Στα €479 εκ. οι δαπάνες για δημόσιο βοήθημα και ΕΕΕ το 2015-2016

Στα €479 εκ. οι δαπάνες για δημόσιο βοήθημα και ΕΕΕ το 2015-2016

 


 


Στα €479 ανήλθαν οι δαπάνες παροχής Δημοσίου Βοηθήματος (ΔΒ) και Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), σύμφωνα με τον έλεγχο που διενήργησε η Ελεγκτική Υπηρεσία στους λογαριασμούς της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) και διαχείρισης ΕΕΕ και άλλων παροχών για το έτος 2015.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση της ΕΥ, το ύψος του ΕΕΕ και ΔΒ και άλλων βοηθημάτων που πληρώθηκε από την ΥΔΕΠ και τις ΥΚΕ (περιλαμβανομένου και του ποσού που καταβλήθηκε από τις ΥΚΕ, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 11 του Ν. 109(Ι)/2014), και βάρυνε το πιο πάνω άρθρο κατά το 2016 και το 2015, ανήλθε σε περίπου €258,2 εκ. και €220,6 εκ., αντίστοιχα.  Επιπρόσθετα κατά τα έτη 2016 και 2015 καταβλήθηκαν €783.469 και €587.739 αντίστοιχα σε μορφή δελτίων ή/και χρηματικού βοηθήματος σε αιτητές ασύλου από σχετικό κονδύλι των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

Ωστόσο, η Ελεγκτική Υπηρεσία παρατηρεί πως μέχρι και την ολοκλήρωση του ελέγχου, τον Νοέμβριο του 2016 συνεχιζόταν η παροχή ΔΒ σε σημαντικό αριθμό ληπτών ΔΒ, για τους οποίους δεν λήφθηκε ακόμη τελική απόφαση για παροχή ΕΕΕ. Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στην Υπηρεσία από το Μηχανογραφημένο Σύστημα (ΜΣ) της ΥΔΕΠ και τα οποία έτυχαν σχετικής επεξεργασίας από την Υπηρεσία, ο αριθμός των  αιτήσεων που υποβλήθηκαν από τις διάφορες κατηγορίες προσώπων για παροχή ΕΕΕ (καθορισμένο κατά κατηγορία έντυπο),  που ήταν στο στάδιο καταχώρισης ή αξιολόγησης ή/και επανεξέτασης (π.χ. κατόπιν υποβολής ένστασης), στις 30.9.2015 ανερχόταν σε 18.701 για λήπτες ΔΒ από σύνολο 21.294 αιτήσεων, και 10.896 για τις υπόλοιπες κατηγορίες, αριθμός που μειώθηκε περαιτέρω και συγκεκριμένα σε 6.928 από σύνολο 21.292 και 3.438 στις 21.11.2016, αντίστοιχα.

Όπως πληροφορήθηκε η Ελεγκτική Υπηρεσία, ο αριθμός των ληπτών ΔΒ αφορά κυρίως σε λήπτες ΔΒ για τους οποίους δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί οι ανάγκες τους για φροντίδα από τις Μονάδες Διαχείρισης Διατάγματος (ΜΔΔ) των ΥΚΕ, στα πλαίσια επισκέψεων στον χώρο διαμονής των αιτητών/επωφελούμενων.

Σε άλλο σημείο και με αφορμή το Σχέδιο Επιδότησης Υπηρεσιών Φροντίδας (ΣΕΥΦ), η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει ότι το κράτος δεν νοείται να συνεχίσει να καταβάλλει βοήθημα για την κάλυψη της ίδιας ανάγκης είτε μέσω του ΔΒ (υφιστάμενοι λήπτες μέχρι την τελική εξέταση για ΕΕΕ), είτε με τη μορφή του ΕΕΕ, με διαφορετικές όμως προϋποθέσεις.

Ζήτησε επίσης να δρομολογηθούν, το συντομότερο δυνατόν, όλες οι ενδεδειγμένες ενέργειες, στη βάση συγκεκριμένων  χρονοδιαγραμμάτων και κατάλληλου συντονισμού μεταξύ των εμπλεκομένων, για την πλήρη εφαρμογή του Σχεδίου και γενικότερα των σχετικών νομοθετικών διατάξεων, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης ολοκληρωμένου συστήματος πληρωμών και της εφαρμογής/ολοκλήρωσης αξιόπιστων υποστηρικτικών μηχανογραφημένων διαδικασιών/λογισμικών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα