Διευρύνονται οι εποπτικές αρμοδιότητες της ΕΚΚ

Διευρύνονται οι εποπτικές αρμοδιότητες της ΕΚΚ

 


 


Η ανάπτυξη και η πρόοδος της κυπριακής κεφαλαιαγοράς παραμένει ένας από τους βασικούς στόχους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), δήλωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής Δήμητρα Καλογήρου, κατά την παρουσίαση του απολογισμού της ΕΚΚ για το 2017 και των στόχων που έχει θέσει για την τρέχουσα χρονιά. Εντός το 2017, ανέφερε η Πρόεδρος της Επιτροπής, έλαβαν έγκριση ακόμη 93 οντότητες, εκ των οποίων οι 42 δραστηριοποιήθηκαν στις συλλογικές επενδύσεις. Από το 2011 μέχρι και το 2017 η ανάπτυξη του τομέα ξεπέρασε το 150%, ενώ βρίσκονται υπό εξέταση για αδειοδότηση άλλες 100 αιτήσεις.

Το ενδιαφέρον αυτό, ανέφερε η κ. Καλογήρου, αδιαμφισβήτητα καταδεικνύει ότι η Κύπρος εξακολουθεί να συγκεντρώνει ουσιαστικά πλεονεκτήματα και να αποτελεί ελκυστικό επενδυτικό προορισμό. «Η ΕΚΚ θα επιδιώξει να διατηρήσει τη δυναμική της Κύπρου στην παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, μέσω της αξιοποίησης των διαφόρων χρηματοοικονομικών τεχνολογιών, καινοτομιών και εφαρμογών (Fintech). Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονται, η τεχνολογία block chain, το Robo portfolio management και το Robo advice, καθώς επίσης και η διαδικτυακή μικροχρηματοδότηση μέσω πλατφόρμων, γνωστή ως Crowdfunding, η οποία θα χρηματοδοτεί νεοσύστατες εταιρείες για να προσφέρουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες».

Αναφερόμενη στη συμβολή του τομέα στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου, η Πρόεδρος της ΕΚΚ, υπογράμμισε ότι από τη δραστηριοποίηση των εποπτευόμενων οργανισμών, πέραν της αύξησης της εργοδότησης προσωπικού υψηλού μορφωτικού επιπέδου (την τελευταία πενταετία ο αριθμός των εργοδοτουμένων διπλασιάστηκε από 3.000 σε 6.000), την ενοικίαση γραφειακών χώρων και την αγορά υπηρεσιών από ελεγκτικούς και νομικούς οίκους, ενισχύονται σημαντικά και τα έσοδα του κράτους, μέσω της καταβολής φορολογιών.

 

Νέο νομοθετικό πλαίσιο MiFID II/MIFIR

Το 2017, ανέφερε η κ. Καλογήρου, η ΕΚΚ έδωσε μεγάλη βαρύτητα στην ολοκλήρωση της ετοιμασίας του νέου νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις επενδυτικές υπηρεσίες, γνωστό ως  MiFID II/MIFIR, καθώς επίσης και στην ετοιμασία σειράς οδηγιών. «Το κάθε Τμήμα της ΕΚΚ στη βάση των αρμοδιοτήτων του προχώρησε στις κατάλληλες ρυθμίσεις, ώστε να είναι έτοιμο για την εφαρμογή του νέου πλαισίου, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή στις 3 Ιανουαρίου 2018. Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο περιλαμβάνει πρόσθετες απαιτήσεις από τους εποπτευόμενους με απώτερο στόχο τη διασφάλιση ευρύτερης διαφάνειας».

Μεταξύ άλλων, η ΕΚΚ προχώρησε στην τροποποίηση του συστήματος πληροφορικής που αφορά την αναφορά συναλλαγών και τις βάσεις δεδομένων που αποθηκεύουν την πληροφόρηση, για να υποστηρίζουν τις διευρυμένες πληροφορίες. Το 2018, ανέφερε η κ. Καλογήρου, η Επιτροπή θα δώσει έμφαση στις απαιτήσεις παρακολούθησης προϊόντων, στην αξιολόγηση της συμβατότητας / καταλληλότητας των υπηρεσιών / προϊόντων για τους πελάτες, στις αντιπαροχές και αμοιβές, στη βέλτιστη εκτέλεση εντολών και στην αναφορά και διαφάνεια των συναλλαγών. «Εντός του 2018, η ΕΚΚ θα προχωρήσει τις διαδικασίες δημιουργίας, διαχείρισης και εποπτείας “Μητρώου Εμπιστευμάτων”. Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο και η ΕΚΚ θα πρέπει να αναπτύξει τα κατάλληλα ηλεκτρονικά συστήματα για τη δημιουργία του Μητρώου».

Εν όψει της εφαρμογής της νέας νομοθεσίας, σημαντικές αλλαγές επήλθαν και στο Πλαίσιο Εποπτείας με βάση τους κινδύνους (Risk Based Supervision Framework). Το εν λόγω Πλαίσιο της ΕΚΚ συνάδει με τα μοντέλα που χρησιμοποιούν οι Εποπτικές Αρχές ανά το παγκόσμιο και αναμένεται να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της εποπτείας, μέσω της επικέντρωσης στους τομείς της αγοράς και στους εποπτευόμενους που ενέχουν τους σημαντικότερους κινδύνους.

 

Εποπτικοί έλεγχοι και διερεύνηση υποθέσεων

Η κ. Καλογήρου αναφέρθηκε εκτενώς στους εποπτικούς ελέγχους που διενήργησε η Επιτροπή στη διάρκεια του 2017, σε Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών, Διαχειριστές Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων και στις άλλες κατηγορίες εποπτευόμενων οργανισμών. Όπως ανέφερε, η EKK προχώρησε σε αρκετές περιπτώσεις στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων ή υπέδειξε σε εποπτευόμενους οργανισμούς τη λήψη σειράς μέτρων για σκοπούς διόρθωσης των εσωτερικών τους διαδικασιών, ρυθμίσεων και πρακτικών, με στόχο την πλήρη συμμόρφωση με τις νομικές τους υποχρεώσεις. Οι διοικητικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν σε ΚΕΠΕΥ και ανώτατους αξιωματούχους τους ξεπερνούν τα €1,3 εκατ. Πέραν των χρηματικών ποινών, η ΕΚΚ προχώρησε σε αναστολή της άδειας λειτουργίας τεσσάρων ΚΕΠΕΥ και στην πλήρη ανάκληση της άδειας λειτουργίας τριών ΚΕΠΕΥ.

Το 2017 η ΕΚΚ έλαβε τελικές αποφάσεις σε δύο ακόμη πολύπλοκες υποθέσεις που αφορούσαν τον τραπεζικό τομέα. Και στις δυο υποθέσεις, είπε η Πρόεδρος της Επιτροπής, επιβλήθηκαν διοικητικές συνολικές κυρώσεις €1,74 εκατ. Από τις υποθέσεις που διερεύνησε η ΕΚΚ από το 2011 μέχρι σήμερα έχουν επιβληθεί συνολικές διοικητικές κυρώσεις €18,24 εκατ. Από τα πρόστιμα αυτά, μέχρι το τέλος του 2017 είχαν εισπραχθεί €4,9 εκατ. εκ των οποίων οι €548.000 αφορούσαν τον τραπεζικό τομέα.

 

Βελτίωση ρυθμιστικού πλαισίου

Παράλληλα με την επικέντρωση στο νέο πλαίσιο MiFID II/MIFIR, η ΕΚΚ προχώρησε στον εκσυγχρονισμό του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει την κεφαλαιαγορά, εμπλουτίζοντάς το με σειρά νέων νομοθετικών ρυθμίσεων, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των επενδυτών, καθώς επίσης και η απρόσκοπτη λειτουργία και ανάπτυξη της αγοράς.

Εντός του 2018, ανέφερε η κ. Καλογήρου, θα πρέπει να ετοιμαστούν από την ΕΚΚ ή με τη συμβολή της, σειρά σημαντικών νομοθετημάτων για υιοθέτηση ευρωπαϊκών οδηγιών και εφαρμογή κανονισμών. «Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται, το Νομοσχέδιο για τροποποίηση του Νόμου περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου, το Νομοσχέδιο για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των ΚΕΠΕΥ, το Νομοσχέδιο για το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών και το Τροποποιητικό Νομοσχέδιο για το Νόμο Διαφάνειας».

Καταλήγοντας, η Πρόεδρος της ΕΚΚ, σημείωσε ότι ο αριθμός, το μέγεθος και το είδος των εποπτευόμενων οργανισμών, καθώς επίσης το μέγεθος και η πολυπλοκότητα της δομής και των εργασιών τους, διευρύνεται συνεχώς πολλαπλασιάζοντας τον όγκο της εποπτικής εργασίας που καλείται η ΕΚΚ να διεκπεραιώσει. Γι’ αυτό το λόγο, υπέδειξε η κ. Καλογήρου, επιβάλλεται η ΕΚΚ να συνεχίσει να έχει στη διάθεσή της τις απαιτούμενες εξουσίες και πόρους για να είναι σε θέση να ανταποκριθεί με επιτυχία στον σημαντικότατο ρόλο που καλείται να επιτελέσει ως Εποπτική Αρχή.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα