Νέα προγράμματα κατάρτισης από την ΑνΑΔ ύψους €10,3 εκ.

Νέα προγράμματα κατάρτισης από την ΑνΑΔ ύψους €10,3 εκ.

 


Τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης που θα εφαρμοστούν από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης μέσα στο Α΄ Εξάμηνο 2018 ύψους €10,3 εκ. ενέκρινε η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑνΑΔ, τα προγράμματα αφορούν όλους τους τομείς της οικονομίας και όλες τις κατηγορίες επαγγελμάτων. Μεταξύ άλλων, καλύπτονται θέματα όπως: Αποτελεσματική διεύθυνση επιχειρήσεων, νέες τεχνολογίες και καινοτομίες, πράσινες και γαλάζιες δεξιότητες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας, ασφάλεια και υγεία στην εργασία, βασικές ψηφιακές δεξιότητες και εξειδικευμένες δεξιότητες στα διάφορα επαγγέλματα.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται για ανάπτυξη της οικονομίας, τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα που υλοποιούνται με την έγκριση και επιχορήγηση της ΑνΑΔ συμβάλλουν στη διατήρηση και περαιτέρω αύξηση των θέσεων εργασίας και στην καλύτερη αξιοποίηση των εργαζομένων μέσω του εμπλουτισμού των γνώσεων και δεξιοτήτων τους.

Τα προγράμματα που εγκρίθηκαν ανήκουν σε τρεις κατηγορίες, τα Συνήθη πολυεπιχειρησιακά προγράμματα Κατάρτισης, τα Ζωτικής Σημασίας και τα προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης συνδικαλιστικών στελεχών.

Τα Συνήθη προγράμματα εφαρμόζονται στο πλαίσιο της πολιτικής της ΑνΑΔ για παροχή κινήτρων σε εργοδότες με σκοπό τη συνεχή κατάρτιση των εργοδοτουμένων τους σε θέματα προτεραιότητας για κάλυψη αναγκών των επιχειρήσεων/οργανισμών τους. Πρόσθετα, στα προγράμματα αυτά συμμετέχουν και μακροχρόνια άνεργοι (6 τουλάχιστον μήνες ανεργίας), εγγεγραμμένοι στα Γραφεία Εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, με στόχο την ένταξή τους στην απασχόληση μέσω της αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους. Εγκρίθηκαν 1173 προγράμματα για συμμετοχή 32.800 ατόμων με υπολογιζόμενη συνολική δαπάνη €8,2 εκ.

Όσον αφορά τα Ζωτικής Σημασίας, στόχος τους είναι η ικανοποίηση των αναγκών κατάρτισης των επιχειρήσεων/ οργανισμών και των εργοδοτουμένων τους, κυρίως του διευθυντικού και επιστημονικού προσωπικού, σε εξειδικευμένα ή καινοτομικά θέματα που αποτελούν σημαντικές προτεραιότητες για την οικονομία του τόπου, αξιοποιούν εκπαιδευτές με ευρεία πείρα και περιλαμβάνουν τόσο ιδρυματικό όσο και ενδοεπιχειρησιακό μέρος. Εγκρίθηκαν 38 προγράμματα για συμμετοχή 1.100 ατόμων με υπολογιζόμενη συνολική δαπάνη €1,7 εκ.

Τέλος, σε ό,τι αφορά στα προγράμματα συνδικαλιστικών στελεχών, στόχος είναι η παροχή κινήτρων σε Σωματεία και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις για να συμμετέχουν με στελέχη τους σε προγράμματα κατάρτισης που οργανώνονται από Κέντρα Συνδικαλιστικής Κατάρτισης, σε θέματα που σχετίζονται με τη συνδικαλιστική τους ιδιότητα. Εγκρίθηκαν 86 προγράμματα για συμμετοχή 2.400 ατόμων με υπολογιζόμενη συνολική δαπάνη  €0,4 εκ. Πηγή: ΚΥΠΕ


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα