Δανειοδότηση μέχρι €25.000 για επαγγελματική δραστηριοποίηση Επιστημόνων από τον Φορέα – Τα κριτήρια

Δανειοδότηση μέχρι €25.000 για επαγγελματική δραστηριοποίηση Επιστημόνων από τον Φορέα – Τα κριτήρια


Τα ποσά των επαγγελματικών δανείων θα παραχωρούνται με κεφάλαια του Κεντρικού Φορέα και θα μπορούν να ανέλθουν μέχρι €25.000 για νέους επιστήμονες μέχρι 40 ετών.

Το Σχέδιο απευθύνεται σε δικαιούχα πρόσωπα, νέους επιστήμονες που πρόκειται να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση και το δάνειο που θα παραχωρείται θα αφορά την αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού για την άσκηση του επαγγέλματος του αιτητή.

Τα Κριτήρια

1) Δικαιούχα πρόσωπα είναι νέοι επιστήμονες μέχρι 40 ετών, οι οποίοι πρόκειται να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση.

(2) Τα ποσά των επαγγελματικών δανείων θα παραχωρούνται με κεφάλαια του Κεντρικού Φορέα και θα μπορούν να ανέλθουν μέχρι €25.000, με μέχρι 2 χρόνια περίοδο χάριτος και μέχρι 10 χρόνια περίοδο αποπληρωμής.

(3) Η παραχώρηση του δανείου θα αφορά την αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού για την άσκηση του επαγγέλματος του αιτητή.

(4) Η βιωσιμότητα της επαγγελματικής δραστηριότητας του αιτητή θα λαμβάνεται υπόψη για την έγκριση της αίτησης.

(5) Αιτήσεις που αφορούν εξάσκηση δεύτερου επαγγέλματος από τον αιτητή, θα απορρίπτονται.

(6) Τα επαγγελματικά δάνεια που εγκρίνονται από τον Κεντρικό Φορέα θα μπορεί να καλύπτουν τις δαπάνες (όλες ή μέρος τους) που θα γίνουν ή που υπολείπονται να γίνουν κατά το χρόνο εξέτασης της αίτησης για αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού που ζητούσε ο αιτητής όταν υπέβαλε την αίτησή του, για την άσκηση του επαγγέλματός του, εφόσον θα προσκομίσει τεκμηριωμένα πρωτότυπα τιμολόγια.
Οι αποδείξεις πληρωμής να παρουσιάζονται εκ των υστέρων.

(7) Αιτήσεις από πρόσωπα που εργοδοτούνται ως υπάλληλοι σε άλλες επιχειρήσεις και ζητούν δανειοδότηση για να δημιουργήσουν δική τους μονάδα, θα εγκρίνονται εφόσον κρίνονται δικαιολογημένες και υπό τον όρο ότι ο αιτητής θα έχει αποδεδειγμένα κάνει κάποια ουσιαστικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή και το ποσοστό παρακράτησης στο ποσό του δανείου θα ανέρχεται στο 50%.

(8) Αναφορικά με τις προσωπικές επιχειρήσεις ο αιτητής θα πρέπει απαραίτητα να είναι και υπάλληλος της επιχείρησης, για την οποία ζητά δανειοδότηση. Επιπλέον, για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ο αιτητής θα πρέπει να είναι και μέτοχος και στον καθορισμό του ύψους της δανειοδότησής του να λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων και το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, περιλαμβανομένου και τυχόν μετοχικού κεφαλαίου στο όνομα της συζύγου του, μόνο όταν αυτή είναι υπάλληλος στην εταιρεία ή δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα.

(9) Όπου εφαρμόζεται, θα απαιτείται η παρουσίαση στοιχείων που να αποδεικνύουν ότι οι αιτητές έχουν εγγραφεί στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων και στην Υπηρεσία Φ.Π.Α..

(10) Αιτήματα για αλλαγή του σκοπού του δανείου και παραχώρηση παράτασης για την προσκόμιση νέων στοιχείων, μετά την έναρξη της διαδικασίας της αξιολόγησης της αίτησης, δε θα εγκρίνονται και ο αιτητής θα πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση.

(11) Τα δάνεια θα πρέπει να καλύπτονται από ασφάλεια ζωής.

 


Comments

comments

Categories: Ειδήσεις

Σχετικά με τον Συγγραφέα