Καθαρά κέρδη €2,6 εκ. το α’ τρίμηνο του 2017 για την ΣΚΤ

Καθαρά κέρδη €2,6 εκ. το α’ τρίμηνο του 2017 για την ΣΚΤ

 

Καθαρά κέρδη €2,6 εκατομμύρια για την 1η τριμηνία του 2017 ανακοίνωσε η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, αφού ληφθούν υπόψη και τα αποτελέσματα των μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων, έναντι κέρδους €25,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Ταυτόχρονα, ανακοίνωσε ότι η επιστροφή των μη δικαιολογημένων τόκων για δάνεια το βασικό επιτόκιο των οποίων ήταν συνδεδεμένο με το Βασικό Επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή το Euribor, αναμένεται να ξεκινήσει μετά τον Οκτώβρη του 2017. Το 65% των προς επιστροφή ποσών αφορά εν ενεργεία λογαριασμούς, ενώ το 75% των λογαριασμών επηρεάζονται με προς επιστροφή ποσά κάτω των €10.000.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά οικονομικά αποτελέσματα για την περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2017, μετά από προβλέψεις για απομείωση δανείων ύψους €29,3 εκατ., το Συγκρότημα παρουσίασε καθαρό κέρδος πριν τη φορολογία ύψους €1,6 εκατ. σε σχέση με κέρδος πριν τη φορολογία €26,9εκατ. την 1η τριμηνία του 2016.

Η μείωση στα κέρδη πριν τη φορολογία, σύμφωνα με την ΣΚΤ, οφείλεται στις αυξημένες προβλέψεις για απομείωση δανείων και άλλων χορηγήσεων με παράλληλη αύξηση των δεικτών κάλυψης του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Σε γραπτή δήλωση του ο Γενικός Διευθυντής της ΣΚΤ Νικόλας Χατζηγιάννης αναφέρει ότι «στο πρώτο τρίμηνο του 2017 διατηρήθηκε η τάση για διοχέτευση του συνόλου της λειτουργικής κερδοφορίας στην αύξηση των προβλέψεων, σε πλήρη συμμόρφωση με τα δεδομένα που διαμορφώνονται στο τραπεζικό τοπίο», τονίζοντας ότι «στους πρώτους μήνες του 2017 συνεχίστηκε η βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών, που δεν αποτυπώνεται όμως ακόμη σε ενίσχυση των εσόδων από τις τραπεζικές εργασίες».

«Ως Συνεργατισμός πλησιάζουμε ιστορικά ορόσημα όπως είναι η έγκριση και εφαρμογή της νομικής συγχώνευσης και η ένταξη μας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Παράλληλα, σχεδιάζουμε μια εντελώς διαφορετική και ενιαία Τράπεζα η οποία θα είναι ανταγωνιστική, σύγχρονη και παράλληλα ελκυστική για τους μετόχους στο νέο περιβάλλον», υπογραμμίζει.

Επιπλέον, ο κ. Χατζηγιάννης αναφέρει ότι «ως μια κυπρογενής τράπεζα λιανικής προγραμματίζουμε νέες πρωτοβουλίες με στόχο να ηγηθούμε και να θέσουμε νέα πρότυπα στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων για το Κυπριακό τραπεζικό σύστημα».

«Στοχεύουμε έτσι στην επίτευξη αποτελεσμάτων που θα αναλογούν στο μέγεθος, στη σημασία και στη δυναμική του Συνεργατισμού», προσθέτει.

Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας διαμορφώθηκε στις 31 Μαρτίου του 2017 στο 15,51% σε σχέση με 15,42% στις 31 Δεκεμβρίου του 2016. Η μεταβολή στους Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας οφείλεται κυρίως σε μείωση στα σταθμισμένα στοιχεία ενεργητικού, κυρίως λόγω της μείωσης του δανειακού χαρτοφυλακίου και σε μικρή μείωση στα εποπτικά ίδια κεφάλαια.

Οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (ΜΕΧ) αυξήθηκαν κατά €5,6 εκατ. την 1η τριμηνία του 2017 (€7.216,8 εκατ. στις 31 ∆εκ. 2016) και έφτασαν τα €7.222,4 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2017. Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΧ έφτασε το 46.20% στις 31 Μαρτίου 2017 σε σύγκριση με 45,34% την προηγούμενη τριμηνία.

Εξαιρουμένων των συμβατικών τόκων για το 2017 στις απομειωμένες χορηγήσεις, οι ΜΕΧ διαμορφώθηκαν σε €7.125 εκατ., ενώ ο δείκτης των ΜΕΧ και ο δείκτης κάλυψης διαμορφώθηκαν στο 59,80% και 45,50% αντίστοιχα.

Για την 1η τριμηνία του 2017, τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών (90+ dpd) αυξήθηκαν κατά €24,9 εκατ. Στις 31 Μαρτίου 2017 τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών ήταν στα €5.723,8 εκατ. (47,65% επί του συνόλου των δανείων) σε σχέση με €5.698,9 εκατ. στις 31 ∆εκ. 2016 (47,31% επί του συνόλου των δανείων).

Το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών με προβλέψεις αυξήθηκε στο 58,29% για τις 31 Μαρτίου 2017 σε σχέση με 57,42% στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Εξάλλου, τα καθαρά έσοδα από τόκους για την 1η τριμηνία του 2017 μειώθηκαν κατά 13,76% σε €62,7 εκατ. σε σχέση με την 1η τριμηνία του 2016 κατά την οποία τα εν λόγω έσοδα ανέρχονταν σε €72,7 εκατ. ενώ το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο μεταβλήθηκε από 2,07% το 2016 σε 1,89%.

Το σύνολο καθαρών εσόδων για την 1η τριμηνία του 2017 μειώθηκε κατά 11,5% σε €71,4 εκατ. σε σχέση με €80,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Το σύνολο εξόδων διαμορφώθηκε σε €40,5εκατ. σε σχέση με €42,8 εκατ. την 1η τριμηνία του 2016 αποτυπώνοντας μείωση των άλλων λειτουργικών εξόδων ενώ ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 49,67%.

Τα κέρδη από εργασίες πριν τις προβλέψεις για απομείωση για την 1η τριμηνία του 2017 ανήλθαν σε € 31,0 εκ., μειωμένα κατά €7 εκατ. σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Αναφορικά με τη νέα στρατηγική κατεύθυνση, η ΣΚΤ αναφέρει ότι η στρατηγική και το επιχειρηματικό σχέδιο όπως καθορίζεται στην «Ατζέντα 2022» ενισχύει την αποστολή της ΣΚΤ με επίκεντρο τη μείωση του υψηλού ποσοστού των ΜΕΧ, τη βελτίωση της βιωσιμότητας του επιχειρηματικού μοντέλου και την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών του Οργανισμού.

Η εφαρμογή μιας σειράς δράσεων, όπως περιγράφονται στη νέα στρατηγική κατεύθυνση, έχουν ως στόχο τον πλήρη μετασχηματισμό της ΣΚΤ μέχρι το έτος 2022 και τη δημιουργία θετικών δεδομένων για την Τράπεζα, ενισχύοντας την ανταγωνιστική της θέση και αυξάνοντας την αξία προς όφελος των μετόχων της.

 

Έργο Επιστροφής των μη δικαιολογημένων Τόκων

Όσον αφορά την επιστροφή τόκων σε δανειακές συμβάσεις όπου το βασικό τους επιτόκιο ήταν συνδεδεμένο με το Βασικό Επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή το Euribor, η ΣΚΤ, αφού σημειώνει ότι σήμερα δεν παραχωρούνται τέτοιου είδους δανειοδοτήσεις, αναφέρει ότι κατόπιν των σχετικών εσωτερικών ελέγχων έχουν αναγνωριστεί 11.323 λογαριασμοί που επηρεάζονται για το συνολικό ποσό των €111 εκατομμυρίων.

Ο έλεγχος κατέδειξε ότι το 65% των προς επιστροφή ποσών αφορά εν ενεργεία λογαριασμούς, ενώ το 75% των λογαριασμών επηρεάζονται με προς επιστροφή ποσά κάτω των €10.000.

Η Τράπεζα αναφέρει ότι έχει ξεκινήσει τη διαδικασία ενημέρωσης των επηρεαζόμενων πελατών για τη συμπερίληψη τους στο δείγμα και σημειώνει ότι «οι επιστροφές ποσών αναμένεται να ξεκινήσουν μετά τον Οκτώβρη του 2017 αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση των πελατών παραθέτοντας τους όλα τα σχετικά τεκμήρια για τον υπολογισμό των μη δικαιολογημένων τόκων».


Comments

comments

Tags: coop

Σχετικά με τον Συγγραφέα