Η φορολογία μείζον θέμα ανησυχίας για τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Κύπρο

Η φορολογία μείζον θέμα ανησυχίας για τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Κύπρο

 


 


Η EY Κύπρου και το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο παρουσίασαν τα αποτελέσματα της 1ης Έρευνας Οικογενειακών Επιχειρήσεων

 

Μερικά από τα βασικά ζητήματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Κυπριακές οικογενειακές επιχειρήσεις είναι η ηγετική διοίκηση, η μακροχρόνια διαχείριση διαδοχής, ο αυξημένος ανταγωνισμός, οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, η φορολογία και η γραφειοκρατία. Αυτό προκύπτει μέσα από την πρώτη μελέτη οικογενειακών επιχειρήσεων, που πραγματοποιήθηκε από την EY σε συνεργασία με το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Βάση των αποτελεσμάτων της έρευνας που παρουσιάστηκε σήμερα οι Κυπριακές οικογενειακές επιχειρήσεις (49% του δείγματος) θεωρούν το επιτυχημένο όνομα στην αγορά και την αφοσίωση των πελατών ως τον σημαντικότερο παράγοντα επιτυχίας για την επιχείρησή τους, ενώ ακολουθεί η προσεγμένη μακροπρόθεσμη διαχείριση και η έμφαση στην ποιότητα. Βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων για σημαντικές αλλαγές επιχειρηματικών μοντέλων είναι το γενικό οικονομικό περιβάλλον (63%), οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι (59%) και ο αυξημένος ανταγωνισμός (53%).

Η μελέτη στοχεύει στην κατανόηση και ανάλυση των βασικών ζητημάτων, προκλήσεων και δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις στην Κύπρο

Σχεδόν το ήμισυ (46%) των ιδιοκτητών οικογενειακών επιχειρήσεων και των διευθυντικών στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα, ανέφεραν ότι κατάφεραν να βελτιώσουν σημαντικά τις επιχειρηματικές τους επιδόσεις καλλιεργώντας τη διαδικασία μεταφοράς γνώσης των εταιρειών τους και εισάγοντας καλύτερα συστήματα διαχείρισης. 44% και 42% αντιστοίχως, κατέδειξαν τη βελτίωση της διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης και τη βελτίωση των συμφωνιών συνεργασίας με τους προμηθευτές ως καθοριστικούς παράγοντες για τη βελτίωση των επιδόσεων. Κατά μέσο όρο, η διατήρηση ενός σύντομου κύκλου μετατροπής σε μετρητά αποδείχτηκε καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας για τις Κυπριακές οικογενειακές επιχειρήσεις. Τα τραπεζικά δάνεια και τα συσσωρευμένα αποθεματικά αποτελούν τις προτιμώμενες επιλογές χρηματοδότησης για την πλειονότητα των ερωτηθέντων, 67% και 53% αντίστοιχα.

Η πλειοψηφία (59%) πιστεύει επίσης ότι, για να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους πρέπει να επικεντρωθούν σε νέα προϊόντα και στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, όπως τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, τα συστήματα CRM και η αυτοματοποίηση της παραγωγής, τα οποία είναι υψίστης σημασίας για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων τους.

Εν τω μεταξύ, οι ερωτηθέντες τόνισαν την ανάγκη πιο δυναμικής και ενεργητικής υποστήριξης από κυβερνητικές υπηρεσίες για την επίτευξη ισχυρής ανάπτυξης. Η φορολογία φαίνεται να αποτελεί μείζον θέμα ανησυχίας για τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Κύπρο, καθώς το 72% των ερωτηθέντων ανέφερε πως αυξημένες φορολογικές ελαφρύνσεις και άλλα κίνητρα θα ενίσχυαν επαρκώς την ανάπτυξή τους. Σχεδόν το 45% πιστεύει ότι πρέπει να υπάρξει μια απλούστερη και ταχύτερη διαδικασία έκδοσης αδειών από κρατικούς φορείς, ενώ το 35% δήλωσε ότι στερούνται υποστήριξης για την προώθηση τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών στο εξωτερικό.

Μεταξύ των πιο κρίσιμων ζητημάτων, η διαδοχή έχει ύψιστη σημασία. Το 88% των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσε ότι η μεταφορά της επιχείρησης στην επόμενη γενιά είναι ζωτικής σημασίας. Λίγες οικογενειακές επιχειρήσεις μεταφέρουν την εταιρεία στη δεύτερη γενιά και ακόμη λιγότερες στην τρίτη ή και πιο πέρα. Η πλειοψηφία (52%) καταπολεμά αυτό το ζήτημα, σχεδιάζοντας έγκαιρα τη διαδοχή και εκπαιδεύοντας και επιμορφώνοντας την επόμενη γενιά έτσι ώστε να τους προετοιμάσει τόσο για την ιδιοκτησία όσο και για την ηγεσία. Οι σημερινοί ιδιοκτήτες οικογενειακών επιχειρήσεων είναι πρόθυμοι να απασχολούν και να ζητούν καθοδήγηση από εμπειρογνώμονες και διευθυντικά στελέχη εκτός της οικογένειας. Και τα δύο φύλα ενδιαφέρονται εξίσου για τη συμμετοχή στην οικογενειακή επιχείρηση, ενώ η συμμετοχή των γυναικών αυξάνεται τα τελευταία λίγα χρόνια. Στην πραγματικότητα, οι οικογενειακές και οι υπό των έλεγχο οικογενειών επιχειρήσεις, έχουν υψηλότερο ποσοστό γυναικών σε ανώτερες θέσεις και στο διοικητικό συμβούλιο σε σύγκριση με τις μη οικογενειακές.

Η μελέτη στοχεύει στην κατανόηση και ανάλυση των βασικών ζητημάτων, προκλήσεων και δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις στην Κύπρο, εξετάζοντας επίσης θέματα όπως ποιοι παράγοντες επηρεάζουν και καθοδηγούν τις αποφάσεις τους, το ρόλο που παίζουν τα κυβερνητικά κίνητρα και πόσο αποτελεσματικά είναι αυτά τα κίνητρα. Μελετήθηκαν οι απόψεις 95 στελεχών από επιτυχημένες κυπριακές οικογενειακές επιχειρήσεις και διεξήχθησαν σε βάθος αρκετές προσωπικές συνεντεύξεις με μερικούς από τους κορυφαίους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε αυτές τις εταιρείες, σε ολόκληρη την Κύπρο. Η έρευνα και οι συνεντεύξεις διήρκεσαν από το Νοέμβριο του 2016 έως το Μάρτιο του 2017 και τα ευρήματα, τα οποία παρουσιάζονται και αναλύονται στην Έκθεση Αποτελεσμάτων της Έρευνας Οικογενειακών Επιχειρήσεων 2017, εμπλουτίζουν σημαντικά τις υπάρχουσες πληροφορίες σε σχέση με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Κύπρο, εντοπίζοντας βέλτιστες πρακτικές και λύσεις για την επιτυχία τους.

Ο Σταύρος Παντζαρής, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Κύπρου, σημείωσε: «Για να υποστηρίξει τις ξεχωριστές ανάγκες των οικογενειακών επιχειρήσεων, η ΕΥ παρέχει παγκοσμίως εξειδικευμένες υπηρεσίες, βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμες στρατηγικές. Στην EY Κύπρου, βασιζόμενοι στο διεθνές μας δίκτυο και αξιοποιώντας την πολύτιμη τεχνογνωσία και εμπειρία των στελεχών μας, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τους Κύπριους επιχειρηματίες και τις Κυπριακές οικογενειακές επιχειρήσεις, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξή τους στο νησί και τη διατήρηση της θετικής τους πορείας και δυναμικής για τις επόμενες γενιές.»

Ο Φειδίας Πηλείδης, Πρόεδρος του ΚΕΒΕ ανέφερε πως οι οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Κυπριακής οικονομίας. «Για το λόγο αυτό, η έρευνα και τα αποτελέσματα που έχουν εξαχθεί, κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς καταγράφουν τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αυτές. Η μελέτη διερευνά το πόσο έχουν επηρεαστεί από την οικονομική κρίση, τον τοπικό και παγκόσμιο ανταγωνισμό, τα εσωτερικά ζητήματα καθώς και μια σειρά άλλων παραγόντων. Για εμάς, αποτελεί προτεραιότητα η στήριξη των οικογενειακών επιχειρήσεων και θεωρούμε χρέος μας να τις βοηθήσουμε να προσαρμοστούν στο μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον και τις νέες προκλήσεις της διεθνούς αγοράς.»

Διαβάστε εδώ το Family Business Survey Report 2017

Περισσότερα στην ιστοσελίδα www.ey.com/cy


Comments

comments

Tags: cyprus, economy, EY, KEVE

Σχετικά με τον Συγγραφέα