ΓεΣΥ: Προοπτικές και επόμενα βήματα

ΓεΣΥ: Προοπτικές και επόμενα βήματα


 


Το Γενικό Σύστημα Υγείας αποτελεί κορυφαίο έργο κοινωνικής πολιτικής, το οποίο διασφαλίζει την πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις

 

Του Θωμά Αντωνίου, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας

 

Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμος που ομόφωνα ψηφίστηκε από την βουλή στις 16 Ιουνίου 2017, προβλέπει την εφαρμογή του ΓεΣΥ μέσω ενός κοινωνικού / μονοασφαλιστικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής όπως συμφωνήθηκε σε εκτεταμένο κοινωνικό διάλογο και όπως τεκμηριώθηκε από μελέτες από οίκους διεθνούς κύρους. Είναι δηλαδή προϊόν της μεγαλύτερης δυνατής κοινωνικής συναίνεσης από την μια και επιστημονικής και τεχνοκρατικής τεκμηρίωσης από την άλλη.

Το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) αποτελεί κορυφαίο έργο κοινωνικής πολιτικής, το οποίο ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις του τομέα της υγείας και διασφαλίζει την πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις. Είναι ισοζυγισμένο, περιλαμβάνει τις βέλτιστες πρακτικές των συστημάτων υγείας στην Ε.Ε. και ταυτόχρονα είναι προσαρμοσμένο στην κυπριακή πραγματικότητα.

Η ψήφιση του τροποποιητικού Νόμου για το Γενικό Σύστημα Υγείας, αποτελεί ορόσημο για τα θέματα υγείας στον τόπο μας και ειδικότερα για την υλοποίησή του ΓεΣΥ, εφόσον νομοθετείται πλέον το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του ΓεΣΥ καθώς και  το ύψος των εισφορών που θα καταβάλλουν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Ο Νόμος περιγράφει επιπρόσθετα ποιοι είναι οι δικαιούχοι, το πακέτο υπηρεσιών που θα καλύπτει το σύστημα, τον τρόπο λειτουργίας του Ταμείου του ΓεΣΥ, τους μηχανισμούς εποπτείας του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, τη λειτουργία επιτροπών και Ιατρικών Συμβουλίων και γενικότερα όλο το πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος υγείας που θα προσφέρει πλέον καθολική κάλυψη και ισότιμη πρόσβαση σε όλο τον πληθυσμό.

Όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, ο τροποποιητικός Νόμος προνοεί την εφαρμογή του ΓεΣΥ σε δυο φάσεις. Τον Ιούνιο 2019 θα εφαρμοστεί η εξωνοσοκομειακή φροντίδα υγείας η οποία θα περιλαμβάνει  υπηρεσίες Ιατρών (Προσωπικών Ιατρών και Ειδικών Ιατρών), Εργαστηριακές Εξετάσεις και Φάρμακα. Η δεύτερη και τελευταία φάση εφαρμογής του ΓεΣΥ θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο 2020 και θα περιλαμβάνει την Ενδονοσοκομειακή Περίθαλψη, τα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών, τα Ασθενοφόρα, τους Άλλους Επαγγελματίες Υγείας, τους Νοσηλευτές και τις Μαίες, την Ανακουφιστική Φροντίδα, την Ιατρική Αποκατάσταση και την προληπτική Οδοντιατρική Φροντίδα.

Δικαιούχοι στο ΓεΣΥ είναι όλος ο πληθυσμός ανεξαρτήτως της οικονομικής του δυνατότητας αλλά με βάσει τις ανάγκες του καθενός για υπηρεσίες φροντίδας υγείας. Βάσει του Νόμουλοιπόν δικαιούχοι είναι όλοι οι Κύπριοι πολίτες που διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές αλλά και Ευρωπαίοι πολίτες και πολίτες Τρίτης Χώρας που εργάζονται, ή έχουν αποκτήσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής ή ίσης μεταχείρισης σύμφωνα με τις πρόνοιες της εθνικής νομοθεσίας. Δικαιούχοι είναι επίσης και οι πολιτικοί πρόσφυγες και τα πρόσωπα συμπληρωματικής προστασίας.

Στο Σύστημα θα παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας όλοι οι παροχείς που θα επιλέξουν να συμβληθούν με τον ΟΑΥ τόσο του  ιδιωτικού όσο και του και δημόσιου τομέα. Με τον τρόπο αυτό ενοποιείται η αγορά υπηρεσιών υγείας αφού ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας θα λειτουργούν κάτω από την ίδια ομπρέλα, αυτή του ΓεΣΥ,  και ο δικαιούχος θα έχει ελεύθερη επιλογή να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του παροχέα στον οποίο επιθυμεί να αποταθεί.

Το ΓεΣΥ θα χρηματοδοτείται κυρίως από εισφορές όπου υπάρχει συμμετοχή μεταξύ μισθωτών και όσων έχουν εισόδημα, εργοδοτών και του κράτους.

Εισφορείς Ποσοστά 1ης Φάσης           Ποσοστά Πλήρης Εφαρμογής
Μισθωτοί 1,70% 2,65%
Εργοδότες (και το Κράτος ως εργοδότη) 1,80% 2,90%
Κράτος 1,65% 4,70%
Αυτοτελώς εργαζόμενοι 2,55% 4,00%
Συνταξιούχοι 1,70% 2,65%
Εισοδηματίες (τόκοι, ενοίκια, μερίσματα κα.) 1,70% 2,65%
Αξιωματούχοι 1,85% 2,65%

Πέραν των εισφορών οι δικαιούχοι συμμετέχουν καταβάλλοντας μικρά ποσά συμπληρωμών κατά τη λήψη υπηρεσιών. Οι συμπληρωμές έχουν στόχο να προωθήσουν την υπεύθυνη χρήση των υπηρεσιών υγείας, τον έλεγχο  της κατάχρησης και τη συγκράτηση του κόστους χωρίς ωστόσο να επηρεάζουν την απρόσκοπτη πρόσβαση, αφού θα υπάρχει οροφή ανά άτομο ανά έτος για όλους τους δικαιούχους του ΓεΣΥ και ειδικές ρυθμίσεις για ευάλωτες ομάδες δικαιούχων όπως λήπτες ΕΕΕ και χαμηλοσυνταξιούχους.  

Επιπρόσθετα των πιο πάνω, το εργαλείο για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του ΓεΣΥ είναι το Σύστημα Πληροφορικής . Το Σύστημα Πληροφορικής   θα αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του  ΓεΣΥ και αφορά ένα κεντρικοποιημένο σύστημα που θα αναπτυχθεί για τον ΟΑΥ από εξωτερικό συνεργάτη ο οποίος και θα το διαχειρίζεται. Μέσω του Συστήματος Πληροφορικής θα εκτελούνται όλες οι διεργασίες που αφορούν στη συνεργασία του ΟΑΥ με τους παρόχους καθώς και όλες οι εσωτερικές διεργασίες που αφορούν στον ΟΑΥ. Μέσω του Συστήματος Πληροφορικής οι δικαιούχοι θα μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση στις προσωπικές τους πληροφορίες, στο ιατρικό τους ιστορικό και σε καταλόγους παροχέων ανά ειδικότητα.

Για να υλοποιηθούν όλα τα πιο πάνω στα χρονοδιαγράμματα που θέτει ο Νόμος, υπάρχει σημαντική δουλειά που πρέπει να γίνει τόσο για τεχνικά θεματα  όσο και για θέματα  διαπραγμάτευσης με τους παροχείς αλλά και επικοινωνίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και ιδιαίτερα με το ευρύτερο κοινό. Ο ΟΑΥ έχει καταγράψει όλες αυτές τις εργασίες στα πλαισια ενος roadmap το οποίο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες δράσεις:

  1. Ετοιμασία Κανονισμών, Εσωτερικών Κανονισμών και Αποφάσεων  όπως προνοούνται στην νομοθεσία όπου θα καταγράφονται όλες οι διαδικασίες και ο ακριβής τρόπος λειτουργίας του Συστήματος.
  2. Ολοκλήρωση του σχεδιασμού και λειτουργία του Συστήματος Πληροφορικής το οποίο αναμένεται να παραδοθεί στον ΟΑΥ τουλάχιστον έξι μήνες πριν την εφαρμογή της πρώτης φάσης  λειτουργίας του ΓεΣΥ.
  3. Ετοιμασία όλων των λειτουργιών που αφορούν στη λειτουργία του Ταμείου Ασφάλισης Υγείας μέσω του οποίου θα διεκπεραιώνονται οι αμοιβές των παροχέων.
  4. Ολοκλήρωση διαβουλεύσεων με τους παρόχους των υπηρεσιών υγείαςώστε να συμφωνηθούν όλα τα επιμέρους θέματα που αφορούν στον τρόπο λειτουργίας των παρόχων μέσα στο Σύστημα, αλλά και στις αμοιβές τους.
  5. Ενημέρωση και εκπαίδευση των παρόχων σε ότι αφορά στις λειτουργίες του ΓεΣΥ και στη χρήση του Συστήματος Πληροφορικής.
  6. Σύναψη Συμβολαίων με παρόχους που επιθυμούν να ενταχθούν στο ΓεΣΥ.
  7. Εγγραφή δικαιούχων στο Σύστημα και ενημέρωση τους για τα θέματα πρόσβασης σε υπηρεσίες φροντίδας υγείας και για τα δικαιώματα τους μέσα στο πλαίσιο λειτουργίας του ΓεΣΥ.
  8. Σύσταση Ιατροσυμβουλίων και λοιπών επιστημονικών Επιτροπών που προβλέπονται από το Νόμο.

Ο τομέας της Υγείας στη χώρα μας βρίσκεται σε οριακή κατάσταση και αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα τα οποία μπορούν να διορθωθούν μόνο με την εφαρμογή του ΓεΣΥ. Το ΓεΣΥ όπως ομόφωνα ψηφίστηκε από την Βουλή είναι κατάκτηση και κτήμα του κυπριακού λαού, είναι ένα ολοκληρωμένο, σύγχρονο, ανθρωποκεντρικό σύστημα υγείας βασισμένο στην αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης και της καθολικότητας.

Πηγή: Περιοδικό Ευρωκέρδος


Comments

comments

Categories: Απόψεις

Σχετικά με τον Συγγραφέα