς και πολιτικών για στήριξη συγκεκριμένων τομέων της οικονομίας που μπορούν να αποτελέσουν τους κύριους άξονες ανάπτυξης.

 

Ποια είναι η σημερινή εικόνα του χρηματοοικονομικού συστήματος της Κύπρου;

Το πρώτο εξάμηνο του 2017, o κυπριακός τραπεζικός τομέας παρέμεινε σε πορεία ανάκαμψης, παρά τη μείωση που παρατηρήθηκε στη συνολική κερδοφορία των πιστωτικών ιδρυμάτων, η οποία οφείλεται, κυρίως, στην πτώση στα καθαρά έσοδα από τόκους και τις αυξημένες προβλέψεις για επισφάλειες. Περιοριστικός παράγοντας για την κερδοφορία των τραπεζών εξακολουθεί να είναι το πολύ υψηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων, το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν σήμερα τα πιστωτικά ιδρύματα, αν και συνεχίζουν συστηματικά τις προσπάθειές τους για βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου τους.

Από την άλλη, οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας αναμένεται να συνδράμουν στη βελτίωση του λειτουργικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο οι τράπεζες δραστηριοποιούνται και, συνεπακόλουθα, των οικονομικών αποτελεσμάτων τους. Η αναπτυξιακή δυναμική αναμένεται να διατηρηθεί μεσοπρόθεσμα, υποστηριζόμενη, μεταξύ άλλων, από την ενίσχυση της ιδιωτικής κατανάλωσης, την αύξηση των επενδύσεων, τη μείωση της ανεργίας και την άνοδο της οικονομικής δραστηριότητας σε τομείς όπως ο τουρισμός, το λιανικό και χονδρικό εμπόριο και οι κατασκευές.

Περιοριστικός παράγοντας για την κερδοφορία των τραπεζών εξακολουθεί να είναι το πολύ υψηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων

Οι τράπεζες άρχισαν δειλά – δειλά τη δανειοδότηση, αυτό είναι ένα καλό σημάδι;

Aποτελεί ευνοϊκή εξέλιξη η σταδιακή αύξηση που παρατηρείται τόσο στη ζήτηση όσο και στην προσφορά νέων δανείων από τραπεζικά ιδρύματα προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην Κύπρο ως αποτέλεσμα, κυρίως, της βελτίωσης των εγχώριων μακροοικονομικών συνθηκών και της διατήρησης ιστορικά χαμηλών δανειστικών επιτοκίων. Τα νέα δάνεια που παραχωρήθηκαν κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2017 σε κατοίκους Κύπρου ανήλθαν σε 1,4 δις ευρώ, σε σύγκριση με 0,89 δις ευρώ που χορηγήθηκαν την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Έχει καταγραφεί, επίσης, σημαντική βελτίωση στη ρευστότητα των τραπεζών κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2017. Οι σημαντικές εισροές καταθέσεων, ιδιαίτερα από κατοίκους Κύπρου, υποδηλούν σταδιακή ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταθετών στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα. Σημειώνεται ότι, τον Ιανουάριο 2017, η Τράπεζα Κύπρου αποπλήρωσε πλήρως τη χρηματοδότησή της από το μηχανισμό έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA).

Παράλληλα, οι κεφαλαιακοί δείκτες των τραπεζών παραμένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα και πάνω από τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις. Συγκεκριμένα, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών διαμορφώθηκαν στο 15% και 16,4%, αντίστοιχα, στο τέλος Ιουνίου 2017.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, όσον αφορά το χρηματοπιστωτικό τομέα, τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το 2013 μέχρι σήμερα για την ενδυνάμωση του εποπτικού και ρυθμιστικού πλαισίου, καθώς και η κεφαλαιακή ενίσχυση των πιστωτικών ιδρυμάτων, έχουν θέσει τα θεμέλια για έναν υγιή και σταθερό τραπεζικό τομέα, τόσο σε μεσοπρόθεσμο όσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε η εμπιστοσύνη προς το σύστημα να μη διασαλευτεί. Παράλληλα, σε επίπεδο ευρωζώνης, ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός, ο οποίος συμπλήρωσε τρία χρόνια ζωής στις 4 Νοεμβρίου του 2017, έχει κάνει μέσα σε αυτό το διάστημα σημαντικά βήματα προς τη βελτίωση της προληπτικής εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων.

 

Η ΚΤΚ θεωρεί ότι η περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων αποτελεί πρωταρχικό στόχο

Τα Μη Εξυπηρετούμενα δάνεια είναι σε διαχειρίσιμα επίπεδα;

Παρά τις θετικές εξελίξεις, ο τραπεζικός τομέας της Κύπρου συνεχίζει να βρίσκεται κάτω από την απειλή του σημαντικότερου προβλήματος που αντιμετωπίζει, το οποίο, όπως προανάφερα, είναι η χαμηλή ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου. Η μείωση στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία τρία περίπου χρόνια είναι αξιοσημείωτη. Συγκεκριμένα, από τον Δεκέμβριο 2014 μέχρι τον Ιούνιο 2017 καταγράφηκε συνολική πτώση στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις ύψους 4,9 δις ευρώ ή 18%. Ως αποτέλεσμα, στο τέλος Ιουνίου 2017, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων προς το σύνολο των χορηγήσεων υποχώρησε στο 45%, ενώ η αύξηση των προβλέψεων για επισφάλειες οδήγησε σε άνοδο του δείκτη κάλυψης στο 46,7%. Αναφέρομαι πάντοτε στις εγχώριες εργασίες του συνόλου του τραπεζικού τομέα.

Ωστόσο, η ΚΤΚ θεωρεί ότι η περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε διαχειρίσιμα επίπεδα αποτελεί πρωταρχικό στόχο, καθώς το σημερινό μεγάλο ύψος τους περιορίζει τη δυνατότητα των τραπεζών να στηρίξουν την οικονομική ανάπτυξη μέσω της χορήγησης νέου δανεισμού στον ιδιωτικό τομέα. Η διεθνής εμπειρία έχει καταδείξει ότι η άμεση αναγνώριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η αποφασιστική λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή τους αποφέρει σημαντικά οφέλη μεσοπρόθεσμα, αφού συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία και θωράκιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και στην ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας.

 

Πώς θα επιλυθεί το μεγάλο αυτό πρόβλημα;

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι, τη βασική ευθύνη για την επίλυση του προβλήματος των ΜΕΔ την έχουν οι ίδιες οι τράπεζες. Επειδή, όμως, το μεγάλο ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων δημιουργεί εποπτικές ανησυχίες και κινδύνους, η ΚΤΚ ήδη λαμβάνει διάφορα μέτρα και προβαίνει σε συγκεκριμένες ενέργειες με στόχο την υποβοήθηση των τραπεζών στην προσπάθειά τους για αποτελεσματική αντιμετώπιση του ζητήματος.

Παράλληλα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει αναλάβει πρωτοβουλίες στον τομέα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αφού το συγκεκριμένο πρόβλημα δεν είναι μόνο κυπριακό αλλά παρουσιάζεται και σε άλλα κράτη μέλη της ευρωζώνης, σε μικρότερη έκταση, με εξαίρεση την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, το 2016, η ΕΚΤ προχώρησε στη σύσταση επιτροπής αποτελούμενης από αντιπροσώπους των εθνικών εποπτικών αρχών (συμπεριλαμβανομένης και της ΚΤΚ) και της ίδιας της ΕΚΤ, με σκοπό την ανάληψη πρωτοβουλιών, στα πλαίσια των εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους, για επίσπευση της επίλυσης του προβλήματος των υψηλών μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Ταυτόχρονα, οι τράπεζες που βρίσκονται κάτω από την άμεση εποπτεία της ΕΚΤ, δηλαδή οι συστημικές τράπεζες (ως γνωστόν στην Κύπρο είναι τέσσερεις), έχουν υποβάλει προς τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό τους σχεδιασμούς τους για αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι οποίοι αξιολογούνται από τις ενιαίες εποπτικές ομάδες, με στόχο την οριστικοποίησή τους εντός του τρέχοντος έτους. Αναμένεται ότι ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός θα παρακολουθεί στη συνέχεια στενά την εφαρμογή των σχεδιασμών αυτών και θα παρεμβαίνει εποπτικά εκεί όπου παρατηρούνται αποκλίσεις.

Να σημειώσω πως αποτελεί παραδοχή από διεθνείς οργανισμούς ότι η διαδικασία αποκλιμάκωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι αρκετά χρονοβόρα. Ευελπιστώ ότι οι επίμονες προσπάθειες που καταβάλλονται θα αποφέρουν τα επιθυμητά θετικά αποτελέσματα ώστε η περίοδος που θα χρειαστεί για οριστική επίλυση του προβλήματος να είναι όσο το δυνατό πιο σύντομη.

 

Είναι αποτελεσματικό το νέο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τις εκποιήσεις, το πλαίσιο αφερεγγυότητας και την πώληση δανείων;

Πρέπει να πω ότι, κατά την άποψη της ΚΤΚ, τα πιο πάνω νομοθετικά πλαίσια, παρά το ότι είναι σημαντικά και έχουν σε κάποιο βαθμό βοηθήσει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων στον τραπεζικό τομέα, δεν θεωρούνται επαρκή και πλήρως αποτελεσματικά. Αυτό έχει εντοπιστεί από την ΚΤΚ η οποία έχει ήδη προχωρήσει σε αξιολόγηση των προβλημάτων και ελλείψεων τα οποία έχει καταγράψει με τη βοήθεια νομικών και σύντομα οι εισηγήσεις για συμπλήρωση των κενών και για βελτίωση των πλαισίων θα υποβληθούν στο Υπουργείο Οικονομικών, αναμένοντας ότι οι εισηγήσεις αυτές θα προωθηθούν στην Βουλή των Αντιπροσώπων αφού τύχουν της απαραίτητης νομοτεχνικής επεξεργασίας από τη Νομική Υπηρεσία του κράτους.

 

Ποια η άποψη σας για την πρόσφατη θέση του Υπ. Οικονομικών περί δημιουργίας θεσμού μη πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία θα παραχωρούν και θα διαχειρίζονται στεγαστικά δάνεια;

Αν αναφέρεστε στο θέμα που πρόσφατα δημιουργήθηκε σε σχέση με την τροποποίηση στον εναρμονιστικό περί καταναλωτικής πίστης νόμο για συμπερίληψη πρόνοιας για την αδειοδότηση μη πιστωτικών ιδρυμάτων που θα παρέχουν στεγαστικά δάνεια, η εντύπωσή μου είναι ότι έχει δημιουργηθεί σχετικά μια παρεξήγηση. Ένα οποιοδήποτε ίδρυμα το οποίο παρέχει δάνεια, συμπεριλαμβανομένων και στεγαστικών δανείων, για να θεωρηθεί ως πιστωτικό ίδρυμα και να απαιτείται η αδειοδότησή του με την συνεπακόλουθη εποπτεία, θα πρέπει να λαμβάνει καταθέσεις από το κοινό. Αν δεν λαμβάνει καταθέσεις αλλά χρησιμοποιεί ιδίους πόρους για την δανειοδότηση τότε δεν υπόκειται σε αδειοδότηση και εποπτεία. Η τροποποίηση ήταν απαραίτητη για να καλυφθεί το κενό αυτό τουλάχιστο στις περιπτώσεις των στεγαστικών δανείων.

 

Σε ποια κατάσταση θεωρείτε ότι βρίσκονται σήμερα τα Τραπεζικά Ιδρύματα μετά την κρίση του 2013 και τις αλλαγές που αναγκάστηκαν να εφαρμόσουν;

Μετά την κρίση του 2013 ο τραπεζικός τομέας είχε βρεθεί σε πολύ δύσκολή κατάσταση και η προσπάθεια ανάκαμψης τότε φαινόταν σαν ένας Γολγοθάς. Μετά από επίπονες προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων μπορώ να πω ότι σήμερα ο τραπεζικός τομέας βρίσκεται σε μια σχετικά καλή κατάσταση χωρίς βέβαια να μπορώ να πω ότι έχουν ξεπεραστεί όλα τα προβλήματα. Η εμπιστοσύνη στις τράπεζές μας έχει σταδιακά αποκατασταθεί με τις καταθέσεις να παρουσιάζουν μια σταθερή αύξηση ενώ οι τράπεζες παρουσιάζονται σχετικά υγιείς με επαρκή κεφαλαιοποίηση και ρευστότητα. Όμως το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων συνεχίζει να αποτελεί μια σημαντική τροχοπέδη στην όλη προσπάθεια εξυγίανσης και θα χρειαστεί ιδιαίτερη προσπάθεια για επίλυση του προβλήματος αυτού ούτως ώστε να μπορέσουμε να πούμε ότι έχουμε ξεπεράσει τα προβλήματα και οι τράπεζές μας είναι σε θέση πλέον, ανεμπόδιστα, να συμβάλουν στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.

 

Ποιες παραμένουν οι βασικές προκλήσεις της κυπριακής οικονομίας και τι θα πρέπει να αλλάξει;

Παρά την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας και την πρόοδο που επιτεύχθηκε σε πολλούς τομείς, η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις.

Όσον αφορά το χρηματοοικονομικό τομέα, τα υψηλά επίπεδα των ΜΕΔ δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού καθώς αποτελούν τροχοπέδη, όχι μόνο για την εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, αλλά και για τη γενικότερη οικονομική δραστηριότητα. Ταυτόχρονα, το ψηλό συσσωρευμένο ιδιωτικό χρέος στην Κύπρο δεν βοηθά στη μείωση των ΜΕΔ, ενώ ως γνωστό έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συλλογική προσπάθεια για τη μείωση αυτών των δανείων.

Το αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών ήταν η μείωση των ΜΕΔ κατά περίπου 4,0 δις ευρώ από τις αρχές του 2015 μέχρι και τα μέσα του 2017. Εντούτοις, η μείωση που καταγράφηκε παραμένει μικρότερη της αναμενόμενης, δεδομένης και της ενθαρρυντικής πορείας της πραγματικής οικονομίας. Κατ’ επέκταση, η ΚΤΚ παρακολουθεί τις εξελίξεις και εξετάζει περαιτέρω μέτρα με στόχο την επίσπευση αυτής της προσπάθειας. Η επίλυση των συγκεκριμένων προκλήσεων αποτελούν ένα από τους βασικότερους στόχους της ΚΤΚ.

Βασική μακροπρόθεσμη πρόκληση για την κυπριακή οικονομία παραμένει, επίσης, η υψηλή ανεργία. Ενώ οι συνθήκες στην αγορά εργασίας συνεχίζουν να παρουσιάζουν βελτίωση, και παρά τη μείωση που κατέγραψε το τελευταίο διάστημα, η συνολική ανεργία εξακολουθεί να κυμαίνεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Επίσης, ανησυχητικά παραμένουν τα ποσοστά ανεργίας στους νέους (15-24 ετών). Σημειώνεται ότι υπάρχουν εν ενεργεία πολιτικές με στόχο τη μείωση της ανεργίας, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων για εξεύρεση εργασίας και κατάρτιση των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και προγράμματα για τη στήριξη των νέων και των μακροχρόνια ανέργων. Η συγκεκριμένη πολιτική θα πρέπει να ενδυναμωθεί και να στηριχτεί από όλους τους φορείς.

 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τον πλήρη εκσυγχρονισμό της κυπριακής οικονομίας;

Ο πλήρης εκσυγχρονισμός της κυπριακής οικονομίας αναμένεται να επέλθει με τη συνεχιζόμενη εφαρμογή οριζόντιων πολιτικών καθώς και πολιτικών για στήριξη συγκεκριμένων τομέων της οικονομίας που μπορούν να αποτελέσουν τους κύριους άξονες ανάπτυξης.

Σε ό,τι αφορά οριζόντιες πολιτικές, σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις έχουν υιοθετηθεί τα τελευταία χρόνια και κατά τη διάρκεια του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, οι οποίες επέτρεψαν στην κυπριακή οικονομία να ανακάμψει γρήγορα μετά και τις πρωτοφανείς αποφάσεις που ελήφθησαν τον Μάρτιο του 2013. Οι μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αλλαγές στη δημόσια διοίκηση και διαχείριση, μέτρα για μείωση της γραφειοκρατίας και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, καθώς και μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές πρέπει να συνεχίσουν για να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό και την ευελιξία της οικονομίας που απαιτείται για την αντιμετώπιση των μόνιμα μεταβαλλόμενων οικονομικών προκλήσεων.

Θα πρέπει παράλληλα να προωθηθεί η στήριξη τομέων που μπορούν να αποτελέσουν τους κύριους άξονες ανάπτυξης και στους οποίους η Κύπρος έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Μεταξύ άλλων, ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στην υλοποίηση ολοκληρωμένου σχεδιασμού για τον τουρισμό, επέκταση του τομέα της ναυτιλίας, προώθηση της πράσινης ανάπτυξης, αξιοποίηση των ενεργειακών αποθεμάτων σε υδρογονάνθρακες, ενίσχυση των προοπτικών των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών.

Όλα τα πιο πάνω θα δώσουν νέα ώθηση στην ανάπτυξη και θα προστατεύσουν την οικονομία από μελλοντικούς κινδύνους, μέσω της διαφοροποίησης και διασποράς των κινδύνων.

 

Πώς σχολιάζετε την ψήφιση του νομοσχεδίου περί ασυμβίβαστου όπου ανάμεσα σε αξιωματούχους της ΚΔ τίθεται υπό έλεγχο και ο Κεντρικός Τραπεζίτης;

Όπως γνωρίζετε ο νόμος για το ασυμβίβαστο σε σχέση με ορισμένους αξιωματούχους της Δημοκρατίας είναι νόμος του 2008 και περιλαμβάνει τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας ήδη από τότε. Η πρόσφατη τροποποίηση του νόμου ήταν αφορμή να μελετηθούν εκ νέου ορισμένα ζητήματα συμβατότητάς του με το κεκτημένο της Ένωσης. Η μελέτη αυτή είναι σε εξέλιξη. Για να μην παρεξηγηθώ: Θεωρώ ακράδαντα ότι διατάξεις για το ασυμβίβαστο θα πρέπει να ισχύουν για τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. Εξάλλου τέτοιες διατάξεις περιλαμβάνονται και στο νόμο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Τα ζητήματα συμβατότητας στα οποία αναφέρομαι αφορούν τη διαδικασία, το πώς θα ελέγχεται η εφαρμογή των διατάξεων σε σχέση με τον Διοικητή και πώς θα δρομολογείται τυχόν παύση του Διοικητή στη βάση αυτών των διατάξεων. Αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να ρυθμιστούν με τρόπο ώστε να διαφυλάσσεται η ανεξαρτησία του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας την οποία επιτάσσουν οι Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΓΙΩΡΚΑΤΖΗ:

-ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ

Τα δανειστικά επιτόκια στην Κύπρο βρίσκονται σήμερα στο ιστορικά χαμηλότερο επίπεδο και περαιτέρω μειώσεις θα είναι δύσκολες λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τα χαμηλά περιθώρια μεταξύ δανειστικών και καταθετικών επιτοκίων.

-ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ

Η μεγαλύτερη πρόκληση ασφαλώς είναι το πολύ ψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων που μέχρι σήμερα δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς. Αναμένω ότι η συνεργασία με την Altamira θα βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτό που αναμένεται να δούμε είναι πότε θα ολοκληρωθεί η σχετική συμφωνία και να τεθεί σε εφαρμογή η συνεργασία.

-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Προς αυτή την κατεύθυνση, ξεκίνησε το 2016 και εφαρμόζεται σταδιακά αριθμός αλλαγών που εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αναδιοργάνωσης.

Το ΔΣ άναψε, επίσης, το πράσινο φως για την πλήρωση νέων θέσεων εργασίας, ενώ ολοκληρώθηκε αναλογιστική μελέτη για το συνολικό εργατικό κόστος για την Τράπεζα υπό διαφορετικά σενάρια μισθολογίου σε βάθος δεκαετίας στη βάση της προτεινόμενης νέας ιεραρχικής δομής.

Πηγή: Έντυπο Περιοδικό Ευρωκέρδος, Φώτο: Κάτια Χριστοδούλου


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα