Νέοι κανόνες για προστασία των επενδυτών

Νέοι κανόνες για προστασία των επενδυτών

 


 


Προτάσεις για τη ρύθμιση των επενδυτικών κοινοπραξιών και εταιρειών στην ΕΕ, με στόχο την εναρμόνιση και την ολοκλήρωση της αγορά κεφαλαιαγορών στην ΕΕ, ενέκρινε το Κολέγιο των Επιτρόπων και παρουσίασε ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόβκσις στις Βρυξέλλες.

Πρόκειται για νέους κανόνες που αφορούν επενδυτικές φίρμες που προσφέρουν στους επενδυτές πρόσβαση σε αγορές κινητών αξιών και παραγώγων. Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται οι επενδυτικές συμβουλές, η διαχείριση χαρτοφυλακίου, η εκτέλεση εντολών για πελάτες, οι συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα και η παροχή βοήθειας σε επιχειρήσεις για την άντληση κεφαλαίων στις κεφαλαιαγορές.

Η πρόταση Νρομπρόβσκις  περιλαμβάνει τα εξής:

  • νέους και απλούστερους κανόνες προληπτικής εποπτείας για τη μεγάλη πλειονότητα των επιχειρήσεων επενδύσεων που δεν είναι συστημικές, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η χρηματοπιστωτική σταθερότητα· και

  • τροποποιημένους κανόνες για να διασφαλιστεί ότι οι μεγάλες και συστημικές επιχειρήσεις επενδύσεων που ασκούν δραστηριότητες τραπεζικής υφής και ενέχουν παρόμοιους κινδύνους με τις τράπεζες ρυθμίζονται και εποπτεύονται όπως οι τράπεζες. Κατά συνέπεια, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, υπό την ιδιότητά της ως εποπτικής αρχής (ενιαίος εποπτικός μηχανισμός), θα εποπτεύει τις εν λόγω συστημικές επιχειρήσεις επενδύσεων στην Τραπεζική Ένωση. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων συστημικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Οι νέοι κανόνες χωρίζουν τις μη συστημικές επιχειρήσεις επενδύσεων σε δύο ομάδες. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις μικρότερες και λιγότερο επισφαλείς επιχειρήσεις επενδύσεων θα καθοριστούν με πιο απλό τρόπο. Οι κανόνες θα είναι επαρκώς πλήρεις και ισχυροί ώστε να αποτυπώνουν τους κινδύνους των επιχειρήσεων επενδύσεων, αλλά και επαρκώς ευέλικτοι ώστε να καλύπτουν τα διάφορα επιχειρηματικά μοντέλα και να εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις μπορούν να παραμείνουν εμπορικά βιώσιμες.

Οι εν λόγω επιχειρήσεις δεν θα υπόκεινται σε πρόσθετες απαιτήσεις σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση ή τις αποδοχές. Για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι κανόνες θεσπίζουν έναν νέο τρόπο μέτρησης των κινδύνων με βάση τα επιχειρηματικά τους μοντέλα. Για τις επιχειρήσεις που διαπραγματεύονται χρηματοπιστωτικά μέσα, οι κανόνες αυτοί θα συνδυαστούν με μια απλουστευμένη μορφή των υφιστάμενων κανόνων.

Η πρόταση ορίζει περαιτέρω ως πιστωτικά ιδρύματα τις συστημικές επιχειρήσεις επενδύσεων που ασκούν δραστηριότητες τραπεζικής υφής (όπως εκτίμηση της ασφαλισιμότητας και των όρων κάλυψης ενός κινδύνου (underwriting) και διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό) και διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία άνω των 30 δισ. ευρώ. Οι συστημικές αυτές επιχειρήσεις θα υπόκεινται πλήρως στην ίδια μεταχείριση με τις τράπεζες. Όπως ανακοινώθηκε στην επανεξέταση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΕΑ) από την Κομισιόν, αυτό σημαίνει ότι οι δραστηριότητές τους στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην Τραπεζική Ένωση τελούν υπό την άμεση εποπτεία της ΕΚΤ στο πλαίσιο του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού. Πηγή: ΚΥΠE


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα