Οι οργανισμοί πρέπει να επιδεικνύουν σεβασμό προς τις κοινότητες

Οι οργανισμοί πρέπει να επιδεικνύουν σεβασμό προς τις κοινότητες

 


Του Ανδρέα Α. Αποστόλου, Διευθυντής Κυπριακού Ινστιτούτου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

  

Μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός είναι λογικό να αναπτύσσει σχέσεις με την κοινότητα στην οποία δραστηριοποιείται. Ο οργανισμός πρέπει μέσα από αυτή την σχέση που έχει με την κοινότητα να προσπαθεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της κοινότητας και των ανθρώπων της. Αυτό ο παράγοντας δηλαδή η σχέση Οργανισμού – Κοινότητας είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Οργανισμού. Οι οργανισμοί που διαβουλεύονται με σεβασμό την Κοινότητα και τα θεσμικά της όργανα εκφράζουν και ενισχύουν τις δημοκρατικές και κοινωνικές αξίες.

Η συμμετοχή στην Κοινότητα και η ανάπτυξη της Κοινότητας είναι και τα δύο αναπόσπαστα μέρη της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο Οργανισμός είναι ένα από τα ενδιαφερόμενα μέρη μιας Κοινότητας αφού με την δράση και τις δραστηριότητες του συνεισφέρει θετικά ή αρνητικά στην Κοινότητα. Ένας οργανισμός αν αντιληφθεί τον ρόλο του και τις ευθύνες του απέναντι στην Κοινότητα μπορεί να συμβάλει θετικά στην ευημερία των κατοίκων της, στην βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου.

Τα θέματα ανάπτυξης της κοινότητας στην οποία ο Οργανισμός μπορεί να συμβάλει περιλαμβάνουν τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης με την επέκταση και τη διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων και της τεχνολογικής ανάπτυξης. Μπορεί επίσης να συμβάλει μέσω κοινωνικών επενδύσεων στην ευημερία

και τη δημιουργία εισοδημάτων και συμμετοχής σε τοπικές πρωτοβουλίες οικονομικής ανάπτυξης, επέκταση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, προώθηση και διατήρηση του πολιτισμού και των τεχνών και παροχή ή/και προώθηση των υπηρεσιών υγείας της Κοινότητας. Η ανάπτυξη της Κοινότητας μπορεί να περιλαμβάνει τη θεσμική ενίσχυση της Κοινότητας, των ομάδων και των συλλογικών οργάνων, των πολιτιστικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών προγραμμάτων και των τοπικών δικτύων συμμετοχής πολλαπλών θεσμικών οργάνων.

Ο Οργανισμός θα πρέπει:

-να θεωρεί τον εαυτό του ως μέρος της Κοινότητας και όχι ανεξάρτητο, κατά την προσέγγιση της συμμετοχής στην Κοινότητα και την ανάπτυξη. Να αναγνωρίζει και να λαμβάνει δεόντως υπόψη τα δικαιώματα των μελών της κοινότητας για τη λήψη αποφάσεων σε σχέση με την Κοινότητα και να επιδιώκει, με μέσα της επιλογής του, τρόπους μεγιστοποίησης των πόρων και των ευκαιριών. Να αναγνωρίζει την αξία της συνεργατικότητας υποστηρίζοντας την ανταλλαγή εμπειριών, πόρων και προσπαθειών.

 

Αναπτυξιακοί στόχοι της Χιλιετίας

  1. Εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και της πείνας
  2. Επίτευξη καθολικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
  3. Προώθηση της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών
  4. Μείωση της παιδικής θνησιμότητας
  5. Βελτίωση της μητρικής υγείας
  6. Παροχή υψηλού επιπέδου ιατρικής περίθαλψης αλλά και πρόληψης.
  7. Διασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας
  8. Καθιέρωση μιας παγκόσμιας σύμπραξης για την ανάπτυξη

Βάση αυτών των αναπτυξιακών στόχων θα πρέπει ο οργανισμός να λειτουργεί έτσι ώστε να συνεισφέρει και να βοηθά την Κοινότητα για να υλοποιεί τους στόχους αυτούς. Τέλος θα πρέπει οι οργανισμοί να αντιληφθούν πως το να λειτουργούν και να επιχειρούν σε μια υγιή κοινότητα η οποία να αναπτύσσεται συνεχώς αυτό ευνοεί και τους ίδιους, αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας τους και επιχειρηματικής τους καταξίωσης.


Comments

comments

Categories: Απόψεις
Tags: csr

Σχετικά με τον Συγγραφέα