Παράταση στην υποβολή φορολογικής δήλωσης Φ.Π.Α. και Intrastat

Παράταση στην υποβολή φορολογικής δήλωσης Φ.Π.Α. και Intrastat

 


Το Τμήμα Φορολογίας ανακοίνωσε σήμερα νώνει ότι παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 12/2/2018 η προθεσμία για την υποβολή:

  • της Φορολογικής Δήλωσης Φ.Π.Α. και η πληρωμή του οφειλόμενου φόρου, για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 και
  • της δήλωσης INTRASTAT για το μήνα Ιανουάριο του 2018.

Η παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη, καθότι η 10η Φεβρουαρίου 2018, τελευταία ημερομηνία υποβολής των πιο πάνω δηλώσεων, δεν είναι εργάσιμη μέρα.

Η υποβολή των πιο πάνω δηλώσεων και η πληρωμή του οφειλόμενου φόρου μετά τις 12/2/2018 θεωρείται εκπρόθεσμη και υπόκειται σε επιβαρύνσεις, πρόσθετο φόρο και τόκους, σύμφωνα με τις σχετικές Νομοθεσίες (περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και περί Στατιστικών Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ Κρατών Μελών).


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα