€27,5 εκ. για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων

€27,5 εκ. για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων


Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολικές δαπάνες για δραστηριότητες και ενέργειες που αφορούν περιβαλλοντική προστασία στον δημόσιο τομέα κατά το 2014 ανήλθαν σε €81,4 εκ., που αντιστοιχούν σε 0,47% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος( Α.Εγχ.Π.), σε σύγκριση με €90,2 εκ. ή 0,50% του Α.Εγχ.Π το 2013.

Κατά το 2014, οι συνολικές τρέχουσες δαπάνες ανήλθαν σε €55 εκ. και οι επενδύσεις σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό ήταν €26,4 εκ. Επιπρόσθετα, οι χορηγίες ή χρηματοδοτήσεις, για σκοπούς περιβαλλοντικής προστασίας, που δόθηκαν από τον δημόσιο τομέα ήταν περισσότερες από αυτές που λήφθηκαν κατά €99,2 εκ.

Κατά περιβαλλοντικό πεδίο, η πλειοψηφία των τρεχουσών δαπανών και κεφαλαιουχικών επενδύσεων το 2014 αφορούσε τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων (€27,5 εκ. ή ποσοστό 33,8% επί των συνολικών δαπανών) και γενικά περιβαλλοντικά θέματα και ενέργειες προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας (€35,6 εκ. ή 43,8%). Η παρακολούθηση, διαχείριση και διάθεση στερεών αποβλήτων απορρόφησε €12,0 εκ. των συνολικών δαπανών, ενώ οι δαπάνες για τον έλεγχο και περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης έφθασαν τα €3,7 εκ. Για την προστασία του εδάφους και των υπόγειων νερών δαπανήθηκαν €1,8 εκ. και για την καταστολή του θορύβου και των κραδασμών €0,8 εκ.

Οι μεγαλύτερες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από το Τμήμα Δασών και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα