PwC: Πιο εύκολα πληρώνουν πλέον τους φόρους τους οι ΜΜΕ

PwC: Πιο εύκολα πληρώνουν πλέον τους φόρους τους οι ΜΜΕ


Η καταβολή φορολογίας έχει καταστεί τον τελευταίο χρόνο πιο εύκολη για τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, σύμφωνα με έκθεση του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας και της PwC. Η έρευνα με τίτλο «Paying Taxes 2015» επισημαίνει ότι ο χρόνος που χρειάζεται μια μεσαίου μεγέθους εταιρεία για να εκπληρώσει τις φορολογικές της υποχρεώσεις μειώθηκε πέρσι κατά τέσσερις ώρες. Η σχετική έκθεση διαπιστώνει επίσης μείωση τόσο του συνολικού ποσού όσο και του αριθμού των σχετικών φορολογιών που πλήρωσε πέρσι μια μεσαίου μεγέθους εταιρεία. Πρόκειται για μια παγκόσμια τάση που παρατηρείται κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας που δημοσιεύεται η έκθεση.

Η έκθεση διαπιστώνει ότι η τυπική εταιρεία που μελετάται στην έρευνα έχει, κατά μέσο όρο, συνολικό φορολογικό συντελεστή 40,9% (όπως προσδιορίζεται με βάση τη μεθοδολογία Doing Business) επί των εμπορικών της κερδών. Προβαίνει σε 25,9 πληρωμές φόρου το χρόνο και αφιερώνει 264 ώρες για σκοπούς συμμόρφωσης με τις φορολογικές της υποχρεώσεις. Τα τελευταία δέκα χρόνια που καλύπτει η έρευνα, το 78% των 189 οικονομιών που μελετούνται έχουν προβεί, μία τουλάχιστον φορά, σε σημαντικές αλλαγές στο φορολογικό τους καθεστώς. Κατά την εν λόγω περίοδο, ο χρόνος και ο αριθμός των πληρωμών που απαιτούνται ενόψει της συμμόρφωσης με τις φορολογικές υποχρεώσεις έχει μειωθεί. Το ίδιο ισχύει και για το συνολικό φορολογικό συντελεστή, ο οποίος κατέγραψε το μεγαλύτερο ρυθμό μείωσης κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008-2010, με μέση μείωση 1,8 εκατοστιαίες μονάδες το χρόνο. Ο ρυθμός αυτός άρχισε να επιβραδύνεται το 2011.

Ο μέσος χρόνος που χρειάζεται μια μεσαίου μεγέθους εταιρεία για να ολοκληρώσει τις φορολογικές της δηλώσεις μειώθηκε τα τελευταία δέκα χρόνια κατά σχεδόν μιάμιση εβδομάδα, ως αποτέλεσμα της διαδεδομένης χρήσης της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και των ηλεκτρονικών συστημάτων πληρωμών σε όλο τον κόσμο. Από τις 379 φορολογικές μεταρρυθμίσεις που κατέγραψαν οι σχετικές εκθέσεις από το 2004, οι 105 αφορούν την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση.

«Οι φορολογίες παρέχουν τη βιώσιμη χρηματοδότηση που απαιτείται για κοινωνικά προγράμματα αλλά και για την προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης. Οι υπεύθυνοι διαμόρφωσης πολιτικής θα πρέπει να επιτύχουν την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της αύξησης των εσόδων και του κόστους συμμόρφωσης, ώστε να μην αποτρέπεται η συμμετοχή ή να μην αποθαρρύνεται η επιχειρηματική δραστηριότητα», δήλωσε ο Augusto Lopez Claros, Διευθυντής του Τμήματος Παγκόσμιων Δεικτών, Τμήμα Οικονομίας και Ανάπτυξης του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας. «Κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης, αυτή η προσπάθεια τήρησης των ισορροπιών εντατικοποιείται. Κάποιες δημόσιες δαπάνες ενδέχεται να αυξηθούν, ασκώντας πιέσεις στα ελλείμματα και οι κυβερνήσεις ίσως χρειαστεί να αξιοποιήσουν τη φορολογική πολιτική για να δώσουν ώθηση στην οικονομία.»

«Τα τελευταία αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι πολλές οικονομίες συνεχίζουν να καταγράφουν πρόοδο σε ό,τι αφορά τη φορολογική μεταρρύθμιση. Εξακολουθούν ωστόσο να υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτιστοποίησης και απλοποίησης των φορολογικών συστημάτων», δήλωσε ο Andrew Packman, Επικεφαλής του Τμήματος Φορολογικής Διαφάνειας και Φορολογικών Εισφορών της PwC. «Η φορολογική μεταρρύθμιση θα συνεχίσει στα επόμενα χρόνια να αποτελεί ζήτημα καίριας σημασίας για τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, λαμβάνοντας υπόψη και την ανάγκη για υιοθέτηση των προτάσεων του ΟΟΣΑ για τον εκσυγχρονισμό του διεθνούς φορολογικού συστήματος ώστε να ανταποκρίνεται στις παγκοσμιοποιημένες επιχειρήσεις του σήμερα.»

Η έρευνα «Paying Taxes 2015»καταγράφει τις φορολογικές υποχρεώσεις αλλά και τις εισφορές που οφείλει να καταβάλει μια μεσαίου μεγέθους εταιρεία κάθε χρόνο. Οι εν λόγω φόροι και εισφορές περιλαμβάνουν τη φορολογία επί των κερδών ή τον εταιρικό φόρο εισοδήματος, τις κοινωνικές εισφορές, τους επαγγελματικούς φόρους που καταβάλλει ο εργοδότης, τους φόρους ιδιοκτησίας,  μεταβίβασης ιδιοκτησίας, μερίσματος, κεφαλαιουχικών κερδών, χρηματοοικονομικών συναλλαγών, αποκομιδής σκυβάλων, αυτοκινήτων και τα τέλη κυκλοφορίας καθώς και άλλους μικρότερους φόρους ή τέλη.

Η έρευνα Καταβολή Φορολογίας βασίζεται στο κεφάλαιο της έρευνας «Doing Business» του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, που σχετίζεται με την καταβολή φορολογίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σειρά ερευνών «Doing Business» επισκεφθείτε την ιστοσελίδα visit: www.doingbusiness.org

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την έρευνα «Paying Taxes 2015», επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.pwc.com/payingtaxes.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα