Στην Σλοβενία ​​το υψηλότερο απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων

Στην Σλοβενία ​​το υψηλότερο απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων 


Η Σλοβενία ​​είχε το υψηλότερο απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων (περιουσιακών στοιχείων) της γενικής κυβέρνησης το 2016 σύμφωνα με τα στοιχεία για τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των κυβερνήσεων της ΕΕ για το έτος 2016 που δημοσιεύθηκαν σήμερα από τη Eurostat.

Σύμφωνα με την Eurostat, τα κυβερνητικά δεδομένα για αυτού του τύπου τα “NPLs” δεν είναι ακόμη διαθέσιμα για τέσσερις χώρες: το Βέλγιο, την Κύπρο, την Κροατία και τη Γαλλία.

Το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων δανείων (περιουσιακών στοιχείων) της Σλοβενίας ανέρχεται σε 5,9% του ΑΕΠ, έναντι των τριών άλλων κρατών μελών της ΕΕ που κατέγραψαν ποσοστό μεγαλύτερο του 1%: Πορτογαλία (1,5%), Τσεχική Δημοκρατία (1,4 %) και την Αυστρία (1,1%). Για τη Σλοβενία, καθώς και για την Πορτογαλία, την Αυστρία και την Ιρλανδία, η πλειοψηφία των μη εξυπηρετούμενων δανείων αναφέρεται σε δάνεια οικονομικής διάρθρωσης που κατατάσσονται στον τομέα της γενικής κυβέρνησης. Στην περίπτωση της Τσεχικής Δημοκρατίας, ο αριθμός αναφέρεται κυρίως στα δάνεια των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών που ταξινομούνται στη γενική κυβέρνηση και στα διακυβερνητικά δάνεια.

Η σημερινή δημοσίευση της Eurostat περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τις κρατικές εγγυήσεις, τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με εταιρικές σχέσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που έχουν καταγραφεί εκτός ισολογισμού και οι υποχρεώσεις των ελεγχόμενων από την κυβέρνηση φορέων (δημόσιες επιχειρήσεις) ταξινομημένες εκτός της γενικής κυβέρνησης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις είναι μόνο δυνητικές.

Η Eurostat σημειώνει ότι “ενδέχεται να καταστούν πραγματικές κυβερνητικές υποχρεώσεις εάν επικρατούν συγκεκριμένες συνθήκες”. Ομοίως, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (στοιχεία ενεργητικού του δημοσίου) θα μπορούσαν να συνεπάγονται απώλειες για την κυβέρνηση εάν δεν επιστραφoύν. Κατά την Eurostat  τα δεδομένα αυτά προσθέτουν μεγαλύτερη διαφάνεια επί των δημόσιων οικονομικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχοντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των πιθανών επιπτώσεων στις οικονομικές θέσεις των κρατών μελών.

Η πιο συνηθισμένη μορφή ενδεχόμενων υποχρεώσεων είναι οι κρατικές εγγυήσεις για υποχρεώσεις και, περιστασιακά, τα περιουσιακά στοιχεία τρίτων.

Τα υψηλότερα ποσοστά κρατικών εγγυήσεων καταγράφηκαν στη Φινλανδία (28,0% του ΑΕΠ) και στην Αυστρία (20,5%), ακολουθούμενη από τη Γερμανία (14,3%). Τα χαμηλότερα μερίδια, με λιγότερο από 1%, σημειώθηκαν στη Σλοβακία (0,03%), στη Δημοκρατία της Τσεχίας (0,3%), στη Βουλγαρία (0,5%) και στη Λιθουανία (0,9%). Σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, η κεντρική κυβέρνηση είναι ο μεγαλύτερος εγγυητής, αν και στη Δανία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία υπάρχουν υψηλά επίπεδα εγγύησης της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σε πολλές χώρες – το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, την Πολωνία, την Πορτογαλία και την Ισπανία – σημαντικό μέρος των εγγυήσεων αφορά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και συχνά χορηγήθηκε από την κυβέρνηση στο παρελθόν στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Στην Κύπρο, το επίπεδο των κρατικών εγγυήσεων ανήλθε σε 9,4% του ΑΕΠ το 2016 (9,1% εφάπαξ και 0,3 επαναλαμβανόμενα).

Σύμφωνα με την Eurostat, σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, οι υποχρεώσεις που σχετίζονται με τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα εκτός ισολογισμού (μακροπρόθεσμες συμβάσεις κατασκευής όπου τα περιουσιακά στοιχεία δεν καταγράφονται στους κρατικούς λογαριασμούς) ήταν κάτω του 4% του ΑΕΠ. Η Πορτογαλία είχε το μεγαλύτερο μερίδιο (3,2% του ΑΕΠ), ακολουθούμενη από τη Σλοβακία (3,1%), την Ουγγαρία (1,7%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (1,5%).

Το 2016, εννέα χώρες δεν ανέφεραν τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις εκτός ισολογισμού: Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία ​​και Σουηδία. Σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, οι συμπράξεις πραγματοποιήθηκαν σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης, ενώ στην Αυστρία, το Βέλγιο και την Ισπανία συνδέονταν κυρίως με την κρατική κυβέρνηση. Σε πέντε χώρες – την Κροατία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, την Ιταλία και τη Λετονία – οι συμπράξεις εκτός ισολογισμού ασκούνταν αποκλειστικά από την τοπική αυτοδιοίκηση.

Στην Κύπρο οι υποχρεώσεις που σχετίζονται με δημόσιες ιδιωτικές εταιρικές συμπράξεις εκτός ισολογισμού ανήλθαν στο 0,8% του ΑΕΠ.

Επιπλέον, το επίπεδο των υποχρεώσεων των δημόσιων επιχειρήσεων που είναι ταξινομημένες εκτός της γενικής κυβέρνησης είναι υψηλότερο στις χώρες με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υπό κυβερνητικό έλεγχο.

Το επίπεδο αυτό διαφέρει ευρέως στα κράτη μέλη της ΕΕ. Υπάρχει μια ομάδα χωρών με σημαντικά ποσά υποχρεώσεων όπως η Ελλάδα (144% του ΑΕΠ), οι Κάτω Χώρες (104%), η Γερμανία (101%), η Κύπρος (89,8%) και το Λουξεμβούργο (82%).

Σύμφωνα με την Eurostat, ο κύριος λόγος για το υψηλό επίπεδο αυτών των υποχρεώσεων είναι ότι τα στοιχεία περιλαμβάνουν κυβερνητικά ελεγχόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μεταξύ άλλων δημόσιων τραπεζών. Οι περισσότερες από αυτές τις υποχρεώσεις συνίστανται σε καταθέσεις που τηρούνται σε αυτές τις δημόσιες τράπεζες από νοικοκυριά ή από άλλα είδη ιδιωτικών ή δημόσιων φορέων.

Κατά την Εurostat πρέπει να σημειωθεί ότι, σε γενικές γραμμές, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αναφέρουν υψηλά ποσά χρεωστικών υποχρεώσεων, αλλά έχουν ταυτόχρονα και σημαντικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν περιλαμβάνονται σε αυτή τη συλλογή δεδομένων.

Στο αντίθετο τέλος της κλίμακας, συνολικά μικρές ποσότητες αυτών των υποχρεώσεων καταγράφονται στη Σλοβακία (1,3% του ΑΕΠ), στη Λιθουανία (5,9%), στη Ρουμανία (7,4%), στην Κροατία (10,4%) και στην Τσεχική Δημοκρατία (10,8%). Οι περισσότερες από αυτές τις χώρες έχουν αμελητέες υποχρεώσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ακόμη και κάτω από το 1%, όπως στη Λιθουανία (0,1%) και στη Σλοβακία (0,3%). Πηγή: ΚΥΠE


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα