Στην Κύπρο η 3η μικρότερη δαπάνη για το «γήρας»

Στην Κύπρο η 3η μικρότερη δαπάνη για το «γήρας»

 


 


Οι συνολικές κυβερνητικές δαπάνες στην Κύπρο το 2016 έφθασαν το 38,6% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία παρέχει σήμερα μια ανάλυση μεταξύ των διαφόρων συνιστωσών αυτού του ποσοστού, από την οποία προκύπτει ότι η Κύπρος έχει την τρίτη μικρότερη δαπάνη για συντάξεις στην ΕΕ (6,2%) και η Ελλάδα τη μεγαλύτερη (16%).

Ειδικότερα, η Κύπρος έχει δαπανήσει 7,7% του ΑΕΠ στις γενικές δημόσιες υπηρεσίες, 1,5% στην άμυνα, 1,7% στη δημόσια τάξη και ασφάλεια, 2,6% στις οικονομικές υποθέσεις, 0,3% στην προστασία του περιβάλλοντος, 1,5% για την υγεία, το 0,9% για τον πολιτισμό και τη θρησκεία και την αναψυχή, το 6,0% για την εκπαίδευση και το 13,8% του ΑΕΠ για την κοινωνική προστασία. Επιπλέον, οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας συνίστανται στο 0,5% του ΑΕΠ για την ασθένεια και την αναπηρία, το 6,2% για τα γηρατειά, το 1,5% για τους επιζώντες, το 3,1% για την οικογένεια και τα παιδιά, το 0,8% για την ανεργία και το 1,7% για τις άλλες κατηγορίες.

Η Eurostat αναφέρει ότι μεταξύ των βασικών λειτουργιών των δαπανών της γενικής κυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), η «κοινωνική προστασία»  η μεγαλύτερη μεταξύ των συνιστωσών το 2016 και αντιστοιχεί στο 19,1% του ΑΕΠ. Οι επόμενοι σημαντικότεροι τομείς ήταν η υγεία (7,1%), οι δημόσιες υπηρεσίες γενικού χαρακτήρα, όπως οι εξωτερικές υποθέσεις και οι συναλλαγές δημόσιου χρέους (6,0%), η εκπαίδευση (4,7%) και οι οικονομικές υποθέσεις (4,0%). «Δημόσια τάξη και ασφάλεια» (1,7%), «άμυνα» (1,3%), «αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία» (1,0%), «προστασία του περιβάλλοντος» (0,7%) και «κατοικίες και κοινωνικές υπηρεσίες» (0,6%). είχαν πιο περιορισμένα βάρη.

Η κοινωνική προστασία αντιπροσώπευε το μεγαλύτερο τμήμα των δαπανών γενικής κυβέρνησης το 2016 σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ο λόγος των δαπανών της κυβέρνησης για την κοινωνική προστασία προς το ΑΕΠ κυμάνθηκε μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ από λιγότερο από 10% στην Ιρλανδία (9,9%) έως πάνω από το ένα τέταρτο στη Φινλανδία (25,6%). Οκτώ κράτη μέλη – η Φινλανδία, η Γαλλία, η Δανία, η Αυστρία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Σουηδία και το Βέλγιο – αφιέρωσαν τουλάχιστον 20% του ΑΕΠ τους στην κοινωνική προστασία, ενώ η Ιρλανδία, η Λιθουανία, η Ρουμανία, από το 13% του ΑΕΠ τους. Οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας μπορούν να αναλυθούν περαιτέρω σε ορισμένες λεπτομερείς συνιστώσες. Η συνιστώσα του”γήρατος”, η οποία περιλαμβάνει τις συντάξεις, αποτελούσε το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών κοινωνικής προστασίας σε όλα τα κράτη μέλη. Οι κυβερνητικές δαπάνες για το “γήρας” ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν το υψηλότερο το 2016 στην Ελλάδα (16,0%), ακολουθούμενη από τη Φινλανδία (13,7%), τη Γαλλία και την Ιταλία (13,5%) και την Αυστρία (13,0%). Αντίθετα, η Ιρλανδία (3,5%), η Λιθουανία (5,9%), η Κύπρος (6,2%) και οι Κάτω Χώρες (6,7%) κατέγραψαν τα χαμηλότερα μερίδια. Οι δαπάνες γενικής κυβέρνησης για τη “γήρανση” αντιπροσώπευαν το 10,2% του ΑΕΠ στην ΕΕ. ΚΥΠΕ


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα