Κομισιόν: Πιο συντονισμένες προσπάθειες εποπτείας της Ένωση Κεφαλαιαγορών

Κομισιόν: Πιο συντονισμένες προσπάθειες εποπτείας της Ένωση Κεφαλαιαγορών


 


Τη βελτίωση και τον συντονισμό της εποπτείας των κεφαλαιαγορών και της αγοράς χρήματος στην ΕΕ, στο πλαίσιο της δημιουργίας της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, προωθεί η Κομισιόν με σημερινή απόφαση του Κολεγίου των Επιτρόπων, την οποία παρουσίασε ο Αντιπρόεδρος για το ευρώ και τις κεφαλαιαγορές Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Συγκεκριμένα η Κομισιόν σκοπεύει να αλλάξει και να βελτιώσει την ελεγκτική εντολή των υφιστάμενων εποπτικών συμβουλίων (ESAs European Supervisory Agencies – EΕΑ). Από τη στιγμή που θα εγκριθούν, οι προτάσεις θα βελτιώσουν τις εντολές, τη διακυβέρνηση και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών τραπεζικών εποπτικών αρχών (ΕΕΑ), των κινητών αξιών και των χρηματοπιστωτικών αγορών (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, ESMA/ ΕΑΚΑΑ) και της Αρχής Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ). Στόχος είναι να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ και να προωθηθεί μια πραγματική Ένωση Κεφαλαιαγοράς.

Σήμερα οι κατά τόπους ΕΕΑ θέτουν σε εφαρμογή τις προτεραιότητες εποπτείας σε ολόκληρη την ΕΕ, ελέγχουν τη συνοχή των προγραμμάτων εργασίας των επιμέρους εποπτικών αρχών με προτεραιότητες της ΕΕ και επανεξετάζουν την εφαρμογή τους. Με τις νέες προτάσεις θα παρακολουθούν τις πρακτικές των αρχών, επιτρέποντας στους παράγοντες της αγοράς – όπως οι τράπεζες, οι διαχειριστές κεφαλαίων και οι επιχειρήσεις επενδύσεων – να μεταβιβάζουν και να αναθέτουν επιχειρηματικές λειτουργίες σε τρίτες χώρες, να διασφαλίζουν την ορθή διαχείριση των κινδύνων και να αποτρέπουν την καταστρατήγηση των κανόνων.

Επιπλέον, η ΕΑΑΕΣ θα διαδραματίσει ισχυρότερο ρόλο στην προώθηση της σύγκλισης στην επικύρωση των εσωτερικών μοντέλων που χρησιμοποιούν ορισμένες μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες για τον υπολογισμό των απαιτήσεων σχετικά με το κεφάλαιο φερεγγυότητας. Αυτό θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση του κατακερματισμού και θα εξασφαλίσει καλύτερη εποπτεία των μεγάλων διασυνοριακών ασφαλιστικών ομίλων.

Η Κομισιόν προτείνει μάλιστα να καταστεί η ΕΑΚΑΑ η άμεση εποπτική αρχή σε ορισμένους τομείς των κεφαλαιαγορών σε όλη την ΕΕ. Η ΕΑΚΑΑ θα εγκρίνει και θα εποπτεύει τα κρίσιμα σημεία αναφοράς της ΕΕ και θα εγκρίνει μη κοινοτικά κριτήρια αναφοράς για χρήση στην ΕΕ. Αυτό θα βελτιώσει την αξιοπιστία και την εναρμόνιση της εποπτείας των σημείων αναφοράς, δηλαδή τους δείκτες  που χρησιμοποιούνται για την τιμολόγηση των χρηματοπιστωτικών μέσων και τις χρηματοοικονομικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης ενός επενδυτικού ταμείου.

Η ΕΑΚΑΑ θα είναι πλέον υπεύθυνη για την έγκριση των ενημερωτικών δελτίων της ΕΕ και όλων των ενημερωτικών δελτίων εκτός ΕΕ που εκπονούνται βάσει των κανόνων της ΕΕ. Τα ενημερωτικά δελτία είναι έγγραφα που περιέχουν τις πληροφορίες που χρειάζεται ο επενδυτής πριν αποφασίσουν εάν θα επενδύσουν σε μια εταιρεία.

Η ΕΑΚΑΑ θα εγκρίνει και θα εποπτεύει ορισμένα επενδυτικά ταμεία με σήμα της ΕΕ με στόχο τη δημιουργία μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς για τα εν λόγω ταμεία (ευρωπαϊκά ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων, ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας και ευρωπαϊκά ταμεία μακροπρόθεσμων επενδύσεων).

Επιπλέον θα έχει μεγαλύτερο ρόλο στο συντονισμό των ερευνών για την κατάχρηση αγοράς. Θα έχει το δικαίωμα να ενεργεί όταν ορισμένες εντολές, συναλλαγές ή συμπεριφορές δημιουργούν βάσιμη καχυποψία και έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις ή επιπτώσεις στην ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή στην οικονομική σταθερότητα στην ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά τις εθνικές εποπτικές αρχές (ΕΕΑ), από τις σημερινές προτάσεις προβλέπεται ότι θα λαμβάνουν αποφάσεις ανεξάρτητα από τα εθνικά συμφέροντα. Στο πλαίσιο του νέου συστήματος διακυβέρνησης, τα νεοσυσταθέντα εκτελεστικά συμβούλια με μόνιμα μέλη θα οδηγήσουν σε ταχύτερες, πιο εξορθολογισμένες και προσανατολισμένες στην ΕΕ αποφάσεις.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα μπορούν να ζητήσουν από την Κομισιόν να παρέμβει εάν η πλειοψηφία θεωρεί ότι οι αρχές έχουν υπερβεί τις αρμοδιότητές τους κατά την έκδοση κατευθυντήριων γραμμών ή συστάσεων. Η μεταρρύθμιση θα καταστήσει επίσης τη χρηματοδότηση των ΕΕΑ ανεξάρτητη από τις εθνικές εποπτικές αρχές.  Ενώ ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα εξακολουθήσει να συνεισφέρει ένα μέρος της χρηματοδότησης των εθνικών εποπτικών αρχών, το υπόλοιπο θα χρηματοδοτηθεί από τις συνεισφορές του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Τέλος, δεδομένου ότι η ΕΕ εντείνει τις προσπάθειές της για την ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγοράς, η εποπτεία πρέπει να συμβαδίζει με τις νέες εξελίξεις της αγοράς, και συγκεκριμένα την λεγόμενη FinTech, συντονίζοντας τις εθνικές πρωτοβουλίες για την προώθηση της καινοτομίας και την ενίσχυση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Θα λαμβάνουν δε υπόψη την τεχνολογική καινοτομία σε όλα τα καθήκοντα που εκτελούν.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα