Πώληση δανείων από την Ελληνική Τράπεζα

Πώληση δανείων από την Ελληνική Τράπεζα


Η Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα τη συμφωνία πώλησης χαρτοφυλακίου εξασφαλισμένων και μη εξασφαλισμένων προβληματικών δανείων, κυρίως μη – λιανικής τραπεζικής, προς την επενδυτική εταιρεία B2Kapital Cyprus Ltd, η οποία είναι 100% θυγατρική της B2Holding ASΑ, νορβηγικών συμφερόντων.
Η συναλλαγή, αφορά δανειακό χαρτοφυλάκιο ονομαστικής αξίας €145 εκατ. Επίσης αφορά πέραν των 1.000 δανειοληπτών και περίπου 2.000 χορηγήσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου 2017.
Η συναλλαγή δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων και στην κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας λόγω των υφιστάμενων προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί για τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία. Αποτελεί ένα ακόμα βήμα για τη μείωση της έκθεσης της Τράπεζας σε προβληματικά περιουσιακά στοιχεία. Συγκεκριμένα, το ποσό των μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώνεται κατά 6.2%.
Η συναλλαγή είναι στα πλαίσια της στρατηγικής της Τράπεζας για την αναδιάρθρωση του ισολογισμού της και σε συμφωνία με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου όσον αφορά τη διαχείριση των ΜΕΧ.
Εκτός από την οργανική μείωση του χαρτοφυλακίου των ΜΕΧ, η Ελληνική Τράπεζα παραμένει προσηλωμένη στην ταχύτερη ανάκτηση των ΜΕΧ εκμεταλλευόμενη ευκαιρίες που προκύπτουν στην αγορά μέσω της πώλησης δανείων και ταυτόχρονα εξετάζει άλλες καινοτόμες συναλλαγές.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται στην ολοκλήρωση των αναγκαίων διαδικασιών με βάση τη σχετική νομοθεσία, στις σχετικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2018.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα