Στη δημοσιότητα τα ονόματα όσων έλαβαν πέραν του €1 εκ. κατά το 2017

Στη δημοσιότητα τα ονόματα όσων έλαβαν πέραν του  €1 εκ. κατά το 2017


 


Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα σε συνολική βάση για όλη την Κυβέρνηση όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έλαβαν κατά το 2017 πέραν του 1 εκατομμυρίου ευρώ, μαζί με περιγραφή της κύριας φύσης των συναλλαγών τους.

Η κατάσταση με τους λήπτες κυβερνητικών πληρωμών έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας (www.treasury.gov.cy /Λογιστικές Υπηρεσίες/ Δημοσιοποίηση Στοιχείων / Δημοσιοποίηση Οικονομικών Συναλλαγών / 2017).

Οι αναγνώστες,αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γενικού Λογιστηρίου, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν τις πληρωμές που έγιναν μέσω του κεντρικού λογιστικού συστήματος της Κυβέρνησης. Οι πληρωμές αφορούν αγορές, χορηγίες και άλλους σκοπούς.

Τα ποσά που παρουσιάζονται αφορούν συνολικές πληρωμές (πριν από την αφαίρεση τυχόν συμψηφισμών έναντι οφειλών προς το Κράτος). Εξαιρούνται πληρωμές για δαπάνες άμυνας, πληρωμές για αποπληρωμή χρεών και για εξυπηρέτηση Δημοσίου Χρέους, καθώς και πληρωμές για τις οποίες το Κράτος ενεργεί ως ενδιάμεσος φορέας.

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα παρουσιάζονται με φθίνουσα κατάταξη με βάση το ποσό που έχουν λάβει κατά το έτος.

Στην  ανακοίνωση του Γενικού Λογιστηρίου αναφέρεται επίσης ότι με βάση τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των πολιτών, δημοσιοποιούνται οι οικονομικές συναλλαγές του Κράτους για το 2017, εφαρμόζοντας τις πρόνοιες του Νόμου περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί του Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας, Ν.38(Ι)/2014.

Στις 2 Ιουλίου 2018 είχαν δημοσιοποιηθεί για κάθε Τμήμα, Υπηρεσία και Ειδικό Ταμείο της Κυβέρνησης όλες οι πληρωμές πέραν των πέντε χιλιάδων ευρώ. ΚΥΠΕ


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα