Εργαλείο αναδιάρθρωσης χρέους στη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας

Εργαλείο αναδιάρθρωσης χρέους στη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας

 


Ένα διαδραστικό εργαλείο για αναδιάρθρωση χρεών, καθώς ένα απλοποιημένο οδηγό αναδιάρθρωσης πιστωτικών διευκολύνσεων, ανήρτησε στην ιστοσελίδα της η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας.

Tο διαδραστικό εργαλείο Αναδιαρθρώσεων και ο Οδηγός, ετοιμάστηκαν από την Υπηρεσία Αφερεγγυότητας σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ).

Το εργαλείο είναι σε μορφή excel και μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.mcit.gov.cy/mcit/insolvency.nsf/All/3C7D63F988E612C7C2258219002E26ED?OpenDocument

Σκοπός της δημιουργίας τους, αναφέρεται, είναι να βοηθήσουν τους δανειολήπτες να αντιληφθούν τα οφέλη που προκύπτουν από την έγκαιρη αναδιάρθρωση και διαχείριση των δανειακών και άλλων υποχρεώσεών τους, στην περίπτωση που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή τους.

Το Διαδραστικό Εργαλείο συγκεκριμένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από τους δανειολήπτες, όσο και από τους Συμβούλους Αφερεγγυότητας, για τον υπολογισμό του συνόλου των πιστωτικών διευκολύνσεων, μηνιαίων εσόδων, μηνιαίων εξόδων και περιουσιακών στοιχείων που δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή χρεών ενός ατόμου ή ενός νοικοκυριού.

Με τη συμπλήρωση όλων των σχετικών πεδίων, το Διαδραστικό Εργαλείο παρουσιάζει αυτόματα τα πιθανά σενάρια για αναδιάρθρωση των χρεών σε συγκεκριμένο δανειολήπτη, περιλαμβανομένου του χρόνου αποπληρωμής τους αλλά και την πιθανότητα ολικής αδυναμίας στην αποπληρωμή του συνόλου ή μέρους των χρεών αυτών.

Ο Οδηγός περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή και παραπομπή σε ενημερωτικά εγχειρίδια για όλες τις διαδικασίες αναδιάρθρωσης και διαχείρισης χρεών που προσφέρονται, όπως οι αναδιαρθρώσεις δανείων που πραγματοποιούνται από τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα ως οι πρόνοιες του Κώδικα Συμπεριφοράς της ΚΤΚ, η διαμεσολάβηση με εποπτεία του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου και τα σχέδια αναδιάρθρωσης για φυσικά πρόσωπα τα οποία χειρίζεται η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας, περιλαμβανομένης και της κρατικής στήριξης που παρέχεται από το Σχέδιο του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ) για την προστασία της κύριας κατοικίας.

Περαιτέρω, γίνεται ειδική αναφορά στη διαδικασία των εκποιήσεων, χωρίς την εμπλοκή του Κτηματολογίου και στην πτωχευτική διαδικασία. Αξιοσημείωτη είναι η αναφορά στη δεύτερη ευκαιρία που παρέχεται στους πτωχεύσαντες μέσω του νέου πλαισίου αφερεγγυότητας. KYΠΕ


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα