Ίδρυση εταιρείας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων από την Τράπεζα Κύπρου

Ίδρυση εταιρείας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων από την Τράπεζα Κύπρου


 


Την ίδρυση εταιρείας διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ (UCITS), υπό την επωνυμία BOC Asset Management Ltd (BOCAM), ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου. Σε σημερινή ανακοίνωση η Τράπεζα Κύπρου αναφέρει ότι είναι η πρώτη κυπριακή τράπεζα που έχει εξασφαλίσει σχετική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και προσθέτει ότι «με αυτόν τον τρόπο στηρίζει τον θεσμό των συλλογικών επενδύσεων και ενισχύει την εδραίωση της Κύπρου ως ενός αξιόπιστου κέντρου παροχής υπηρεσιών στα Αμοιβαία Κεφάλαια στη χώρα μας».

Αναφέρει ότι η εταιρεία έχει συσταθεί υπό τη μορφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ.113 και είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο εταιρειών της Κύπρου με αριθμό εγγραφής HE 358706.

Προσθέτει ότι συστάθηκε στις 4 Αυγούστου 2016 για αόριστη χρονική διάρκεια εξασφαλίζοντας τη σχετική άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου στις 19 Ιανουαρίου 2016 (αριθμός άδεια ΕΔ ΟΣΕΚΑ 5/78/2012).

Σύμφωνα με την Τράπεζα Κύπρου, η BOCAM είναι 100% θυγατρική εταιρεία του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου και θα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές.

Προσθέτει ότι αναλαμβάνει κυρίως τη διαχείριση και φύλαξη μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ (UCITS) που θα καλύπτουν τις υφιστάμενες και μελλοντικές επενδυτικές ανάγκες των πελατών στη Κύπρο.

Παράλληλα, η Τράπεζα Κύπρου αναφέρει ότι η BOCAM θα προσφέρει και επιπρόσθετες υπηρεσίες όπως είναι η διακριτική Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Θεσμικών και Ιδιωτών Πελατών, η διαχείριση Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (OEE), η συμβουλευτική Διαχείριση Θεσμικών Επενδυτών και υπηρεσίες υποστήριξης σε κεφάλαια άλλων διαχειριστών (fund hosting services).

Τέλος, αναφέρει ότι η BOC Asset Management στηρίζεται σε εξελιγμένες μεθόδους διαχείρισης κεφαλαίων και οργάνωσης των υπηρεσιών της.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα