Ελκυστικό το νομικό πλαίσιο της Κύπρου για επενδυτικά ταμεία

Ελκυστικό το νομικό πλαίσιο της Κύπρου για επενδυτικά ταμεία

 


 


Χρίστος Βασιλείου: Κλειδί η στρατηγική της θέση της χώρας μας και η διαφανής υποδομή της

 

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της KPMG Κύπρου μιλά για την προώθηση της χώρας μας ως κέντρο επενδυτικών κεφαλαίων

 

Το νομικό πλαίσιο της Κύπρου είναι σύγχρονο και αρκετά ελκυστικό για την ίδρυση επενδυτικών ταμείων, υποστηρίζει ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της KPMG Κύπρου, Χρίστος Βασιλείου. Μιλώντας στο Ευρωκέρδος ο κ. Βασιλείου, έκανε μια μια γενική περιγραφή του νομικού πλαισίου των επενδυτικών ταμείων στην Κύπρο και ανέφερε πως ένα επενδυτικό ταμείο μπορεί να συσταθεί στην Κύπρο ως Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) ή ως Οργανισμός Συλλογικών επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ). «Το νομικό πλαίσιο της Κύπρου είναι σύγχρονο και αρκετά ελκυστικό για την ίδρυση επενδυτικών ταμείων, ανταποκρινόμενο πλήρως στις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των επενδυτών και μπορούν να συμπεριλάβουν πολλούς επενδυτικούς σκοπούς όπως: ιδιωτικά κεφάλαια, έργα υποδομών, ακίνητα, επιχειρηματικά κεφάλαια, “funds of funds”, χρεόγραφα και/ή μετοχικά χρεόγραφα. Επιτρέπονται επίσης τα ταμεία τα οποία αντλούν κεφάλαια μέσω δανείων όταν αυτά στοχεύουν επαγγελματίες/καλά ενημερωμένους επενδυτές. Κυπριακά ΟΕΕ μπορούν να συσταθούν με εταιρική ή άλλες μορφές όπως Ετερόρρυθμοι συνεταιρισμοί ή εταιρείες επενδύσεων με σταθερό ή μεταβλητό κεφάλαιο ή αμοιβαία κεφάλαια).  Η θέσπιση του Νόμου περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Νόμος ΟΕΕ) τον Ιούλιο του 2014 οδήγησε σε σημαντικό εκσυγχρονισμό του σχετικού νομικού πλαισίου και προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο και νέες δυνατότητες διάρθρωσης, ανταγωνιστικές με εκείνες άλλων εδραιωμένων δικαιοδοσιών», σημείωσε.

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ερωτηθείς για τα πλεονεκτήματα των διαχειριστών κεφαλαίων όταν χρησιμοποιούν την Κύπρο και αν υπάρχουν κίνητρα ανέφερε πως η Κύπρος προσφέρει ένα από τα πιο ελκυστικά φορολογικά πλαίσια επενδυτικών ταμείων στην Ευρώπη, τόσο σε επίπεδο Διαχειριστών Επενδυτικών Ταμείων και επενδυτών όσο και σε επίπεδο Επενδυτικού Ταμείου. «Αξίζει να επισημανθούν οι ήδη θεσπισμένες διατάξεις που απαλλάσσουν τους μη φορολογικούς κατοίκους διαχειριστές επενδυτικών ταμείων από τη φορολόγηση του εισοδήματος τους από επενδύσεις και την εξαίρεση φόρου στο 15% των εισοδημάτων τους, εάν αμείβονται περισσότερο από 100,000 ευρώ ετησίως και για περίοδο 10 χρόνων.

Δεν επιβάλλονται φόροι παρακράτησης στους επενδυτές και δεν επιβάλλεται ΦΠΑ σε υπηρεσίες σχετιζόμενες με διαχείριση επενδύσεων που παρέχονται σε Επενδυτικά Ταμεία που ασκούν δραστηριότητες στην Κύπρο.

Στο επίπεδο του Επενδυτικού Ταμείου, κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών απαλλάσσονται από τη φορολογία και η φορολογία που προκύπτει από τόκους μπορούν να μειωθούν με την έκπτωση που προκύπτει στα Επενδυτικά Ταμεία, σε 2,5%».

Προχωρώντας πάρα πέρα ανέφερε πως τα κυριότερα συστατικά για μετατροπή της Κύπρου σε περιφερειακό κέντρο προσέλκυσης επενδυτικών ταμείων είναι η στρατηγική της θέση, η σταθερή και διαφανής υποδομή της, το σύγχρονο νομικό σύστημα βασισμένο στο κοινό δίκαιο, η πλήρης συμμόρφωση με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και εμπιστευτικών συναλλαγών και τις εξειδικευμένες επαγγελματικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που προσφέρονται με ανταγωνιστικό κόστος.

 

ΑΛΛΑΓΕΣ

Αναφορικά με τις επικείμενες αλλαγές στη νομοθεσία που αποσκοπούν στην περαιτέρω ενίσχυση και προώθηση της Κύπρου ως κέντρο επενδυτικών κεφαλαίων, είπε πως η Κύπρος επί του παρόντος λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για την αναβάθμιση του κανονιστικού, νομικού και φορολογικού πλαισίου για να μετατραπεί σε ένα ελκυστικό κέντρο ιδιαίτερα για τα ιδιωτικά επενδυτικά ταμεία και ένας πραγματικός εναλλακτικός προορισμός με άλλες δημοφιλείς χώρες για τη διαχείριση κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων.

Εν συντομία, οι αλλαγές που αναμένεται να περάσουν στο νόμο μέχρι τα μέσα του 2017 αφορούν τα εξής:

α) Ενίσχυση του οχήματος Ετερόρρυθμου συνεταιρισμού

Η Κύπρος στοχεύει να επιτρέψει στον ομόρρυθμο συνέταιρο να επιλέγει με την ίδρυση του ετερόρρυθμου συνεταιρισμού όπως ο τελευταίος έχει ξεχωριστή νομική οντότητα, διατηρώντας παράλληλα τη φορολογική διαφάνεια. Αυτό αποτελεί βασικό παράγοντα για τη διάρθρωση funds of funds των επενδυτικών κεφαλαίων και για την ίδρυση εσωτερικά διαχειριζόμενων ετερόρρυθμων συνεταιρισμών.

Περαιτέρω, η Κύπρος έχει αποφασίσει να εισαγάγει έναν κατάλογο “safe harbours” για ετερόρρυθμους συνέταιρους, που θα συνεισφέρει στην αύξηση της εμπιστοσύνης και νομικής ασφάλειας των επενδυτών που γίνονται δεκτοί σε ένα ετερόρρυθμο συνεταιρισμό στην Κύπρο για πρώτη φορά. Το μέτρο αυτό έχει ήδη βοηθήσει αναμφισβήτητα την SCSp του Λουξεμβούργου για να γίνει ελκυστικός προορισμός.

β) Ένα καινούριο προϊόν- ο Καταχωρημένος Οργανισμός εναλλακτικών Επενδύσεων (ΚΟΕΕ)

Εκτός από το όχημα ετερόρρυθμου συνεταιρισμού, ιδιαίτερα  αξιοσημείωτη είναι η εισαγωγή από την Κύπρο ενός καθεστώτος για “καταχωρημένους”, αλλά όχι εξουσιοδοτημένους, Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης του ρυθμού εγγραφής των ταμείων. Παρόμοια με τα του Λουξεμβούργου, ο Κυπριακός Καταχωρημένος ΟΕΕ θα είναι σε θέση να προωθείται σε επαγγελματίες επενδυτές ή / και σε επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές και θα διαχειρίζεται από Κυπριακό ή Ευρωπαϊκό Διαχειριστή Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ). Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) θα διασφαλίσει συμμόρφωση του Καταχωρημένου ΟΕΕ μέσω της άμεσης εποπτείας του ΔΟΕΕ.

Ο Καταχωρημένος ΟΕΕ μπορεί να είναι οργανωμένος σε οποιαδήποτε νομική μορφή διαθέσιμη βάσει του Κυπριακού Δικαίου (εταιρεία επενδύσεων με σταθερό ή μεταβλητό κεφάλαιο, ετερόρρυθμος συνεταιρισμός ή αμοιβαίο κεφάλαιο), μπορεί να είναι ανοιχτού ή κλειστού τύπου και να μπορεί να ακολουθεί οποιαδήποτε στρατηγική και να επενδύει σε οποιοδήποτε είδος περιουσιακών στοιχείων (εκτός από του γεγονότος ότι δεν μπορούν να συσταθούν ως ταμεία χρηματαγοράς ή ταμεία που επενδύουν μέσω δανείων).

γ) Εισαγωγή καθεστώτος χορήγησης αδειών σε διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων κάτω από τα όρια ΔΟΕΕ

Η Κύπρος θα εκσυγχρονίσει το θεσμικό της πλαίσιο για να επιτρέπει τη λειτουργία διαχειριστών που διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία που είναι κάτω από τα όρια των ΔΟΕΕ (λεγόμενοι Mini Managers).


Comments

comments

Tags: economy, KPMG

Σχετικά με τον Συγγραφέα