Ελληνική: Επιστροφή στην κερδοφορία

Ελληνική: Επιστροφή στην κερδοφορία

 


Κέρδος μετά τη φορολογία ύψους €5,1 εκατομμυρίων, ανακοίνωσε για το γ’ τρίμηνο του 2017 η Ελληνική Τράπεζα, καταγράφοντας το πρώτο κερδοφόρο τρίμηνο μετά από τρεις συνεχόμενες ζημιογόνες τριμηνίες.

Η ζημιά για το πρώτο εννιάμηνο του 2017, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Τράπεζας, ανέρχεται σε €17,8 εκατ. κυρίως εξαιτίας των αυξημένων απομειώσεων κατά τη διάρκεια του β’ τριμήνου του 2017.

Ο Όμιλος αναφέρει ότι εξακολουθεί να απολαμβάνει μια ισχυρή κεφαλαιακή θέση με τον Δείκτη CET1 να βρίσκεται στο 14,45%, υπερβαίνοντας τις ελάχιστες κανονιστικές διατάξεις του 9,25%, και τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου να διαμορφώνεται στο 18,12%, ξεπερνώντας τις ελάχιστες απαιτήσεις του 12,75%.

Σημειώνει ότι το επίπεδο των ΜΕΧ έχει μειωθεί για 8η συνεχόμενη τριμηνία στα €2.327 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου του 2017, υποχωρώντας κατά 7%, από €2.504 εκατ. που ήταν στις 31 Δεκεμβρίου του 2016. Ο δείκτης των MEX στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων μειώθηκε σε 55,7% από 58,2% που ήταν στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Ο δείκτης κάλυψης των προβλέψεων ανήλθε στο 61,4% στις 30 Σεπτεμβρίου 2017 από 54,9% στο τέλος του 2016, ενώ λαμβάνοντας υπόψη και την αξία των εμπράγματων εξασφαλίσεων των ΜΕΧ, ο δείκτης κάλυψης ανήλθε στο 115,4%.

«Οι αυξημένες προβλέψεις της 3ης τριμηνίας του 2017 ενισχύουν περαιτέρω την ικανότητα του Ομίλου να επιταχύνει τα σχέδιά του για απομόχλευση και μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό», υπογραμμίζει η Ελληνική Τράπεζα.

Η Ελληνική Τράπεζα τονίζει ότι η «αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων παραμένει πρωταρχικός της στόχος» και σημειώνει ότι «μέσα και από τη δημιουργία της APS Cyprus, της πρώτης πλατφόρμας διαχείρισης ακινήτων και ΜΕΧ στην κυπριακή αγορά, είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια με γρηγορότερο ρυθμό και με υψηλότερες ανακτήσεις, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, την αποδεδειγμένη πραγματογνωμοσύνη και τεχνική εμπειρία της APS Holding».

Επιπλέον, η Τράπεζα αναφέρει ότι «συνέχισε να χρηματοδοτεί την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας στηρίζοντας αξιόχρεες επιχειρήσεις και νοικοκυριά με μια ολοκληρωμένη σειρά ποιοτικών τραπεζικών υπηρεσιών».

Κατά την πρώτη εννιαμηνία του 2017, εγκρίθηκαν γύρω στα €334,5 εκατ. χορηγήσεις, ενώ ολοκληρώθηκαν αναδιαρθρώσεις ύψους €381 εκατ..

Ακολουθώντας το στρατηγικό της πλάνο, η Τράπεζα αναφέρει ότι εξήγγειλε Σχέδιο Εθελούσιας Πρόωρης Αποχώρησης προσβλέποντας, όπως σημειώνει, στη μείωση των εξόδων προσωπικού και στη βελτίωση της αποδοτικότητας της Τράπεζας. Ταυτόχρονα, εισάγεται  μια νέα οργανωτική δομή με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη και την άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία.

 

Καταθέσεις και δάνεια

Ο Όμιλος αναφέρει ότι «συνεχίζει να διατηρεί ισχυρή ρευστότητα», σημειώνοντας ότι ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις ανήλθε στο 47,9% στις 30 Σεπτεμβρίου 2017, επιτρέποντας περαιτέρω επιχειρηματική επέκταση.

Οι συνολικές καταθέσεις πελατών ανήλθαν στα €5,7 δισ., ενώ οι μεικτές χορηγήσεις στα €4,2 δισ. Το μερίδιο αγοράς χορηγήσεων της Τράπεζας στις 30 Σεπτεμβρίου 2017 διαμορφώθηκε στο 7,8% και το μερίδιο αγοράς καταθέσεων στο 11,9%.

 

Δήλωση Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή

Σε γραπτή δήλωση ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου Ιωάννης Μάτσης αναφέρει ότι «έχουμε σημειώσει περαιτέρω πρόοδο στην εφαρμογή των στρατηγικών μας προτεραιοτήτων κατά το 3ο τρίμηνο του 2017» και υπογραμμίζει ότι η κεφαλαιακή βάση του Ομίλου «παραμένει ισχυρή».

Αναφέρει επίσης ότι η Τράπεζα έχει «προχωρήσει σημαντικά τη διαδικασία προετοιμασίας για την εισαγωγή του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 (ΔΠΧΑ) και εκτιμάται ότι η επίδραση του ΔΠΧΑ 9 θα είναι μεταξύ €25 εκατ. – €50 εκατ. μείωση στο σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων την 1η Ιανουαρίου 2018, με βάση τα δεδομένα στις 30 Ιουνίου 2017».

Αναφορικά με το Σχέδιο Εθελούσιας Πρόωρης Αποχώρησης, που στόχο έχει τη μείωση των εξόδων προσωπικού, ο κ. Μάτσης είπε ότι «το σχέδιο είναι ο μόνος αμοιβαία επωφελής τρόπος για να μειωθεί το κόστος, συμβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο στη μείωση του δείκτη εξόδων/ εσόδων της Τράπεζας».

Παράλληλα, αναφέρει ότι εισάγεται μια νέα οργανωτική δομή με στόχο την πιο άμεση ανταπόκριση και βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών, την αυτοματοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση του κόστους.

Τέλος, ο κ. Μάτσης αναφέρει ότι η Τράπεζα συνεχίζει να υποστηρίζει τις αξιόχρεες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά με μια ολοκληρωμένη σειρά ποιοτικών τραπεζικών υπηρεσιών και προσθέτει ότι κατά την εννιαμηνία του 2017, εγκρίθηκαν γύρω στα €334 εκατ. χορηγήσεις, «αντανακλώντας την αυξημένη δυναμική στις νέες χορηγήσεις σε σχέση με την περσινή εννιαμηνία».


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα