Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης και επιχειρήσεις

Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης και επιχειρήσεις

 


Του Δρ. Αλέξανδρου Αντωναρά, Επίκουρος Καθηγητής | Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πρόεδρος | CSR Cyprus

 

Τον Σεπτέμβριο του 2015 υιοθετήθηκε από τα 193 κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών ένα κοινό σχέδιο, η Ατζέντα 2030, για την επίτευξη ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους, χαράσσοντας μια διαδρομή για τα επόμενα 15 χρόνια προς την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας, την καταπολέμηση της ανισότητας και της αδικίας και την προστασία του Πλανήτη μας. Η Ατζέντα 2030 αποτελείται ουσιαστικά από 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και 169 ειδικότερους που σχετίζονται άμεσα με αυτούς και αφορούν στις σημαντικότερες οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και διακυβέρνησης προκλήσεις της εποχής μας. Οι ΣΒΑ ξεκάθαρα πλέον προσδιορίζουν την ατζέντα της ΕΚΕ για κάθε επιχείρηση και για την επίτευξή τους είναι αναγκαία η συνεργασία του επιχειρηματικού κόσμου με την πολιτεία και την κοινωνία των πολιτών.

Με την υιοθέτηση της Ατζέντας 2030, οι κυβερνήσεις όλων των χωρών έχουν πρακτικά αναλάβει την ευθύνη να σχεδιάσουν και υλοποιήσουν δράσεις και ενέργειες που θα καταστίσουν εφικτή την επίτευξη των 17 ΣΒΑ. Αναμένεται από τις κυβερνήσεις να καθορίσουν εθνικά σχέδια εφαρμογής, να αναλάβουν δράσεις για τη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος και να ενημερώσουν σχετικά τόσο την κοινωνία των πολιτών όσο και την επιχειρηματική κοινότητα ως προς τη σημασία αυτής της ατζέντας.

Η επίτευξη των ΣΒΑ απαιτεί και την ενεργή συμμετοχή του επιχειρηματικού κόσμου, του οποίου η δράση και οι πρωτοβουλίες θα αποτελέσουν κλειδί για την επιτυχία. Μέσω της υπεύθυνης επιχειρηματικής λειτουργίας, των νέων μοντέλων επιχειρηματικότητας που θα αναδειχθούν, των επενδύσεων με υπευθυνότητα, των νέων τεχνολογιών και της ανάπτυξης συνεργασιών είναι δυνατό η κάθε επιχείρηση να διαδραματίσει έναν ρόλο στην επίτευξη αυτής της μετασχηματιστικής αλλαγής και των φιλόδοξων ΣΒΑ. Η επικέντρωση των επιχειρήσεων στο σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των ΣΒΑ θα ενισχύσει τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και θα δημιουργήσει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ πέντε (5) είναι τα βασικά βήματα / απαιτήσεις για την αποτελεσματική ενασχόληση των επιχειρήσεων με τους ΣΒΑ. Πιο συγκεκριμένα, χρειάζεται η κατάλληλη ηγεσία, απαιτείται υπεύθυνη δράση, ανάπτυξη συνεργασιών, εύρεση ευκαιριών και τέλος διαφάνεια.

[1] Ηγεσία

Οι ηγεσίες των επιχειρήσεων θα πρέπει να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα μέσα στην ίδια την επιχείρηση ότι η βιώσιμη ανάπτυξη είναι σημαντική.  Η ενσωμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης στις επιχειρηματικές λειτουργίες και στρατηγικές απαιτεί δέσμευση των επιχειρήσεων στο ανώτατο επίπεδο διοίκησης. Αυτό σημαίνει την παρακίνηση για ανάληψη δράσεων σε τομείς-κλειδιά με τον προσδιορισμό φιλόδοξων στόχων, την προσαρμογή των πολιτικών, διαδικασιών και στρατηγικών, την εναρμόνιση των θεμάτων διακυβέρνησης, την κατάρτιση και κινητροδότηση των εργαζομένων, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην εφοδιαστική αλυσίδα και τη λογοδοσία για τις προσπάθειες και τα αποτελέσματα.

[2] Υπεύθυνη Δράση

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξετάζουν με προσοχή κάθε επιχειρηματικό ρίσκο συνδεδεμένο με τον κάθε ΣΒΑ και να προσαρμόζουν  τις επιχειρηματικές πρακτικές τους, ώστε να αποφεύγουν την πρόκληση ζημιάς.  Η βιώσιμη ανάπτυξη ξεκινά με τις αξίες και την κουλτούρα της επιχείρησης. Οι 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου ΟΗΕ παρέχουν έναν οικουμενικό ορισμό της υπεύθυνης επιχείρησης, καλώντας όλες τις επιχειρήσεις να λειτουργήσουν με τέτοιο τρόπο ώστε, κατ’ ελάχιστον, να σέβονται τις βασικές αρχές και ευθύνες στα πεδία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εργασίας, του περιβάλλοντος και της αντιμετώπισης της διαφθοράς.   Στην πράξη, αυτό απαιτεί τη διασφάλιση, ότι μια επιχείρηση εντοπίζει, προλαμβάνει, μετριάζει και αναλαμβάνει την ευθύνη για κάθε αρνητική επίπτωση που έχει στην κοινωνία και στο περιβάλλον και εδραιώνει μια κουλτούρα ακεραιότητας και συμμόρφωσης.

[3] Συνεργασία

Κανένα τμήμα της κοινωνίας δεν είναι σε θέση να επιτύχει από μόνο του τους ΣΒΑ. Οι επιχειρήσεις, ολοένα και περισσότερο, συνειδητοποιούν, ότι πρέπει να συνεργαστούν και να επενδύσουν από κοινού σε λύσεις για κοινά διαμοιραζόμενες προκλήσεις. Σε μία μεγάλη μεταστροφή κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών, οι ομάδες των συμμετόχων – περιλαμβανομένων των επιχειρήσεων, επενδυτών, κυβερνήσεων, οργανώσεων των επιχειρήσεων και των εργαζομένων – με αυξανόμενους ρυθμούς ενώνουν τις δυνάμεις τους για την επίτευξη κοινών στόχων καλύπτοντας κάθε ειδικότερη πτυχή των στόχων της κοινωνίας από την εξάλειψη της φτώχειας και τη διασφάλιση της ειρήνης μέχρι την αντιμετώπιση καταστροφών, την προστασία του περιβάλλοντος και την ισότητα.

[4] Εύρεση Ευκαιριών

Στα επόμενα χρόνια αναμένεται να διαμορφωθεί περιβάλλον τεράστιων ευκαιριών για τις υπεύθυνες επιχειρήσεις, καθώς τρισεκατομμύρια δολάρια πρόκειται να επενδυθούν σε έργα (δημόσια και ιδιωτικά) που θα στοχεύουν στην επίτευξη των ΣΒΑ. Οι παγκόσμιες  προκλήσεις – από το κλίμα και τις κρίσεις για την επάρκεια νερού και τροφίμων μέχρι την φτώχεια, τις πολεμικές συρράξεις και την ανισότητα – έχουν ανάγκη από λύσεις τις οποίες ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να προσφέρει, αντιπροσωπεύοντας μία πολύ μεγάλη και πλατιά αγορά για επιχειρηματική καινοτομία. Όλοι οι ΣΒΑ είναι πιθανόν να μην ενδιαφέρουν την κάθε μεμονωμένη επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κάνουν μια αξιολόγηση των επιπτώσεων από τη λειτουργία τους, των κινδύνων και των ευκαιριών – έχοντας ως βασικά κριτήρια τον τομέα και την γεωγραφική θέση της δραστηριότητάς τους – προκειμένου να προσδιορίσουν τους πιο σημαντικούς και στρατηγικούς στόχους με τους οποίους υπάρχει ενδιαφέρον να ασχοληθούν.

[5] Διαφάνεια

Η λογοδοσία και υποβολή απολογισμών προς τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά τρόπο διαφανή και δημόσιο είναι θεμελιώδης υποχρέωση για τις επιχειρήσεις που είναι αφοσιωμένες στη βιώσιμη ανάπτυξη. Ένας αριθμός ενδιαφερόμενων μερών – από τις ρυθμιστικές αρχές και τους επενδυτές μέχρι τους καταναλωτές, τους πολίτες και τις ομάδες της κοινωνίας των πολιτών – πιέζουν τις επιχειρήσεις για περισσότερη διαφάνεια. Επιπλέον, όταν οι επιχειρήσεις θέτουν στόχους και παρέχουν δεσμεύσεις, για να προωθήσουν τους ΣΒΑ, η δημοσιοποίηση σχετικών πληροφοριών μέσω Έκθεσης αποδεικνύει την ανάληψη της ευθύνης για τις υποσχέσεις στις οποίες είχαν προβεί.

Πηγή: Έντυπο Περιοδικό Ευρωκέρδος

Categories: ΑΠΟΨΕΙΣ